Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

VyVolení: Intriky, lži, sex a prachy aneb Jak je na tom naše společnost?

vyv
vyv

Rozhodně nepa­t­řím k těm, kte­rým neu­nik­ne jedi­ný díl, jedi­ná minu­ta, ba dokon­ce jedi­ná vte­ři­na VyVolených, ale viděl jsem toho dost na to, abych si o celé sou­tě­ži a hlav­ně o jejích akté­rech mohl udě­lat svůj obrá­zek. A věř­te mi, obrá­zek to není vůbec pěk­ný!

Abych prav­du řekl, doce­la dlou­ho jsem­pře­mýš­lel, jest­li mám ten­to člá­nek v úpl­ně prv­ním Antiworldu toho­to roč­ní­ku vůbec uve­řej­nit a jest­li to není jen nic neří­ka­jí­cí plýtvá­ní dra­ho­cen­ným mís­tem. Pojem VyVolení urči­tě kaž­dý z vás zná a kaž­dý se k němu sta­ví jinak, po svém a se svý­mi názo­ry. Pro něko­ho je ten­to pořad „den­ním chle­bem“ a nemů­že už bez něj žít a pro jiné­ho zase jen dal­ší tah tele­vi­ze, jak vydě­lat něja­ké ty mili­o­ny a zblb­nout lidem hla­vy. No a pak je tady ješ­tě tře­tí sku­pi­na, kte­rá sto­jí někde mezi těma­to dvě­ma tábo­ry a VyVolené berou jako jakési nut­né zlo, kte­ré pros­tě musí být, avšak na kte­ré ovšem i jejich očko občas zablou­dí pohle­dem. A k této sku­pi­ně, jak jste už nej­spíš moh­li vytu­šit, se řadím i já. Proto ta pole­mi­ka, zda ten­to člá­nek otisk­nout, či niko­liv. Nakonec jsem si řekl, proč ne a prv­ní SPECIÁL v his­to­rii AW vůbec, téměř kom­plet­ně věno­va­ný jed­no­mu téma­tu (v tom­to pří­pa­dě rea­li­ty show VyVolení) je na svě­tě!  A teď čtě­te, raduj­te se a plač­te!

Rozhodně nepa­t­řím k těm, kte­rým neu­nik­ne jedi­ný díl, jedi­ná minu­ta, ba dokon­ce jedi­ná vte­ři­na VyVolených, ale viděl jsem toho dost na to, abych si o celé sou­tě­ži a hlav­ně o jejích akté­rech mohl udě­lat svůj obrá­zek. A věř­te mi, obrá­zek to není vůbec pěk­ný!

