Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Výživový koutek: batáty

Výživový koutek: batáty

plant food produce vegetable japan living 536428 pxhere.com

Batáty jsou plné anti­o­xi­dan­tů, mine­rá­lů, vita­mí­nů, pomá­ha­jí udr­žet zdra­vou kůži a pod­po­ru­jí zdra­vý imu­nit­ní sys­tém.

Dnes bych vám ráda před­sta­vi­la batá­ty, nebo­li slad­ké bram­bo­ry. Můžete v obcho­dech nalézt bílé, fia­lo­vé a oran­žo­vé. Jsou dob­rým zdro­jem dras­lí­ku a vlákni­ny a jsou vel­mi boha­té na beta-karoten, pre­kur­zor vita­mí­nu A. Jedna střed­ně slad­ká bram­bo­ra poskyt­ne lid­ské­mu tělu více než 100% DDD vita­mi­nu A a více než 2/3 DDD vita­mi­nu C.

Co vše batá­ty umí?

Jsou skvě­lým zdro­jem roz­pust­né vlákni­ny pek­ti­nu (zachy­tá­vá cho­leste­rol) a neroz­pust­né vlákni­ny (hlav­ně ve slup­ce), jež pomá­há před­chá­zet zácpě a heme­ro­i­dům. Mohou pomo­ci sní­žit rizi­ko rako­vi­ny žalud­ku a tlus­té­ho stře­va.

Vysoké hla­di­ny beta-karotenu chrá­ní před srdeč­ní­mi cho­ro­ba­mi a mno­ha typy rako­vi­ny, pomá­ha­jí udr­žet zdra­vou kůži a pod­po­ru­jí zdra­vý imu­nit­ní sys­tém.

Správný nákup

Batáty bychom měli vybí­rat hlad­ké, oblé, nesvraš­tě­lé bez klíč­ků a hni­lo­by. Čím tmavší slup­ka, tím lépe - tako­vé budou mít jas­ně oran­žo­vou duži­nu, kte­rá obsa­hu­je nej­ví­ce živin.

Skladujeme na chlad­ném a tma­vém mís­tě.

Jak batá­ty vyu­žít?

Batátová kaše - nevař­te je však ve spous­tě vody jako bram­bo­ry, vypla­vi­ly by se vám všech­ny živi­ny i chuť. Oloupané kous­ky radě­ji poma­lu vař­te na mír­ném ohni v troš­ce vody a bez slé­vá­ní je i s teku­ti­nou rozš­ťou­chej­te.

Batátové špí­zy - při­dej­te je k ostat­ní zele­ni­ně na špí­zy, potře­te oli­vo­vým ole­jem a bylin­ka­mi, nebo popraš­te sko­ři­ci a posy­pej­te nastrou­ha­ným zázvo­rem - nebu­de­te lito­vat!

Pečené batá­ty v trou­bě - skvě­lá pří­lo­ha mís­to bram­bor. Budete pře­kva­pe­ni tou skvě­lou chu­tí.

Batátové bram­bo­ráč­ky - už jste někdy zkou­še­li udě­lat bram­bo­rá­ky z batá­tů? Je to pří­jem­ná změ­na, kdy s koře­ním dosta­ne­te výbor­nou sladko-pikantní chuť.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com