Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut.

Vyvolený - K nárazu došlo ve 3 hodiny 15 minut.

Vyvoleny

Bruce Willis se coby David Dunn sna­ží najít si prá­ci v New Yorku a tím si tak tro­chu vyře­šit nejen pro­blémy pra­cov­ní (zatím pra­cu­je jako stráž­ce pořád­ku na fot­ba­lo­vém sta­di­o­nu), ale také rodin­né: se svou ženou si už pří­liš nero­zu­mí. Jenže se mu tro­chu zkom­pli­ku­je ces­ta domů za rodi­nou do Philadelphie. Vlak nedo­je­de do své­ho cíle a David jako jedi­ný havá­rii pře­ži­je, a to navíc bez jedi­né­ho škráb­nu­tí.

Setkává se s Elijah Pricem, jako­by pro­kle­tým člo­vě­kem, kte­rý trpí vro­ze­nou vadou, kdy se mu abnor­mál­ně snad­no lámou ruce a nohy (a dokon­ce se již naro­dil se zlá­ma­ný­mi kon­če­ti­na­mi). Vzhledem ke své­mu psy­chic­ky nároč­né­mu pro­kle­tí se sna­ží najít člo­vě­ka, kte­rý by mu mohl být pro­ti­kla­dem. David prá­vě pře­žil havá­rii vla­ku, tak proč by to nemohl být „jeho“ člo­věk? Ten, co se mu nikdy nic nesta­ne. Byl vůbec nikdy nemoc­ný? Stal se vůbec někdy něja­ký úraz? A co když ne? Čeho by potom mohl být scho­pen?

Vyvolený zís­ká­vá důle­ži­té body zejmé­na svým ori­gi­nál­ním nápa­dem. Po dějo­vé strán­ce by si zaslou­žil o něco zkrá­tit, pro­to­že se chví­le­mi až pří­liš vle­če. Až do závě­reč­né pasá­že obsa­hu­je mini­mum dějo­vých zrych­le­ní nebo zvra­tů, a to může sko­ro vyvo­lá­vat zívá­ní. Přesto však prvek nad­při­ro­ze­na, kte­rý je ve fil­mu s při­bý­va­jí­cí­mi minu­ta­mi stá­le více patr­ný, je živ­ným téma­tem, kte­ré vás u fil­mu donu­tí sedět až do kon­ce.

Vyvolený sice není fil­mem, kte­rý by divá­ky zve­dal ze seda­del, ale je to zába­va, kte­rá i přes něko­lik mír­ných zako­lísá­ní a poměr­ně poma­lu se posu­nu­jí­cí­mu ději spl­ní vět­ši­nu oče­ká­vá­ní.


Photo © Touchstone Pictures

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54102 s | počet dotazů: 234 | paměť: 55104 KB. | 01.08.2021 - 20:08:16