Rosťa, Katka, Petr, Honza, Vladko, Regina, Monika, Michal, Wendy, Emil, Hanka, Věra, Saša – těch­to tři­náct lidí že má být výkvě­tem naší čes­ké spo­leč­nos­ti? No tak v tom pří­pa­dě nás „potěšpánbůh“! Opravdu nevím, pod­le jakých kri­té­rií a poža­dav­ků tvůr­ci této rea­li­ty show účast­ní­ky vybí­ra­li, ale pokud tato „PRIMA TŘINÁCTKA“ před­sta­vu­je onu eli­tu, to nej­lep­ší z čes­ké popu­la­ce, ten vzor cnos­ti, dob­ro­ty, las­ka­vos­ti, respek­tu a inte­li­gen­ce, pak je to s námi asi oprav­du už hod­ně, hod­ně špat­né! Spíše mi to při­pa­dá, že ve vile se momen­tál­ně nachá­zí ta nej­vět­ší pakáž, posbí­ra­ná z celé repub­li­ky. Ti nej­vět­ší psy­cho­pa­ti, zlo­čin­ci, násil­ní­ci a zlo­dě­ji dosta­li na sto dní pro­pust­ky z náprav­ných zaří­ze­ní a teď si smě­le a vese­le uží­va­jí zaslou­že­né dovo­le­né v luxus­ní vile a to všech­no před oči­ma mili­o­nů divá­ků. Tyto lidi nám chce tele­vi­ze dávat za vzor? Podle nich se máme řídit a nechat inspi­ro­vat svůj život? Samozřejmě, nemo­hu tvůr­cům vytý­kat, že neby­li schop­ni na prv­ní dojem 100% odhad­nout, jaký kon­krét­ní člo­věk ve sku­teč­nos­ti je, to v tom množ­ství lidí a nedo­stat­ku času ani není prak­tic­ky mož­né a navíc, kaž­dý z těch­to lidí je jis­tě také doko­na­lým her­cem a svou pra­vou podo­bu pro ně není pro­blém skrýt za mas­ku ide­á­lu, ALE pře­ci jen, pokud chci na obra­zov­ku něko­ho pus­tit a ješ­tě k tomu na tak dlou­hou dobu a v pří­mém pře­no­su, nebu­du tam pouš­tět tako­vé vylo­že­né hova­da a intri­ká­ny! Ti z vás, kdož vidě­li ale­spoň dva nebo tři díly VyVolených, mi jis­tě dají za prav­du, že to, co se tam děje, není nor­mál­ní. Je to jako jaký­si uza­vře­ný svět intrik, nástrah, lží, pod­vo­dů, urá­žek a oso­čo­vá­ní. A to vše pěk­ně zaba­le­né do mír­ně ero­tic­ké­ho náde­chu a sexu­ál­ní­ho pod­tex­tu. Malý pří­klad za všech­ny: Jak je vůbec mož­né, jeden den něko­mu říct, že ho mám rád, že si ho vážím a že mu budu stát po boku a vždyc­ky jsem stál a na dru­hý den toho stej­né­ho člo­vě­ka poslat do piče, aniž bych pro to měl jaké­ko­liv lep­ší opod­stat­ně­ní a uměl to dotyč­né oso­bě v kli­du, rozum­ně a inte­li­gent­ně vysvět­lit? Proč ten křik, proč ty nadáv­ky, proč ty slzy? Copak se spo­lu tři­náct lidí nedo­ká­že nor­mál­ně domlu­vit? Kde to jsme? Kam se podě­lo naše výhrad­ní prá­vo, kte­ré nás posu­nu­lo na špi­ci pomy­sl­né pyra­mi­dy? Kde zůstal rozum? Že by ven­ku před vilou? Víte, tohle koč­ko­vá­ní mi poměr­ně dost při­po­mí­ná poli­ti­ky a jejich řádě­ní. Oni však mají tu výho­du, že se tyto zvěr­stva dějí v uza­vře­ných pro­sto­rách, kam může jen pár novi­ná­řů a nikdo je tak nemá šan­ci vidět v jejich pra­vém svět­le.

