Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Vyrobte si kouzelná zvířátka

Vyrobte si kouzelná zvířátka

KouzelZvir
KouzelZvir

Dlouhé pod­zim­ní veče­ry a plís­ka­ni­ce, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopa­da­jí těž­ké kap­ky deš­tě a stře­chou clou­ma­jí pory­vy vět­ru. Takové obdo­bí nema­jí rádi ani dospě­lí  a o dětech, kte­ré byly zvyk­lé trá­vit léto ven­ku, ani nemluvě. Jak je zaba­vit, aby netrá­vi­ly dlou­hé hodi­ny u počí­ta­če nebo před tele­vi­zí? Pexeso a Člověče se také omr­zí… Co si zku­sit vyro­bit zví­řát­ka, kte­rá urči­tě udě­la­jí dvoj­ná­sob­nou radost. Při výro­bě samot­né a potom tře­ba jako milý dárek pro rodi­če, pra­ro­di­če nebo kama­rá­dy. Ale kde vzít inspi­ra­ci? Vezměte si k ruce novou kni­hu Blanky Kochové Vyrobte si kou­zel­ná zví­řát­ka, pohle­dej­te mate­ri­ál a pusť­te se do toho.

Jak už sám název napo­ví­dá, najde­te v kni­ze návo­dy, jak si vyro­bit malá zví­řát­ka z mate­ri­á­lů, kte­ré běž­ně seže­ne­te v kaž­dém obcho­dě pro tvo­ři­vé nebo najde­te skry­té záso­by doma. Autorka roz­dě­li­la zví­řát­ka do čtyřech hlav­ních kapi­tol, pod­le hlav­ní­ho mate­ri­á­lu, kte­rý bude­te potře­bo­vat – samo­tvrd­nou­cí hmo­ta, plsť, vato­vé a poly­sty­re­no­vé tva­ry a koneč­ně ovčí vlna. Každému zví­řát­ku jsou věno­vá­ny tři stra­ny. Na prv­ní najde­te legen­du o kaž­dém zví­řát­ku, seznam veš­ke­ré­ho mate­ri­á­lu a pomů­cek, kte­ré bude­te potře­bo­vat a násle­du­jí­cí dvoj­stra­na je věno­vá­na podrob­né­mu návo­du k výro­bě včet­ně názor­ných nákre­sů.

Autorka nikde neu­vá­dí, pro jak sta­ré děti je kni­ha urče­na, ale pro­to­že se nejed­ná o úpl­ně jed­no­du­ché postu­py, budou pod­le ní tvo­řit asi pře­de­vším star­ší ško­lá­ci, kte­ří doká­žou přes­ně vystři­ho­vat díly z plsti, seší­vat je k sobě nebo bez­peč­ně zachá­zet s tav­nou pis­to­lí. Menší děti budou fun­go­vat spí­še jako nezá­vis­lí pozo­ro­va­te­lé nebo poda­va­či jed­not­li­vých kom­po­nen­tů.

Návody ke zho­to­ve­ní jed­not­li­vých zví­řá­tek jsou podrob­né a pře­hled­né, dru­hy zastou­pe­ných zví­řat počet­né, ale sla­bi­nou této kni­hy jsou legen­dy, kte­ré uvá­dě­jí jed­not­li­vá zví­řát­ka. Nemám nic pro­ti boro­vi­co­vé liš­ce, vře­so­vé­mu jele­no­vi nebo bouř­ko­vé­mu tuč­ňá­ko­vi, pro­to­že dopl­něk ke kaž­dé­mu zví­řát­ku kore­spon­du­je s jeho sku­teč­ným život­ním pro­stře­dím. Ale les­ní rejnok, kap­ra­di­no­vá kare­ta nebo mucho­můr­ko­vý noso­ro­žec, kte­rý na svých zádech nese hou­bu mocho­můr­kou čer­ve­nou typic­kou pro lesy střed­ní­ho pásma,…  Těžko pak dětem vysvět­lo­vat, že rejno­ka jsme vidě­li v nádr­ži s vodou v ZOO, ale záro­veň exis­tu­je i tako­vý, kte­rý pole­tu­je mezi stro­my v lese. Tuto část kni­hy je tře­ba brát jako inspi­ra­ci a vyro­be­ná zví­řát­ka dode­ko­ro­vat jiný­mi arte­fak­ty, kte­ré více kore­spon­du­jí s jejich při­ro­ze­ným pro­stře­dím.

Vyrobte si kou­zel­ná zví­řát­ka Blanky Kochové by urči­tě pro svo­je děti měli poří­dit rodi­če, kte­ří s nimi rádi trá­ví čas aktiv­ně i v době, kdy se nedá pole­to­vat ven­ku. A vlast­ně si dove­du dob­ře před­sta­vit, že k tvo­ře­ní pod­le této kni­hy děti ani nepo­tře­bu­je­te, pro­to­že inspi­ru­je všech­ny milov­ní­ky ruč­ních pra­cí bez ohle­du na věk a stav.


  • Název kni­hy:     Vyrobte si kou­zel­ná zví­řát­ka
  • Autorka:              Blanka Kochová
  • Nakladatelství:                 Grada
  • Rok vydá­ní:        2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,10619 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56617 KB. | 29.06.2022 - 06:20:04