Kritiky.cz > Recenze knih > Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové

Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové

Láska prochází žaludkem obálka

Denisa Bartošová vyda­la v uply­nu­lých čtyřech letech už dvě kníž­ky. První z nich nese titul Láska pro­chá­zí kuchy­ní a je plná tipů na jed­lé dár­ky, kte­ré doká­že­te vlast­ní­ma ruka­ma při­pra­vit urči­tě i vy.

Sladké i sla­né rados­ti

Knížka je roz­dě­le­ná na kapi­tol­ky pod­le kalen­dář­ních měsí­ců a kaž­dá část se tedy tro­chu zamě­řu­je prá­vě na urči­tý svá­tek nebo vyu­ži­tí sezon­ních pro­duk­tů. V pro­sin­co­vé kapi­tol­ce tak tře­ba najde­te tipy na jed­lé vánoč­ní dár­ky, v lis­to­pa­do­vé tipy na ori­gi­nál­ní advent­ní kalen­dá­ře, květ­no­vá se věnu­je pře­váž­ně svát­ku matek a v čer­ven­co­vé najde­te nápa­dy na to, jak zpra­co­vat let­ní skli­zeň ovo­ce a zele­ni­ny. Na samém kon­ci ješ­tě nalez­ne­te pár recep­tů, pod­le kte­rých může­te něco při­pra­vit i vašim domá­cím maz­líč­kům – autor­ka mys­lí jak na psy, tak na koč­ky, tak­že nikdo nepři­jde zkrát­ka.

Recepty jsou jed­no­du­ché a nepo­tře­bu­je­te na ně kdo­ví­ja­ké spe­ci­ál­ní suro­vi­ny. Jako bonus je navíc u kaž­dé­ho jed­lé­ho dár­ku tip na to, jak ho šikov­ně a hez­ky zaba­lit. V pří­lo­ze na samém kon­ci kni­hy pak najde­te kra­bič­ky, jme­nov­ky a eti­ke­ty, kte­ré si může­te vystří­hat a sle­pit a dal­ším víta­ným bonu­sem jsou také odka­zy na obcho­dy, ať už ty inter­ne­to­vé nebo kamen­né, kde si může­te zakou­pit mate­ri­ál a růz­né polo­to­va­ry k tvo­ře­ní.

Udělejte něko­mu radost

Co je mi osob­ně na této kníž­ce nej­ví­ce sym­pa­tic­ké je to, že uka­zu­je, že člo­věk nemu­sí mít hro­ma­dy peněz, aby mohl své blíz­ké potě­šit něja­kým dár­kem. Ono to sice zní jako sto­krát omí­la­né klišé, ale malý vlast­no­ruč­ně vyro­be­ný dárek od srd­ce, někdy oprav­du udě­lá vět­ší radost, než dra­há zby­teč­nost, kte­rou obda­ro­va­ný čas­to zastr­čí někam do kou­ta a pak na ní jenom otí­rá prach nebo úpl­ně zapo­me­ne, kam se podě­la. Zkrátka a dob­ře, tahle kníž­ka plná jed­lých dob­rot a krás­ných foto­gra­fií, své­mu názvu oprav­du dosto­jí.

Láska pro­chá­zí kuchy­ní

  • Autor: Denisa Bartošová
  • Nakladatelství: Smart Press
  • Rok vydá­ní: 2013
  • Počet stran: 176

  • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]
  • Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)13. ledna 2019 Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje myšlenky, ale s pomocí něhož si i dokonale zorganizujete život, srovnáte a utříbíte všechny své […]
  • Dárky inspirované přírodou23. června 2017 Dárky inspirované přírodou Knížek a brožurek zabývajících se výrobou dekorací z přírodních materiálů stejně tak jako kuchařek věnující se zpracování bylinek a ostatních jedlých darů přírody je na trhu ohromné […]
  • Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku18. prosince 2018 Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní mluví čím dál častěji? Chcete dát sbohem chemii a vyrobit si vlastní, čistě přírodní kosmetiku a […]
  • 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE9. června 2019 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE Všechny tvořivé duše určitě znají velmi oblíbený český časopis věnující se tvoření tj. AMOS, který po dobu 15 let vychází pravidelně čtvrtletně. Tato velmi nápaditá a kreativní kniha […]
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com