Když se na to tak dívám, pozo­ru­ji ty lidi tam a sna­žím se při­jít na pod­sta­tu jejich podiv­né­ho cho­vá­ní, nena­pa­dá mě jedi­né vysvět­le­ní, proč by se tak­to měli cho­vat z vlast­ní vůle. Ať mi nikdo netvr­dí, že tam mají tako­vou „ponor­ku“, že spo­lu nejsou po dvou týd­nech schop­ni vydr­žet a musí po sobě řvát a nadá­vat si, jako ti nej­vět­ší bura­ni! Tomu nevě­řím a dal bych krk za to, že to všech­no je jen dal­ší způ­sob chyt­rých hla­vi­ček z tele­vi­ze PRIMA, jak z lidí udě­lat blb­ce. Už jsem se o tom s něko­li­ka lid­mi bavil a jsem toho názo­ru, že scé­ny, kte­ré se ve vile ode­hrá­va­jí, nemo­hou nebýt pře­dem nepři­pra­ve­né. Podle mě se nejed­ná o spon­tán­ní reak­ce účast­ní­ků a všech­no, co se tam udě­lá a řek­ne, je jen dílem scé­náris­tů. Jak už jsem jed­nou nazna­čil, všech tři­náct sou­tě­ží­cích jsou dob­ří her­ci, kte­ří doko­na­le své nyněj­ší role zvlá­da­jí. Každý z nich má urči­tě někde pod poste­lí scho­va­ný scé­nář na kaž­dý den a pod­le toho pak jed­ná. Má přes­ně urče­no, kdy, co a jak řek­ne, kdy, co a jak udě­lá. Řeknu vám, ten, kdo tohle vymys­lel, musel být geni­ál­ní stra­tég a musel umět mys­let hod­ně dopře­du a před tako­vým člo­vě­kem sme­kám. Pokud je tato má kon­spi­rač­ní teo­rie správ­ná, pak se situ­a­cím ve vile nemu­sí­me divit. Je to tak správ­ně, aby byla upou­tá­na pozor­nost divá­ka a ten byl v neu­stá­lém napě­tí a oče­ká­vá­ní, jak se věci vyvi­nou zít­ra (viz můj pří­klad výše). Televize si tak zved­ne sle­do­va­nost, vydě­lá něja­ké ty peníz­ky na ubo­hých duších, kte­ré tomu­to poku­še­ní pro­pad­nou a začnou ten­to mega­pro­jekt pod­po­ro­vat ze svých kapes a ona tři­náct­ka ve vile si mezi sebou roz­dě­lí zaslou­že­ný hono­rář za poda­né, oprav­du bri­lant­ní herec­ké výko­ny. Vydělá na tom tele­vi­ze, vydě­la­jí sou­tě­ží­cí (her­ci). Jediný, kdo na tom nezís­ká nic, při smů­le ješ­tě pro­dě­lá, budeš zase ty, hloupý divá­ku!

Pojďme se však nyní odpou­tat od zmí­ně­né kon­spi­rač­ní teo­rie a věř­me tomu, že dění v rea­li­ty show VyVolení je oprav­du rea­li­ty a podí­vej­me se tro­chu blí­že na sou­tě­ží­cí tak, jak je vidím já:

rosta.jpg

Rostislav Alka
Věk: 20 let
Povolání: stu­dent
Bydliště: Šumperk
S čím jdu do vily: tou­ha po nové zku­še­nos­ti
Životní postoj: být upřím­ný

Tak k tomu­to člo­vě­ku nemám moc co říct. Připadá mi jed­no­du­chý, mono­tón­ní a neza­jí­ma­vý. Svým způ­so­bem by mohl být tím „hod­ným“, ale ješ­tě neměl dosta­tek pro­sto­ru k tomu, aby se pro­je­vil jako ten „zlý“, tak­že oprav­du nevím. Touží po nové zku­še­nos­ti – to může být prav­da, ale nevím, čemu se chce ve vile, kde bude (mož­ná) 100 dní uza­vře­ný, nau­čit. Chce být upřím­ný – to by chtěl být kaž­dý, ale málo­ko­mu se to pove­de.

Celkový dojem: neza­jí­ma­vý, může ode­jít

katka.jpg

Kateřina Langerová
Věk: 19 let
Povolání: stu­dent­ka
Bydliště: Písek
S čím jdu do vily: změ­nit svůj život, zažít dob­ro­druž­ství, poznat nové lidi
Životní postoj: napl­no žít a užít

Kačenka je jas­ná favo­rit­ka této sou­tě­že. Je milá, hod­ná, krás­ná, chyt­rá a nekon­flikt­ní. Snad jedi­ná oby­va­tel­ka vily, kte­rá je oprav­du upřím­ná a má srd­ce a rozum na těch správ­ných mís­tech. S tou­to sleč­nou musí být jis­tě radost se setkat a její pří­tel v ní má jis­tě věr­nou a milu­jí­cí part­ner­ku, snad i na celý život. Já osob­ně si ji dove­du dost dob­ře před­sta­vit jako mat­ku svých dětí. Chce změ­nit svůj život, zažít dob­ro­druž­ství a poznat nové lidi – Kačenko, k tomu vše­mu ti pře­ji hod­ně štěs­tí. Její život­ní kré­do je napl­no žít a užít – No, snad se jí to pove­de a nene­chá si těmi kre­a­tu­ra­mi ve vile pošpi­nit svou čis­tou a zatím nepo­sk­vr­ně­nou osob­nost.

