Kritiky.cz > Recenze knih > Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT

Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT

IS5

Imaginární svět  napsa­ný a sesta­ve­ný autor­kou „Destrukčního dení­ku“ Keri Smithovou, je určen nejen pro tee­nage­ři, ale i všech­ny lidi s kre­a­tiv­ní duší, kte­rým nechy­bí hra­vost, před­sta­vi­vost, smy­sl pro detail, este­tič­no, a hlav­ně se nebo­jí jít a otevřít nezná­mé dve­ře do nové­ho, sno­vé­ho svě­ta, svě­ta plné­ho fan­ta­zie.

Vytvořit si svůj tak troš­ku vymyš­le­ný svět je doce­la pře­vrat­ný čin a vel­ký skok do nezná­ma. Aby to však neby­lo tak těž­ké a obtíž­né, tak tu máte na pomoc prak­tic­ké­ho, kniž­ní­ho rád­ce, jež vás na této dlou­hé ces­tě pro­ve­de hez­ky krok za kro­kem, a to až do doby, dokud si nevy­tvo­ří­te svůj vlast­ní svět, ve kte­rém se bude­te cítit oprav­du skvě­le.

Ostatně čas od času kaž­dý člo­věk potře­bu­je vypus­tit nahro­ma­dě­nou páru a ener­gii, a unik­nout z běž­né rea­li­ty do jiné­ho svě­ta, kde nejsou žád­né pro­blémy, žád­né povin­nos­ti, jenom zába­va a poho­da. „Každý člo­věk sní o tom, kde by chtěl žít, jak by rád nalo­žil se svým časem, co by moh­lo být lep­ší...“.

Proto, aby tomu tak bylo, drž­te se slov samot­né autor­ky, a neboj­te se najít odva­hu snít a před­sta­vo­vat si něco nové­ho a mno­hem láka­věj­ší­ho, než jsou jen šedá a nuzná rea­li­ta. Uchopte vše pev­ně do svých rukou a pro­střed­nic­tvím 190ti strá­nek se doko­na­le pro­cvič­te na jed­not­li­vých kre­a­tiv­ních úko­lech tak, abys­te okol­ní svět zača­li vidět a vnímat„svýma vlast­ní­ma oči­ma“.

Z pře­hled­né­ho a uce­le­né­ho obsa­hu kni­hy se snad­no dozví­te, co vás tu čeká za legra­ci, a věř­te, že to bude oprav­do­vá legra­ce, a pře­svěd­čí­te se o tom na vlast­ní kůži s dal­ším nově obrá­ce­ným lis­tem této inspi­ra­tiv­ní cvi­čeb­ni­ce.

IS

Keri Smithová navíc vytvo­ři­la tři základ­ní pra­vi­dla, kte­rá by měl kaž­dý sní­lek, co sáhl po této kni­ze, dodr­žo­vat tj.:

1) Skutečnost není vždyc­ky tako­vá, jak vypa­dá.

2) Představivost vytvá­ří sku­teč­nost

3) Skutečnost je utvo­ře­na ze slov a obra­zů

Autorka z vlast­ní zku­še­nos­ti tuši­la a i tak tro­chu před­po­klá­da­la, že zpo­čát­ku při vytvá­ře­ní fik­tiv­ní­ho svě­ta kaž­dý čte­nář oce­ní drob­nou pomoc. Není tedy divu, že samot­ná kni­ha je navr­že­na a sesta­ve­na jako zábav­ná učeb­ni­ce, kde si lze pro­cvi­čo­vat tak dlou­ho, jak uzná­te za vhod­né, tře­ba do doby, dokud se nesta­ne­te sku­teč­ný­mi mis­try své­ho kumš­tu a umě­ní.

Ne, kde­pak! Nemusíte se niče­ho bát! Na kaž­dé stra­ně je v krát­kos­ti nastí­něn daný úkol, a je oprav­du jen a jen na vás, jakým způ­so­bem se ho v koneč­né fázi zhos­tí­te, nebo zda jej vůbec bude­te dělat či niko­liv. Prakticky může­te jít strán­ku po strán­ce, ane­bo kni­hou jen lis­to­vat a vypl­ňo­vat pou­ze ty z úko­lů, kte­ré vás zaujmou a k ostat­ním se vrá­tit poz­dě­ji. Nic se nesta­ne! Vše je jen a jen na vás!

