Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyšehrad: Fylm - 60 %

Vyšehrad: Fylm - 60 %

VF
VF
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stej­ný dement, ale zača­lo se mu koneč­ně dařit. A to jak ve fot­ba­lo­vém, tak v osob­ním živo­tě. S Vyšehradem postou­pil do dru­hé ligy, kde vede tabul­ku střel­ců, opět po něm poku­ku­jí zámož­něj­ší klu­by, dokon­ce požá­dal o ruku svou pří­tel­ky­ni Lucii (Šárka Vaculíková)), sest­ru Jardy... Na svat­bě, kte­rá stá­la maj­lant, ale zjis­tí, že má už osmi­le­té­ho syna Richarda (Jakub Jenčík), což novo­man­žel­ku roz­hod­ně nepo­tě­ší. Nedostatek finan­cí se roz­hod­ne řešit půjč­kou od ne zrov­na čest­né par­ty, záro­veň se sna­ží nepři­jít o man­žel­ku hned ve sva­teb­ní den, posta­rat se o dítě, což je mu na hony vzdá­le­né, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s prak­ti­ka­mi jis­té­ho fot­ba­lo­vé­ho Taťky (Miroslav Hanuš)... 

Seriálový Vyšehrad se stal feno­mé­nem, kdy se dalo těž­ce věřit tomu, že dal po 10 epi­zo­dách své­ho seri­á­lu Julis ´´ Lavi ´´ Lavický divá­kům sku­teč­ně posled­ní sbo­hem. Místo nových epi­zod ovšem došlo na roz­hod­nu­tí, že se Lavi vrá­tí v celo­ve­čer­ním Vyšehradu s názvem Vyšehrad: Fylm. A krom dal­ší­ho fot­ba­lu, orgií a omam­ných látek ten­to­krát dojde i na otcov­ské povin­nos­ti. Po vzo­ru Okresního pře­bo­ru a Kanceláře Blaník se tak Vyšehrad dočkal fil­mo­vé­ho upgra­deu. Měla ovšem rea­li­za­ce smy­sl?

Bylo vel­mi snad­né se obá­vat, že fil­mo­vý Vyšehrad ve finá­le bude půso­bit jako 2. série sestří­ha­ná do jed­no­ho fil­mu, kdy půjde o sérii samo­stat­ných pří­bě­hů, kte­ré by snad jen mohl spo­jo­vat nale­ze­ný syn a čachry s fot­ba­lo­vý­mi neka­lý­mi prak­ti­ka­mi. Velmi milým pře­kva­pe­ním je tak fakt, že u Vyšehrad: Fylmu fun­gu­je něco jako funkč­ní dra­ma­tur­gic­ká stav­ba a Vyšehrad: Fylm má sku­teč­ně pří­běh, kte­rý jde z bodu A do bodu Z. Po vzo­ru Vyšehradu poté pla­tí, že člo­věk nemu­sí být nut­ně zapá­le­ným fanouš­kem fot­ba­lu, aby si humor ve fil­mu užil. Stačí jen tro­cha toho vše­o­bec­né­ho pře­hle­du a sle­do­vat, že Vyšehrad: Fylm roz­hod­ně není pohro­ma.

Vyšehrad: Fylm
Photo © Bioscop

Kromě ústřed­ní­ho obsa­ze­ní, pře­de­vším před­sta­vi­te­le Laviho a auto­ra seri­á­lu Jakuba Štáfka se od seri­á­lu vrá­til i reži­sér Martin Kopp. Díky vět­ší­mu roz­počtu náh­le fil­mo­vý Vyšehrad mohl být draž­ší, vel­ko­le­pěj­ší a jít ješ­tě o kou­sí­nek dál. To potvr­dil i před­sta­vi­tel mana­žé­ra Jardy Jakub Prachař, kte­rý osob­ně ozna­čil Vyšehrad: Fylm za novo­do­bý tre­zo­ro­vý film, kte­rý jis­tou dobu žád­ná tele­vi­ze nechtě­la (nako­nec ta milá povin­nost padla na TV Nova). Styl humo­ru zůstá­vá stej­ný jako u seri­á­lu, jen jde sku­teč­ně o tro­chu dál. A pak jen sejde na tom, jak moc vám ten více­mé­ně neko­rekt­ní humor při­jde vtip­ný.

Vyšehrad: Fylm by při­tom chtěl tak tro­chu být i sati­rou, kdy si pře­de­vším rýp­ne do toho, jak neka­lé prak­ti­ky vlast­ně ve fot­ba­lu panu­jí z vyš­ších míst.  Už v 10. díle seri­á­lu zazně­la věta ´´ Já se nechci dožít doby, kdy budu cho­dit na fot­bal, aniž bych věděl, jak to dopad­ne ´´. Filmový Vyšehrad: Fylm jde v tom­to ohle­du ješ­tě dál a v jeden moment jed­na stě­žej­ní posta­va obha­ju­je ty neka­lé prak­ti­ky jako klí­če k tomu, aby fot­bal nebyl nuda. Tyhle vti­py fun­gu­jí a pře­de­vším Miroslav Hanuš je jako fot­ba­lo­vý ´´ tať­ka ´´ vyni­ka­jí­cí. Bohužel je ho ve výsled­ném fil­mu sku­teč­ně málo.