Celkový dojem: jedi­ná nor­mál­ní ve vile, hor­ká kan­di­dát­ka na vítě­ze, musí se líbit snad všem

petr.jpg

Petr Zvěřina
Věk: 27 let      
Povolání: gra­fik           
Bydliště: Praha
S čím jdu do vily: se smys­lem pro humor
Životní postoj: kolik v poli čme­lá­ků, tolik v těle bolá­ků

Petr Zvěřina – sobec­ké, ego­is­tic­ké, intri­kář­ské a sadis­tic­ké pra­se. Opravdové „zví­ře“. Když šel do vily, říkal jsem si „aha, zase jeden správ­ňák Brandon Walsh“. A sku­teč­ně tak zpo­čát­ku vypa­dal a půso­bil. Ale nevím, co se sta­lo, mož­ná mu to tam vlezlo na mozek, ale ze správ­ňá­ka Walshe“ se sta­la bez­cit­ná a spros­tá kre­a­tu­ra, kte­rá by všech­ny kolem sebe nej­ra­dě­ji poza­bí­je­la. Petr sám řekl na kame­ru, že lidi, co jsou ve vile, mu nesto­jí za to, aby jim v čem­ko­liv asis­to­val, že on je něco víc, on je PETR ZVĚŘINA!!! Tak s tako­vým posto­jem to, Péťo, v živo­tě dale­ko nedo­táh­neš. Jednoho rána se pro­bu­díš a zjis­tíš, že kolem sebe niko­ho nemáš, že jsi zůstal úpl­ně sám. Jdu do vily se smys­lem pro humor – to jsi nám všem teda před­ve­dl, jen co je prav­da. Kolik v poli čme­lá­ků, tolik v těle bolá­ků? To mlu­víš o sobě?

Celkový dojem: zpo­čát­ku sym­pa­tic­ký člo­věk, teď si neza­slou­ží nic jiné­ho, než odchod z vily

honza.jpg

Jan Szenteczky
Věk: 31 let
Povolání: kame­ník
Bydliště: Krouny
S čím jdu do vily: vyhrát a poba­vit lidi
Životní postoj: užít živo­ta

Honza je ve svém jádru dob­rý a pocti­vý člo­věk. Byl mi sym­pa­tic­ký už od začát­ku a dávám mu vel­ké šan­ce, že se pro­bo­ju­je až do finá­le, kde se nej­spíš posta­ví bok po boku Katky. Dovedu si ho doce­la dob­ře před­sta­vit jako své­ho kama­rá­da, pro­to­že je mi něčím blíz­ký a cítím, že bychom si spo­lu moh­li rozu­mět. Bohužel má za sebou dost špat­nou minu­lost, ve kte­ré si hrál na „nad­řa­ze­nou rasu“ a udě­lal v živo­tě dost chyb. Ale údaj­ně je to všech­no špat­né za ním a teď se těší jen na to dob­ré. A já bych mu to i věřil. Snad jedi­né, co mě na něm mrzí je fakt, že se nechá dost ovlá­dat Petrem, kte­rý mu tím kazí jeho jinak dobrou repu­ta­ci. Vyhrát a poba­vit lidi – obo­jí sou­hla­sí. Užít si živo­ta – v tom nega­tiv­ním slo­va smys­lu už si ho užil, tak teď bych mu přál pro­žít jej i z té lep­ší strán­ky.

