Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Vytvořte si krok za krokem svoje vlastní „Ruční knižní vazby“

Vytvořte si krok za krokem svoje vlastní „Ruční knižní vazby“

rkv
rkv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihu „Ruční kniž­ní vaz­by“ od autor­ky Lucie Beranové uví­ta­jí nejen všich­ni kni­ho­mo­lo­vé, ale i ti, jež milu­jí kouz­le­ní s papí­rem a neza­přou v sobě lás­ku ke kni­hám jako tako­vým. 

Prostřednictvím této bro­žur­ky na dese­ti základ­ních dru­hů vazeb si vel­mi snad­no osvo­jí­te kouz­lo ruč­ní kniž­ní vaz­by, a poma­lu krok za kro­kem si pood­kry­je­te tajem­ství toho­to neboť napros­to úžas­né­ho svě­ta ruko­děl­né, ruč­ní a umě­lec­ké kniž­ní saz­by.

„Ve vázá­ní knih se snou­bí pros­tý účel, a to dát psa­né­mu slo­vu fyzic­kou for­mu, s úče­lem este­tic­kým, a sice aby tato for­ma byla oku laho­dí­cí. Je zde neko­neč­né množ­ství mož­nos­tí jak pomo­ci kniž­ní vaz­by výtvar­ně vyjá­d­řit téma kni­hy, její atmo­sfé­ru, její sdě­le­ní. Je také mož­né vazba­mi ztvár­nit sebe sama, dát prů­chod své tvo­ři­vos­ti, a to od vytvá­ře­ní jed­no­du­chých note­sů pota­že­ných růz­ný­mi deko­ra­tiv­ní­mi papí­ry až po autor­ské kniž­ní objek­ty vyso­ké umě­lec­ké hod­no­ty.“

Brožurka není nijak roz­sáh­lá, nao­pak krás­ně pro svůj men­ší for­mát pad­ne lehce do ruky.

První a zad­ní stra­na jsou reklam­ní strán­ky, jež (nebo ale­spoň dle mého míně­ní) naru­šu­jí poži­tek ze samot­né­ho lis­to­vá­ní kni­hy, a i když je to odkaz na eshop s potře­ba­mi, kte­ré vyu­ži­je­te při tvo­ře­ní „Ručních kniž­ních vazeb“ a odkaz na autor­či­ny semi­ná­ře a kur­zy, není tato rekla­ma vhod­ně pou­ži­ta.

Kniha je vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ná a autor­ce se poda­ři­lo per­fekt­ně pře­dat zku­še­nos­ti a doved­nos­ti „kni­hař­ské­ho řemes­la“ tak, že po pře­čte­ní a pro­stu­do­vá­ní jed­not­li­vých návo­dů bude­te schop­ni si sami svá­zat kni­hu, zápis­ník nebo foto­al­bum.

Navíc dle slov autor­ky k této prá­ci prak­tic­ky nepo­tře­bu­je­te žád­nou díl­nu či stroj, jde to bez nich. Postačí jen pra­cov­ní stůl, kva­lit­ní mate­ri­ál z papír­nic­tví a něko­lik málo kous­ků nářa­dí a náči­ní. Co vše bude­te k této čin­nos­ti potře­bo­vat je krás­ně sro­zu­mi­tel­ně a pře­hled­ně shr­nu­té v kapi­to­le „Nauka o vlák­ně“ a „Nástroje“.

V něko­li­ka kapi­to­lách jsou dopo­drob­na včet­ně foto­ná­vo­du popsá­ny jed­not­li­vé pra­cov­ní postu­py ke kaž­dé tech­ni­ce vázá­ní, pěk­ně krok za kro­kem. Vše je krás­ně vidět nejen na ilu­strač­ních návo­dech, ale i do sebe­men­ší­ho detai­lu krás­ně vysvět­le­no a pospá­no tak, že svá­zat vazbu kni­hy zvlád­ne i napros­tý začá­teč­ník.

Mimo základ­ních typů vazeb se sezná­mí­te i s návo­dem na „Japonskou sazbu Yotsume Toji“, „Koptskou vazbu“, ale i spous­tu jiných. Naučíte se, jak nej­rych­le­ji a nej­snad­ně­ji svá­zat foto­al­bum, bro­žu­ru, paper­back, ski­cář, ane­bo jak si vyro­bit ori­gi­nál­ní pouz­dro na kni­hu nebo čteč­ku knih, či netra­dič­ní dárek v podo­bě dení­ku s kula­tý­mi rohy a vázá­ním na stu­hu.

Sama autor­ka si je vědo­ma i toho, že ne vždyc­ky naše oblí­be­né kni­hy vydr­ží navždy, a mož­ná prá­vě pro­to svo­ji posled­ní kapi­to­lu věno­va­la prá­vě těm­to „babič­kám“ kni­hám s kapi­to­lou a návo­dem, jak doko­na­le zvlád­nout „pře­vazbu sta­ré kni­hy“.

S kni­hou „Ruční kniž­ní vaz­by“ se roz­hod­ně nudit nebu­de­te, nau­čí­te se spous­tu doved­nos­tí, pro­cvi­čí­te nejen své prs­ty, ale i trpě­li­vost a hlav­ně, až uvi­dí­te za sebou dob­ře vyko­na­nou prá­ci, tak bude na sebe i nále­ži­tě hrdí.

Knížku dopo­ru­ču­ji nejen pro všech­ny tvo­ři­vé duše, ale i milov­ní­ky knih, kte­ří by chtě­li oži­vit své oblí­be­né kni­hy, ane­bo něko­ho potě­šit milým, vlast­no­ruč­ně vyro­be­ným dár­kem. S tím­to prů­vod­cem vše půjde jed­na báseň!

Ruční kniž­ní vaz­by

Autor: Lucie Beranová

Vydala: Grada Publishing, a.s.

Počet stran: 80

První vydá­ní, Praha 2020

ISBN: 978-80-271-2199-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38973 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60798 KB. | 30.09.2022 - 15:16:05