Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Výživový koutek: kopřiva

Výživový koutek: kopřiva

nature forest branch light plant leaf 559403 pxhere.com

Venku se vše začí­ná zele­nat a ze země raší malé nená­pad­né zele­né bylin­ky. Moc je v lás­ce nemá­me, pro­to­že se o ně čas­to popá­lí­me a tak ani jejich sběr není úpl­ně pří­jem­nou zále­ži­tos­tí, ale skrý­va­jí v sobě tolik léčeb­ných účin­ků, že by bylo ško­da na tuto bylin­ku zapo­me­nout.

Listy a nať kopři­vy sbí­rá­me od čas­né­ho jara do kon­ce květ­na - obsa­hu­jí nej­ví­ce účin­ných látek. Nejlepší den­ní čas na sběr je oko­lo 14. hodi­ny na pro­slu­ně­ných mís­tech.

Sušení
Kopřivy suší­me při poko­jo­vé tep­lo­tě, nesmí totiž ztra­tit bar­vu.

A co vše obsa­hu­jí?
Kopřiva obsa­hu­je vel­ké množ­ství chlo­ro­fy­lu, bíl­ko­vi­ny, mno­ho mine­rá­lů (hoř­čík a žele­zo), vita­mí­nů a mno­ho dal­ší­ho.

Kdy kopři­vu pou­ží­vat?

  • posí­le­ní imu­ni­ty
  • posí­le­ní jater
  • deto­xi­ka­ce orga­nis­mu
  • pro­čiš­tě­ní obě­ho­vé sou­sta­vy
  • aler­gie
  • chro­nic­ká úna­va
  • dět­ské ekzémy a vyráž­ky
  • chu­do­krev­nost

Nálev z kopři­vy

Polévkovou lží­ci suše­né kopři­vy pře­li­je­me vrou­cí vodou a lou­hu­je­me zakry­té 15 minut. Přecedíme, ničím nedo­sla­zu­je­me a pije­me nejé­pe dva šál­ky den­ně po dobu dvou týd­nů. Na týden pře­ru­ší­me a opět může­me dva týd­ny pít. Děti pijí polo­vič­ní množ­ství (100 ml) dva­krá den­ně.

Kůra se může opa­ko­vat až 3x roč­ně. Nejlepší je jako jar­ní a pod­zim­ní kůra na pod­po­ru imu­ni­ty a přo­čiš­tě­ní orga­nis­mu.

Kopřivové smo­o­thie

Kopřivy může­me také mixo­vat s ovo­cem. Nejprve ale musí­me kopři­vy spa­řit hor­kou vodou, pro­to­že mohou něko­mu vadit žaha­vé chloup­ky. Poté může­me do mixé­ru při­dat hrs baby špe­ná­tu, banán, jablíč­ko a mra­že­né ovo­ce z mra­zá­ku - jaho­dy, borův­ky,... Zalijeme rost­lin­ným mlé­kem nebo vodou a může­me dosla­dit lžič­kou medu.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,84055 s | počet dotazů: 204 | paměť: 50103 KB. | 10.04.2021 - 16:34:24