Celkový dojem: opět kan­di­dát na vítě­ze, bez něj by to neby­lo ono

vladko.jpg

Vladko Dobrovodský

Věk: 27 let
Povolání: kuchař
Bydliště: Brno
S čím jdu do vily: vyhrát!
Životní postoj: být šťast­ný a milo­va­ný

Naše „prin­ceznič­ka“, náš „manekýn“. Nechápejte to špat­ně, že se mu snad vysmí­vám, to roz­hod­ně ne, ať je kaž­dý, jaký chce, ale občas se oprav­du cho­vá jako magor. Zdá se mi, že ten­to člo­věk nemá sám sebe úpl­ně pod kon­t­ro­lou. Na dru­hou stra­nu je veli­ce upřím­ný a cito­vě zalo­že­ný, což je jeho vel­ké plus. Ovšem body u divá­ků ztrá­cí svou věč­ně špat­nou nála­dou a zamra­če­ným obli­če­jem. Je to samo­tář a stra­ní se kolek­ti­vu. Nejraději je sám se sebou a svý­mi chmur­ný­mi myš­len­ka­mi. Člověk, se kte­rým si nej­víc rozu­mí, je pocho­pi­tel­ně Regina, kte­rá je teď taky „out“. Milý Vladko, vyhrát chtít můžeš, ale upřím­ně nevě­řím, že se ti to pove­de. Být šťast­ný a milo­va­ný – to je hez­ké přá­ní, snad se ti spl­ní!

Celkový dojem: samo­tář, intro­vert, ale jeho pří­tom­nost neva­dí

regina.jpg

Regina Holásková
Věk: 27 let
Povolání: taneč­ni­ce
Bydliště: Brno
S čím jdu do vily: s roz­pa­ky
Životní postoj: kdy­ko­li říci prav­du

Regina, Gina, Regi… jak chce­te. Tato osůb­ka nadě­la­la za tu dobu ve vile tolik roz­ru­chu, že komu čest, tomu čest. Především musím říct, že Regina je oprav­du hereč­ka mis­try­ně! Nejprve byla fajn, byla milá, hod­ná, cit­li­vá a přá­tel­ská. Dokázala poba­vit a roze­smát. Pak jí ale lidi ve vile ublí­ži­li a z Reginy se stal pra­vý opak. Straní se kolek­ti­vu, je zlá až zákeř­ná, ško­dí, kde může a jejím jedi­ným pří­te­lem ve vile je Vladko. Když se na ni zamě­ří­te důklad­ně­ji a podí­vá­te se jí do očí, je jas­né, že to všech­no jenom hra­je, aby si udr­že­la pozor­nost nadr­že­ných divá­ků, kte­ří ji ve vile udr­ží, i přes všech­ny její kon­flikt­ní situ­a­ce. Důkazem toho byl Duel, kde jí divá­ci dali před­nost před Hankou. Každopádně, Regina by moh­la být fajn, kdy­by se necho­va­la jako napros­to vyši­nu­tý psy­cho­pat. A to, že je striptér­ka mně osob­ně vůbec neva­dí. Nemá se za co sty­dět! Jdu do vily s roz­pa­ky – tak tomu nevě­řím! Kdykoli říci prav­du – o tom bych taky dost pochy­bo­val, ale budiž.

Celkový dojem: buď vel­mi dob­rá hereč­ka, nebo vyši­nu­tý psy­cho­pat, časem urči­tě ode­jde

monika.jpg

Monika Chrobáková
Věk: 20 let
Povolání: stu­dent­ka
Bydliště: Ostrava
S čím jdu do vily: chci něco nové­ho zažít
Životní postoj: důvě­řuj, ale pro­vě­řuj

