Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT

Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT

IS5

Imaginární svět  napsa­ný a sesta­ve­ný autor­kou „Destrukčního dení­ku“ Keri Smithovou, je určen nejen pro tee­nage­ři, ale i všech­ny lidi s kre­a­tiv­ní duší, kte­rým nechy­bí hra­vost, před­sta­vi­vost, smy­sl pro detail, este­tič­no, a hlav­ně se nebo­jí jít a otevřít nezná­mé dve­ře do nové­ho, sno­vé­ho svě­ta, svě­ta plné­ho fan­ta­zie.

Vytvořit si svůj tak troš­ku vymyš­le­ný svět je doce­la pře­vrat­ný čin a vel­ký skok do nezná­ma. Aby to však neby­lo tak těž­ké a obtíž­né, tak tu máte na pomoc prak­tic­ké­ho, kniž­ní­ho rád­ce, jež vás na této dlou­hé ces­tě pro­ve­de hez­ky krok za kro­kem, a to až do doby, dokud si nevy­tvo­ří­te svůj vlast­ní svět, ve kte­rém se bude­te cítit oprav­du skvě­le.

Ostatně čas od času kaž­dý člo­věk potře­bu­je vypus­tit nahro­ma­dě­nou páru a ener­gii, a unik­nout z běž­né rea­li­ty do jiné­ho svě­ta, kde nejsou žád­né pro­blémy, žád­né povin­nos­ti, jenom zába­va a poho­da. „Každý člo­věk sní o tom, kde by chtěl žít, jak by rád nalo­žil se svým časem, co by moh­lo být lep­ší...“.

Proto, aby tomu tak bylo, drž­te se slov samot­né autor­ky, a neboj­te se najít odva­hu snít a před­sta­vo­vat si něco nové­ho a mno­hem láka­věj­ší­ho, než jsou jen šedá a nuzná rea­li­ta. Uchopte vše pev­ně do svých rukou a pro­střed­nic­tvím 190ti strá­nek se doko­na­le pro­cvič­te na jed­not­li­vých kre­a­tiv­ních úko­lech tak, abys­te okol­ní svět zača­li vidět a vnímat„svýma vlast­ní­ma oči­ma“.

Z pře­hled­né­ho a uce­le­né­ho obsa­hu kni­hy se snad­no dozví­te, co vás tu čeká za legra­ci, a věř­te, že to bude oprav­do­vá legra­ce, a pře­svěd­čí­te se o tom na vlast­ní kůži s dal­ším nově obrá­ce­ným lis­tem této inspi­ra­tiv­ní cvi­čeb­ni­ce.

IS

Keri Smithová navíc vytvo­ři­la tři základ­ní pra­vi­dla, kte­rá by měl kaž­dý sní­lek, co sáhl po této kni­ze, dodr­žo­vat tj.:

1) Skutečnost není vždyc­ky tako­vá, jak vypa­dá.

2) Představivost vytvá­ří sku­teč­nost

3) Skutečnost je utvo­ře­na ze slov a obra­zů

Autorka z vlast­ní zku­še­nos­ti tuši­la a i tak tro­chu před­po­klá­da­la, že zpo­čát­ku při vytvá­ře­ní fik­tiv­ní­ho svě­ta kaž­dý čte­nář oce­ní drob­nou pomoc. Není tedy divu, že samot­ná kni­ha je navr­že­na a sesta­ve­na jako zábav­ná učeb­ni­ce, kde si lze pro­cvi­čo­vat tak dlou­ho, jak uzná­te za vhod­né, tře­ba do doby, dokud se nesta­ne­te sku­teč­ný­mi mis­try své­ho kumš­tu a umě­ní.

Ne, kde­pak! Nemusíte se niče­ho bát! Na kaž­dé stra­ně je v krát­kos­ti nastí­něn daný úkol, a je oprav­du jen a jen na vás, jakým způ­so­bem se ho v koneč­né fázi zhos­tí­te, nebo zda jej vůbec bude­te dělat či niko­liv. Prakticky může­te jít strán­ku po strán­ce, ane­bo kni­hou jen lis­to­vat a vypl­ňo­vat pou­ze ty z úko­lů, kte­ré vás zaujmou a k ostat­ním se vrá­tit poz­dě­ji. Nic se nesta­ne! Vše je jen a jen na vás!

Zároveň se neboj­te zapi­so­vat si všech­ny své postře­hy a nápa­dy pří­mo na strán­ky, ostat­ně mís­ta a pro­sto­ru je tu dosta­tek, tak­že se nemů­že­te vymlou­vat, že si to nemá­te kam pozna­čit. Pro inspi­ra­ci vám něko­lik nápa­dů vnuk­ne, před­lo­ží i sama autor­ka. Můžete a nemu­sí­te se jim věno­vat na maxi­mum, vše je jen a jen ve vaši režii!