Vyšehrad: Fylm
Photo © Bioscop

Prim tak ve finá­le hra­je pře­de­vším to, jak se nezod­po­věd­ný člo­věk jako Lavi musí sta­rat o své­ho osmi­le­té­ho syna. Nebo je to spíš nao­pak? Tahle lin­ka dle oče­ká­vá­ní nikam neve­de. Lavi nevy­spě­je, zůsta­ne v pod­sta­tě stej­ným demen­tem. Těžko se dá ovšem věřit tomu, že tvůr­cům šlo o coko­liv jiné­ho. Téma zod­po­věd­nos­ti je ve fil­mu nastí­ně­ná, ve finá­le ovšem sku­teč­ně nikam neve­de. Dá se to ovšem vel­mi snad­no pocho­pit. Diváci milu­jí Laviho tako­vé­ho jaký je a něja­ká ta dvíř­ka pro pokra­čo­vá­ní nejde zni­čit radi­kál­ní pře­mě­nou cha­rak­te­ru. Především i pro­to, že se dá skr­ze Laviho nadá­le uta­ho­vat z růz­ných fot­ba­lo­vých ikon. A to nejen z Tomáše Řepky či Ladislava Vízka.

Staré zná­mé obsa­ze­ní je nadá­le fajn, pře­de­vším Jakub Štáfek je jako Lavi nadá­le nesku­teč­ně zábav­ný. Jakub Prachař se vra­cí do role Jardy (opě­tov­ná pře­mě­na z obli­če­je Jaromíra Noska v souč­tu vůbec adre­so­va­ná není) a vzá­jem­né dis­ku­ze mezi Lavim a jeho mana­žé­rem nadá­le pat­ří mezi jed­ny z nej­zá­bav­něj­ších momen­tů. Šárka Vaculíková je jako Jardova sest­ra a Laviho man­žel­ka Lucie nadá­le též vel­mi zábav­ná. Nová tvá­ře (kro­mě Mirka Hanuše také Jaroslav Plesl či David Novotný) jsou ve svých úlo­hách vel­mi fajn, opět ovšem pla­tí pře­de­vším to, že je vět­ši­na postav ste­re­o­typ­ních. Jakub Jenčík je poté vyni­ka­jí­cí vol­ba pro syna Laviho a v rám­ci celé té lin­ky krom humo­ru ve finá­le pře­kva­pi­vě fun­gu­je i cosi jako emo­ce. Převažuje v ní ovšem pře­de­vším ten neko­rekt­ní humor sáze­jí­cí pře­de­vším na to, že zhru­ba tak nějak takhle bys­te asi osmi­le­té­ho klu­ka ´´ vycho­vá­vat ´´ nemě­li.

Vyšehrad: Fylm
Photo © Bioscop

Skutečně zále­ží na tom, co už něko­mu při­jde moc a zda vám sku­teč­ně při­jde vtip­né, že někdo tla­čí hla­vu osmi­le­té­ho chlap­ce do obří­ho poprsí či to, že osmi­le­tý chla­pec své­ho otce pro­bou­zí šťou­chá­ním do hla­vy gumo­vým peni­sem. Každý má hla­di­nu humo­ru nasta­ve­nou tak tro­chu jinak, kaž­dé­mu někdy něco při­jde jako už pří­liš moc. Vyšehrad: Fylm má spous­ty vtip­ných gagů či vti­pů, v jis­tých momen­tech je ovšem dost mož­ná vidět, že někdo měl říct dost. Stěžejní je ovšem fakt, že něco tak nekom­pro­mis­ní­ho a odváž­né­ho u nás sku­teč­ně moh­lo vznik­nout. Nestrhne to vizu­á­lem, scé­ná­řem roku či čím­ko­liv, co by z Vyšehrad: Fylm udě­la­lo zásad­ní film. Strhne to tím, že něco tako­vé­ho sku­teč­ně moh­lo vznik­nout. A i skr­ze tuto odva­hu si Vyšehrad: Fylm svůj úspěch zaslou­ží.

Vyšehrad: Fylm má ve finá­le svý­mi kva­li­ta­mi blí­že k zábav­něj­ší prv­ní polo­vi­ně původ­ní­ho seri­á­lu. Není to zásad­ní film, jde ovšem o výraz­ný pří­spě­vek do ryb­níč­ku čes­kých kome­dií. Nekorektní kome­die (jako neko­rekt­ní humor sám) nevy­mí­ra­jí jen u nás, i pro­to je nut­né si kaž­dé­ho dal­ší­ho pří­dav­ku navíc vážit. Pokud bude Vyšehrad: Fylm úspěš­ný (bude) a pokud to zna­me­ná, že dojde na něja­ké to pokra­čo­vá­ní (vel­mi prav­dě­po­dob­ně), snad to i příš­tě bude ale­spoň tak­to nekom­pro­mis­ní....


Photo © Bioscop


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k Posted in Videa
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
  • Hádkovi jsou jednotka stupidity13. července 2022 Hádkovi jsou jednotka stupidity Pokaždé, když si říkám, že český film už nemůže klesnout hlouběji, vždycky nakonec vyjde nějaká čerstvá novinka a mně nezbývá než pomýleně kroutit hlavou a konstatovat: „Ano, oni to […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI30. září 2020 Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI VĚŘÍTE NA ŠTĚSTÍ, OSUD? JDETE MU NAPROTI? Petra Hřebíčková: Věřím. Taky věřím, že naše bytí na zemi má vyšší smysl než jen oddýchat tento jeden život. Jinak mi nejde na rozum tolik […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,42814 s | počet dotazů: 266 | paměť: 58763 KB. | 05.02.2023 - 03:57:46