Tato milá a sym­pa­tic­ká sleč­na se zatím ničím výji­meč­ným nepro­je­vu­je (kro­mě toho, že spí s Rosťou) a tak toho o ní není moc co říct. Na prv­ní pohled nic neří­ka­jí­cí, ale při bliž­ším pro­zkou­má­ní zají­ma­vá oso­ba. Především si ale mys­lím, že je moc mla­dá na to, aby doká­za­la přes­ně pocho­pit, o co tam těm lidem jde a jakou to hra­jí špi­na­vou hru. Tak se občas sta­ne, že se Monička při­ple­te na špat­nou stra­nu a nechá se zlá­kat k neka­los­tem. Jinak, stej­ný pří­pad jako s Kačenkou. Tato Ostravačka má šan­ci na dlou­hý postup, ale vítěz­ství to asi nebu­de. Chce něco nové­ho zažít – mys­lím, že se jí to spl­ni­lo doko­na­le! Důvěřuj, ale pro­vě­řuj – ško­da, že se tím­to svým hes­lem zatím neří­dí.

Celkový dojem: má mé sym­pa­tie, ať zůsta­ne co nejdéle

michal.jpg

Michal Fraš
Věk: 22 let
Povolání: stu­dent
Bydliště: Praha
S čím jdu do vily: chci poznat nové lidi
Životní postoj: žít kaž­dý den

Beznadějný roman­tik a sní­lek s hla­vou v obla­cích. Dalo by se říct, že na tom­to člo­vě­ku mi (zatím) nic neva­dí. Uvidíme, jak se jeho osob­nost bude vyví­jet dál. Prozatím bych mu vyt­kl snad jen to, že si nedo­ká­že stát za svým. Raději se při­po­jí k mase lidí, než aby stál opo­dál se svým názo­rem. Toto se mi dost hnu­sí! Nové lidi urči­tě poznal, jen nevím, jest­li je o co stát. A žít kaž­dý den, to je snad samo­zřej­most. Nebo to jde i nějak jinak? Třeba kaž­dý dru­hý den?

Celkový dojem: radě­ji při­jme názor vět­ši­ny, než aby zůstal sám, může zůstat ve vile

wendy.jpg

Václava Zapletalová
Věk: 19 let
Povolání: kos­me­tič­ka
Bydliště: Cheb
S čím jdu do vily: s plným nasa­ze­ním
Životní postoj: nikdy neří­kej nikdy

Absolutně neza­jí­ma­vý člo­věk. Je na tom ješ­tě hůř, než Rosťa. Ale jak se říká, daro­va­né­mu koni na zuby nehleď. A tak, kdy­by za mnou při­šla s nabíd­kou vzta­hu, nebo kva­lit­ní­ho sexu, roz­hod­ně bych neod­mít­nul. Zatím se to tvé „plné nasa­ze­ní“ moc nepro­je­vu­je, Wendy. Nikdy neří­kej nikdy – tak to má být, tak to mám rád!

Celkový dojem: co tam ta oso­ba vůbec dělá? roz­hod­ně nemá šan­ci

emil.jpg

Emil Zajac
Věk: 30 let
Povolání: hor­ník
Bydliště: Ostrava
S čím jdu do vily: se svým srd­cem a vyhrát
Životní postoj: co tě neza­bi­je, to tě posí­lí

Zajaci, Zajaci. Co s tebou? Tento člo­věk mě osob­ně nej­ví­ce pře­kva­pil svým vyso­ce cit­li­vým vzta­hem ke své rodi­ně, zejmé­na pak ke své­mu syno­vi, pro kte­ré­ho už uro­nil nejed­nu slzu. Opravdu to obdi­vu­ji a za to si Emila vážím, pro­to­že tolik milo­vat a tak čis­tě, to už dnes doká­že jen málo­kdo. Vyloženě nega­tiv­ních vlast­nos­tí jsem si na něm nevši­ml, vždy se s kaž­dým sna­žil vyjít po dob­rém, s ote­vře­ným srd­cem a s úsmě­vem na tvá­ři (dokon­ce i s Reginou). Snad jedi­né, co by se mu dalo vytknout, je jeho mož­ná až pře­hna­ná potře­ba být stá­le stře­dem pozor­nos­ti. Emil je tro­chu namyš­le­ný a pova­žu­je se za jedi­neč­né­ho. Pokud svou rodi­nu tolik milu­je, asi by ve vile neměl tolik flir­to­vat, jako to dělá dopo­sud. A uka­zo­vat se v rou­še Adamově kdy­ko­li je k tomu pří­le­ži­tost? Takto by se asi vzor­ný otec a milu­jí­cí part­ner rov­něž cho­vat neměl. S čím jde do vily – no com­ment. Životní postoj – tak v tomhle má sva­tosva­tou prav­du, kluk jeden hor­nic­ká!