IS4

Knížka „Imaginární svět“ sice začí­ná sezna­mem, ale to vůbec neva­dí. Nemusíte se niče­ho hro­zit, prá­vě nao­pak! Díky němu dosta­ne­te šan­ci si vše pře­hled­ně uspo­řá­dat na jenom mís­tě, a to hned od prvo­po­čát­ku., neboť se jed­ná o seznam věcí, co se vám oprav­du líbí tj. věci, před­mě­ty, bar­vy, zvu­ky, vůně mate­ri­á­ly, tex­ty, jíd­lo, vzpo­mín­ky, mís­ta a oso­by.

Čím del­ší váš seznam bude, tím samo­zřej­mě lep­ší, neboť poz­dě­ji bude tvo­řit vaši jakousi „kre­a­tiv­ní“ data­bá­zi. Jednotlivé polož­ky z ní pak poslou­ží během tvůr­čí­ho pro­ce­su jako sta­veb­ní prv­ky a bude na nich zalo­že­ný váš ima­gi­nár­ní svět. Jen tak hra­vou for­mou zjis­tí­te, jací oprav­du jste, a ne za koho se pova­žu­je­te.

Zvládnete-li jej vytvo­řit, pak už vám nic nebrá­ní tomu, abys­te se moh­li pus­tit do plně­ní jed­not­li­vých úko­lů pub­li­ko­va­ných v kni­ze, jež vám jsou před­klá­dá­ny a nabí­ze­ny. Mějte stá­le na pamě­ti, že pokud ten­to svět dotáh­ne­te až do sku­teč­né­ho kon­ce, bude­te mít v ruce mate­ri­ál pří­mo k neza­pla­ce­ní. Materiál, kte­rý vám může klid­ně v budouc­nu poslou­žit jako základ­na do nových a zají­ma­vých pro­jek­tů. Může vás nejen doko­na­le inspi­ro­vat, ale i dovést na ces­tu oprav­do­vé­ho tvo­ře­ní, jež se sta­ne sou­čás­tí vaše­ho živo­ta.

Ponořte se napl­no do „Imaginárního svě­ta“ a nauč­te se dle jed­not­li­vých kro­ků s kni­hou pra­co­vat, a to v sed­mi krát­kých bodech, kde bude­te mít k dis­po­zi­ci i sadu nástro­jů a vizu­a­li­zač­ních tech­nik pro expe­ri­men­to­vá­ní a tvo­ře­ní. Hlavně si nenech­te ujít žád­né myš­len­ko­vé expe­ri­men­ty a skvě­lé nápa­dy a vše si v závě­ru kni­hy, kde je dosta­teč­ný pro­stor v podo­bě prázd­ných lis­tů na poznám­ky a myš­len­ky, pozna­me­nej­te. Jen tak na nic neza­po­me­ne­te!

Na této kni­ze je úžas­né, že vás dove­de ke spous­tě zají­ma­vých myš­le­nek, na kte­ré by vás ani nena­padlo mys­let, otevřít se sami sobě a poznat, co ve sku­teč­nos­ti máte a nemá­te rádi, co chce­te či nao­pak nechce­te. Už víte, v jakém svě­tě bys­te chtě­li sku­teč­ně byd­let?....

IMAGINÁRNÍ SVĚT

Autorka: Keri Smith

Vydalo nakla­da­tel­ství CooBoo v Praze roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 190

ISBN 978-80-7544-909-2

  • SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš7. února 2021 SEŠÍVANÉ PŘÍŠERKY, všude kam se podíváš Mějte svojí vlastní příšerku! S knihou "Sešívané příšerky" od autorky Julie Mayer si jednu takovou můžete vlastnoručně ušít a udělat radost nejen sobě, ale hlavně těm nejmenším. Ostatně […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
  • Sám sobě koučem s "Koučinkovým diářem Mindset Academy"10. února 2020 Sám sobě koučem s "Koučinkovým diářem Mindset Academy" Koučinkový diář Mindset Academy je určen všem, kteří mají velkou chuť a houževnatou píli na sobě dále pracovat a posunout tak svůj život k lepšímu. Prostřednictvím 52 týdenních lekcí, […] Posted in Recenze knih
  • Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové21. ledna 2020 Umění starých herbářů. Od renesance po 19. století s předmluvou od Chiary Nepiové Chcete-li se nechat okouzlit velmi křehkou, něžnou krásou a i léty prověřenou moudrostí starých herbářů, určitě si nenechte mezi prsty proklouznout nádhernou publikaci "Umění starých […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • DOTYK DRAKA30. června 2019 DOTYK DRAKA Milujete-li fantasy příběhy, kde o akci a fantastické postavy není nouze, určitě si nenechte ujít knížku s příznačným názvem "DOTYK DRAKA", která je zároveň první knihou LYSANTHYS […] Posted in Recenze knih
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […] Posted in Recenze knih
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,64487 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53037 KB. | 17.10.2021 - 20:36:22