Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Vyzkoušejte si NHL 19 v betě. Máte na to poslední dva dny.

Vyzkoušejte si NHL 19 v betě. Máte na to poslední dva dny.

vyzkou ejte si nhl 19 v bet m te na to posledn dva dny t1RKnBfrpjY
vyzkou ejte si nhl 19 v bet m te na to posledn dva dny t1RKnBfrpjY

Zase po roce nám vyjde v září nová NHL. Jako v před­cho­zí roky nebu­de při­ná­šet tolik novi­nek, jak by si hrá­či Xbox One a PS4 přá­li.

Nový engi­ne nebu­de, nové týmy nebo­dou, pou­ze se dopl­ní stá­va­jí­cí vlast­nos­ti hry, mezi kte­rý­mi bude napří­klad:

 • HOKEJ POD ŠIRÝM NEBEM VE WORLD OF CHEL
  Vůbec popr­vé v his­to­rii série se může­te vydat na zamrz­lý ryb­ník a utkat se s ostat­ní­mi v rám­ci reži­mů EA SPORTS Hockey League, NHL THREES, Hrát teď a zce­la nových módů NHL ONES a Pro-Am. V reži­mu NHL ONES se s dal­ší­mi dvě­ma hrá­či utká­te v sou­bo­ji jeden pro­ti jed­no­mu pro­ti jed­no­mu (1v1v1). Ukažte své doved­nos­ti a kre­a­ti­vi­tu, aniž by vás sva­zo­va­ly pra­vi­dla, pře­ru­šo­vá­ní hry či jiná ome­ze­ní.
 • TECHNOLOGIE RPM
  Zásluhou tech­no­lo­gie RPM máte vět­ší kon­t­ro­lu nad brus­le­ním a zrych­lo­vá­ním. Zcela nové ani­ma­ce se pozi­tiv­ně pro­je­ví ve vylep­še­ných reak­cích ovlá­dá­ní při zrych­le­ní, rych­lém brus­le­ní a přes­ných obra­tech.
 • VYJÁDŘETE SVŮJ STYL
  Vynikněte na ledě díky více než 900 růz­ným úpra­vám od auten­tic­ké výstro­je NHL po hoke­jo­vé lifesty­lo­vé oble­če­ní od někte­rých z nej­vět­ších spor­tov­ních zna­ček. Vyjádřete svůj styl jako nikdy před­tím s tisí­cov­ka­mi kom­bi­na­cí svě­žích vzhledů.
 • PŘÍCHOD LEGEND
  Zahrajte si s více než 200 hoke­jo­vý­mi legen­da­mi sto­le­té his­to­rie NHL a vybu­duj­te si vysně­ný tým. Superhvězdy sou­čas­nos­ti po boku postav sezón minu­lých je cha­rak­te­ris­tic­ký fak­tor jed­no­ho hoke­je

Nové mož­nos­ti hry si hrá­či můžou vyzkou­šet  do 2. srp­na hrá­či v 20 Gb betě. První co je urči­tě zaujme je  vytvá­ře­ní hrá­čů s nový­mi mož­nost­mi vlast­ní­ho vzhle­du a oble­če­ní. Zahrát si můžou kla­sic­kou hru 3 na 3 (NHL™ THREES), kte­rá hra byla v před­cho­zí NHL 18.

Nově, co si může­te zahrát je nové hra­ní na ryb­ní­ku 1 na 1 na 1 (World of CHEL), kte­ré je jedi­nou novin­kou, kte­rá je zna­tel­ným pří­no­sem v nové NHL 19.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,88926 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56538 KB. | 01.07.2022 - 10:19:21