Celkový dojem: pri­ma chlap, ide­ál­ní rodič, jen ať zůsta­ne

hanka.jpg

Hanka Gajdošová
Věk: 29 let
Povolání: bar­man­ka
Bydliště: Havířov
S čím jdu do vily: sama za sebe
Životní postoj: hlav­ně nikdy nelhat

Tato mla­dá, sym­pa­tic­ká mami­na, se sexy posta­vou, se jako prv­ní ve vile odvá­ži­la kou­pat naho­ře i dole bez pla­vek. Tím si urči­tě zajis­ti­la vel­kou pod­po­ru z řad pře­váž­ně muž­ské čás­ti divá­ků. A musím se při­znat, že moji taky. A nejen kvů­li tomu, že je nád­her­ná (což ona sku­teč­ně je) a že má doko­na­lé tělo (což oprav­du má), ale zís­ka­la si mě i svým při­ro­ze­ným vystu­po­vá­ním. Na nic si nehrá­la, byla sama sebou. Když se na ni podí­vá­te, nemů­že­te jinak, než po ní tou­žit! Je váž­ně veli­ce sexy a její posta­ve­ní mami­ny a ako­rát­ní­ho věku, kdy je žena nej­ví­ce vyzrá­lá, z ní dělá sexu­ál­ní sym­bol. A když k tomu vše­mu ješ­tě při­poč­te­me její při­ro­ze­nost a hod­nou pova­hu, cit­li­vé srdíč­ko a milý úsměv, zís­ká­me ide­ál­ní part­ner­ku pro život. Škoda, že si ji Regina vybra­la jako svou soky­ni do Duelu, což byl od ní vel­mi chyt­rý tah. Hanka, i přes to, jaká je to dob­rá duše, nemě­la nejmen­ší šan­ci na vítěz­ství. Jako prv­ní se svlék­la a jako prv­ní opus­ti­la vilu. No řek­ně­te sami, není to pech?! Hani, pře­ji ti za sebe a urči­tě i za spous­tu ostat­ních hod­ně úspě­chů jak v osob­ním, tak i v pra­cov­ním živo­tě, ať se ti daří a zůstaň i dál tako­vá, jaká jsi. Sama za sebe do vily oprav­du šla, ale­spoň to tak vypa­da­lo. Hlavně nikdy nelhat – mys­lím, že se jí to poved­lo. I když, jeden nikdy neví… Ostrava zase není tak dale­ko. Že bych ji navští­vil v baru, něco s ní popil a zjis­til to?

Celkový dojem: typic­ky mamin­kov­ský typ, veli­ce sexy, ško­da, že je pryč

vera.jpg

Věra Patt
Věk: 38 let
Povolání: DJ-ka, zpě­vač­ka, mode­rá­tor­ka
S čím jdu do vily: poznat sama sebe
Životní postoj: jsem jaká jsem

„Pattka“ je mi nesym­pa­tic­ká už od pohle­du. Pomlouvá za zády, kuje pik­le, tvá­ří se jako ten nej­vět­ší sva­tou­šek a při­tom by vám klid­ně s čis­tým svě­do­mím vra­zi­la kudlu do zad. S tako­vým člo­vě­kem radě­ji nic nemít, ani ten sex. Stejně tak, jako vět­ši­ně oby­va­te­lům ve vile nesed­la Regina, mně zase nese­dí Věra. Vypadá jako pod­lá a lsti­vá intri­kán­ka, kte­rá si jde tvr­dě za svým. Ale mož­ná se ple­tu… a mož­ná taky ne. Každopádně, u mě má KO. Poznat sama sebe – a na co jsi při­šla? Jsi jaká jsi? To se máš čím chlu­bit!