Zároveň se neboj­te zapi­so­vat si všech­ny své postře­hy a nápa­dy pří­mo na strán­ky, ostat­ně mís­ta a pro­sto­ru je tu dosta­tek, tak­že se nemů­že­te vymlou­vat, že si to nemá­te kam pozna­čit. Pro inspi­ra­ci vám něko­lik nápa­dů vnuk­ne, před­lo­ží i sama autor­ka. Můžete a nemu­sí­te se jim věno­vat na maxi­mum, vše je jen a jen ve vaši režii!

IS4

Knížka „Imaginární svět“ sice začí­ná sezna­mem, ale to vůbec neva­dí. Nemusíte se niče­ho hro­zit, prá­vě nao­pak! Díky němu dosta­ne­te šan­ci si vše pře­hled­ně uspo­řá­dat na jenom mís­tě, a to hned od prvo­po­čát­ku., neboť se jed­ná o seznam věcí, co se vám oprav­du líbí tj. věci, před­mě­ty, bar­vy, zvu­ky, vůně mate­ri­á­ly, tex­ty, jíd­lo, vzpo­mín­ky, mís­ta a oso­by.

Čím del­ší váš seznam bude, tím samo­zřej­mě lep­ší, neboť poz­dě­ji bude tvo­řit vaši jakousi „kre­a­tiv­ní“ data­bá­zi. Jednotlivé polož­ky z ní pak poslou­ží během tvůr­čí­ho pro­ce­su jako sta­veb­ní prv­ky a bude na nich zalo­že­ný váš ima­gi­nár­ní svět. Jen tak hra­vou for­mou zjis­tí­te, jací oprav­du jste, a ne za koho se pova­žu­je­te.

Zvládnete-li jej vytvo­řit, pak už vám nic nebrá­ní tomu, abys­te se moh­li pus­tit do plně­ní jed­not­li­vých úko­lů pub­li­ko­va­ných v kni­ze, jež vám jsou před­klá­dá­ny a nabí­ze­ny. Mějte stá­le na pamě­ti, že pokud ten­to svět dotáh­ne­te až do sku­teč­né­ho kon­ce, bude­te mít v ruce mate­ri­ál pří­mo k neza­pla­ce­ní. Materiál, kte­rý vám může klid­ně v budouc­nu poslou­žit jako základ­na do nových a zají­ma­vých pro­jek­tů. Může vás nejen doko­na­le inspi­ro­vat, ale i dovést na ces­tu oprav­do­vé­ho tvo­ře­ní, jež se sta­ne sou­čás­tí vaše­ho živo­ta.

Ponořte se napl­no do „Imaginárního svě­ta“ a nauč­te se dle jed­not­li­vých kro­ků s kni­hou pra­co­vat, a to v sed­mi krát­kých bodech, kde bude­te mít k dis­po­zi­ci i sadu nástro­jů a vizu­a­li­zač­ních tech­nik pro expe­ri­men­to­vá­ní a tvo­ře­ní. Hlavně si nenech­te ujít žád­né myš­len­ko­vé expe­ri­men­ty a skvě­lé nápa­dy a vše si v závě­ru kni­hy, kde je dosta­teč­ný pro­stor v podo­bě prázd­ných lis­tů na poznám­ky a myš­len­ky, pozna­me­nej­te. Jen tak na nic neza­po­me­ne­te!

Na této kni­ze je úžas­né, že vás dove­de ke spous­tě zají­ma­vých myš­le­nek, na kte­ré by vás ani nena­padlo mys­let, otevřít se sami sobě a poznat, co ve sku­teč­nos­ti máte a nemá­te rádi, co chce­te či nao­pak nechce­te. Už víte, v jakém svě­tě bys­te chtě­li sku­teč­ně byd­let?....

IMAGINÁRNÍ SVĚT

Autorka: Keri Smith

Vydalo nakla­da­tel­ství CooBoo v Praze roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 190

ISBN 978-80-7544-909-2


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...