Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Výživový koutek: červená řepa

Výživový koutek: červená řepa

agriculture background beet beetroot beetroot background beetroot slice 1446221 pxhere.com

Červená řepa je extrém­ně zdra­vá zele­ni­na, kte­rá má mno­ho pří­no­sů pro naše tělo. Pomáhá nám redu­ko­vat vyso­ký krev­ní tlak, má pozi­tiv­ní vliv na kar­di­o­vasku­lár­ní sys­tém a pod­po­ru­je deto­xi­kač­ní pro­ce­sy v našem těle.

Nejdůležitější lát­ky a prv­ky, kte­ré obsa­hu­je:
- vita­mí­ny B a C, váp­ník, hoř­čík, dras­lík, kře­mík, žele­zo, selen, zinek, kyse­li­na lis­to­vá, anti­o­xi­dan­ty beta­in a beta­cya­nin.

Co vše může řepa pod­po­řit?

Snižuje hla­di­nu cho­leste­ro­lu
Má vel­mi pří­z­ni­vé výsled­ky při sni­žo­vá­ní špat­né­ho LDL cho­leste­ro­lu. Tomu dopo­má­há vlákni­na a anti­o­xi­dan­ty v řepě.

Pomoc při trá­ve­ní
Vysoký obsah roz­pust­né vlákni­ny v řepě zabra­ňu­je zácpám a zlep­šu­je tak cel­ko­vou kva­li­tu sto­li­ce. Řepa je také vyso­ce močo­pud­ná - zabra­ňu­je tak nežá­dou­cí­mu zavod­ňo­vá­ní těla.

Pomoc při deto­xi­ka­ci
Neutralizuje škod­li­vé lát­ky v těle a násled­ně pod­po­ru­je jejich vylu­čo­vá­ní z těla.

Prevence rako­vi­ny
Čerstvá šťá­va z čer­ve­né řepy pomá­há jako pre­ven­ce pro­ti rako­vi­ně a záro­veň slou­ží jako pod­půr­ný lék při léč­bě a násled­né rekon­va­lescen­ci.

Zlepšuje čin­nost srd­ce

Pomáhá při zota­vo­vá­ní po klíš­ťo­vé ence­fa­li­ti­dě

Zlepšuje čin­nost jater, žluč­ní­ku, led­vin a žalud­ku

Jak čer­ve­nou řepu vyu­žít?

  • Salát ze syro­vé řepy - pou­ze řepu olou­pe­me, nastrou­há­me a smí­chá­me napří­klad s jabl­kem a papri­kou. Zakápneme oli­vo­vým ole­jem, může­me posy­pat slu­neč­ni­co­vý­mi semín­ky.
  • Šťáva z čer­ve­né řepy - udě­lej­te si čer­stvou šťá­vu z řepy, pome­ran­če a jabl­ka - a máte zim­ní vita­mí­no­vou bom­bu.
  • Na vyso­ký krev­ní tlak je skvě­lá skle­nič­ka se šťá­vou z čer­ve­né řepy a lžič­kou medu.
  • Na chřip­ku a nachla­ze­ní si odšťav­ní­me řepu, mrkev a kou­sek cele­ru.
  • Pokud vaří­me řepu, vždy ve šlup­ce, aby neztra­ti­la vita­mí­ny.
  • Vařenou řepu může­me olou­pat a násled­ně opéct v trou­bě s posy­pa­nou tymi­á­nem a poka­pa­nou oli­vo­vým ole­jem.

 

 

 


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,71469 s | počet dotazů: 205 | paměť: 50115 KB. | 10.04.2021 - 17:04:15