Celkový dojem: vrať se zpát­ky pís­kat na led!

sasa.jpg

Alexandr Nikitin
Věk: 24 let
Povolání: rea­lit­ní mak­léř
Bydliště: Mikulášovice
S čím jdu do vily: s úmys­lem zlep­šit lidem náhled na svět, poba­vit je a odpou­tat od sta­ros­tí ale­spoň u obra­zov­ky
Životní postoj: být per­ma­nent­ně šťast­ný

Kamaráde, ty to zabal! Sexistické pra­se, kte­ré­mu jde jen o dvě věci: o to jed­no a o to dru­hé (sex a pra­chy). Na tom­to člo­vě­ku je vidět, že do sou­tě­že šel evi­dent­ně jenom pro uspo­ko­je­ní sebe sama. Lidi kolem něj ho abso­lut­ně neza­jí­ma­jí a pokud, tak je to jenom nuce­ná pře­tvář­ka a diva­dél­ko pro veřej­nost. Prachy, pra­chy, pra­chy, sex, sex, sex. To je zřej­mě to jedi­né, pro co tenhle člo­věk žije a čemu věnu­je veš­ke­rou svou pozor­nost a ener­gii. Docela dob­ře si dove­du před­sta­vit pár Saša – Věra. To by bylo doko­na­lé „sata­no­vo dílo“! Uvidíme, jak dlou­ho ten­to bez­cha­rak­ter­ní člo­věk ve vile vydr­ží. S čím jdu do vily – bla­bla­b­la, kecy, kecy, kecy. Životní postoj – a co ostat­ní, to už je ti zřej­mě jed­no, což? Nemysli stá­le jen na sebe,  hochu. Může se ti to vym­stít.

Celkový dojem: fuj! pryč s ním!

Ať chce­me nebo ne, tato rea­li­ty show nám bude zasa­ho­vat do našich živo­tů ješ­tě po dlou­hou dobu. Omlouvám se všem, kte­rým jsem tím­to svým člán­kem zne­pří­jem­nil jin­dy mož­ná poklid­né chví­le a pošpi­nil a zne­svě­til jsem strán­ky Antiworldu. Ale nešlo to jinak, nemohl jsem to nena­psat. Snad vás to zase tolik nezne­chu­ti­lo a neu­tr­pě­li jste něja­kou váž­něj­ší psy­chic­kou újmu na zdra­ví. Snažil jsem se celou věc pro­brat důklad­ně ze všech stran a hlav­ně neza­u­ja­tě, z pohle­du nestran­né­ho divá­ka, kte­rý se sice občas podí­vá, co se ve vile děje, ale není zfa­na­ti­zo­va­ný a neži­je jen pro tohle. Rovněž jsem se poku­sil popsat osob­nost kaž­dé­ho VyVoleného a co si o něm nebo jí mys­lím, z toho, jak mi pod­le těch pár oka­mži­ků utkvě­li v mé mys­li. A jak to vidím to budouc­na? Slavných už je všech tři­náct nyní, to je jis­té. Ale ten nebo ta úpl­ně prv­ní, zís­ká neje­nom pohád­ko­vou výhru, ale i slá­vu, popu­la­ri­tu a obdiv sta tisíc, mož­ná mili­o­nů lidí v České repub­li­ce. A taky, proč ne? Každý má, nebo chce mít něko­ho, ke komu může vzhlí­žet, koho může obdi­vo­vat. Takový už je svět. Málokdo umí žít sám za sebe. Jenom si dej­te pozor, abys­te se nesta­li jen bez­du­chý­mi lout­ka­mi, kte­rým řídí vaše kro­ky x dal­ších lidí, jen ne vy sami… TO KAŽDOPÁDNĚ!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,82976 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56294 KB. | 29.05.2022 - 04:03:50