Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Výroba vlastní kosmetiky - inspirativní kniha pro každou ženu

Výroba vlastní kosmetiky - inspirativní kniha pro každou ženu

vyroba vlastni kosmetiky
vyroba vlastni kosmetiky

Do rukou se mě dostá­vá zají­ma­vá kni­hy od autor­ky Lenky Menšíkové Výroba vlast­ní kos­me­ti­ky. Tato kni­ha není jen samo­stat­nou teo­rií, je to den­ní pra­xe v saló­nu autor­ky. Přípravky tes­tu­je sama na sobě, na svých kama­rád­kách, pak na worksho­pech, kte­ré pořá­dá. Pojďte se spo­leč­ně se mnou hýč­kat, užij­te si dote­ky, krás­ně vůně, pros­tě to, co nám mož­ná v dneš­ní době chy­bí a je tře­ba na sebe oprav­du neza­po­mí­nat. 

Kniha je roz­dě­le­na na část teo­re­tic­kou, kte­rá se zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou péče o naše tělo a pleť, o naši kůži, jejích typech, o základ­ních slož­kách pří­rod­ní kos­me­ti­ky, o zákla­dech aro­ma­te­ra­pie, solích, jak je v kos­me­ti­ce vyu­žít, autor­ka také neo­po­mně­la nej­čas­těj­ší mýty o pří­rod­ní kos­me­ti­ce. Část prak­tic­ká se věnu­je pří­pra­vě pří­rod­ních pro­duk­tů s podrob­ný­mi recep­ty na výro­bu růz­ných pro­duk­tů. Mnohé recep­ty jsou urče­ny i dětem, jeli­kož dle slov autor­ky, u nich to vlast­ně všech­no zača­lo. Chce uká­zat jak o sebe pečo­vat jinak, pří­rod­ní ces­tou.

Co všech­no si vlast­ně může­te vyro­bit?

Na péči o tělo jsou to ple­ťo­vé vody, ple­ťo­vé ole­je, oční krém, bal­zám na rty, repe­lent pro­ti klíšťa­tům, deo­do­rant, tělo­vý krém, tělo­vá olej, kou­pe­lo­vou sůl. Dále řada pří­prav­ků na péči o vla­sy - vla­so­vé sérum, pro­duk­ty pro děti  jako je nos­ní olej, zub­ní olej, sprej pro klid­ný spá­nek, tělo­vý krém pro děti, pří­prav­ky na vši. Nakonec zde najde­te recep­ty na výro­bu pro­duk­tů pro péči o domác­nost - např. péče o náby­tek, uni­ver­zál­ní čis­tí­cí pro­střed­ky, avi­váž.

Na kon­ci kni­hy autor­ka podě­ko­va­la všem, co se spo­leč­ně s ní na kni­ze podí­le­li, dále uved­la něko­lik slov o sobě. Nakonec je uve­den seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kde může­te dál čer­pat námě­ty a inspi­ra­ce o kos­me­ti­ce.

Tato kni­ha je napros­to úžas­ná a měla by si jí pře­číst kaž­dá žena, kte­ré zále­ží na sobě. Četla jsem jí pozor­ně od začát­ku až do kon­ce. Nevynechala jsem jedi­nou strán­ku. Kochala jsem se růz­ný­mi bylin­ka­mi a pro­duk­ty na výro­bu pří­rod­ní kos­me­ti­ky. Chvílemi jsme snad i cíti­la ty krás­né vůně růz­ných ole­jíč­ků a mas­tí.

Lenka Menšíková je úžas­ná inspi­ra­tiv­ní žena. Měla jsem mož­nost si pře­číst kni­hu Jak si zaří­dit domov. Musím říci, že mě nadchly obě dvě kni­hy. Když jsem dosta­la nabíd­ku udě­lat recen­zi novin­ky Výroba vlast­ní kos­me­ti­ky, nevá­ha­la jsem. Z jejich kni­hu dýchá zají­ma­vá nos­tal­gie, krá­sa a umě­ní.

Jelikož mám vel­kou zahra­du ven­ku, ale také zim­ní zahra­du doma, ve kte­rých pěs­tu­ji řadu byli­nek, pomo­cí této kni­hy už nebu­de pro­blém si coko­li vyro­bit. Po pře­čte­ní této kni­hy vím, že urči­tě vyzkou­ším řadu kos­me­tic­kých pří­rod­ních pří­prav­ků pod­le recep­tů Lenky Menšíkové.

Nejvíce mě zau­jal recept na výro­bu pří­rod­ní avi­vá­že a von­ných kou­pe­lo­vých solí. Jelikož mám dva syny, zále­ží mě na tom, co doma jíme, vaří­me, ale také pou­ží­vá­me za čis­tí­cí pro­střed­ky i kos­me­ti­ku. Aby byly účin­né, ale záro­veň šetr­né k naší pokož­ce a neza­tě­žo­va­ly pří­liš pří­ro­du. Mladší syn má čas­to suché ruce a cho­dí mě do noč­ní­ho stol­ku a bere si mé krémy na ruce. Rozhodla jsem se pro něj něja­ký vyro­bit. Snad se mě to za jejich aktiv­ní pomo­ci pove­de. Pojďte se spo­leč­ně se mnou a s kni­hou Výroba vlast­ní kos­me­ti­ky pono­řit do nád­her­ných vůní.

Slova autor­ky:

Má kos­me­tic­ká péče je tak tro­chu „jiná“. Hledám a nachá­zím ces­tu k pří­rod­ním suro­vi­nám. A také j dote­kům, žen­ství i blíz­kos­ti, kte­rá v naší uspě­cha­né době tolik chy­bí.

Dnes řada žen vyhle­dá­vá pří­rod­ní kos­me­ti­ku. Ne všem ale tato kos­me­ti­ka může vyho­vo­vat. Jít z extré­mu do extré­mu to také není to pra­vé oře­cho­vé.

Několik slov o autor­ce:

Lenka Menšíková pochá­zí z malé ves­nič­ky v Beskydech. Vystudovala pro­voz­ně eko­no­mic­kou fakul­tu MZLU v Brně. Pracovala v Praze pro malé i vel­ké spo­leč­nos­ti. V těho­ten­ství se pak se svým mužem pře­stě­ho­va­la  do rod­né vís­ky a její ces­ta jí při­ved­la k aro­ma­te­ra­pii, k péči o dru­hé pří­rod­ní for­mou. Založila stu­di­um pří­rod­ní a esen­ci­ál­ní péče o pleť RosMarina. Vede kur­zy pří­rod­ní péče, pra­cu­je s žena­mi i dět­mi růz­né­ho věku a spo­lu­pra­cu­je s růz­ný­mi orga­ni­za­ce­mi.

Autor: Lenka Menšíková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro ženy

Vydáno: 2020, Grada Publishing, a.s, Praha

Počet stran: 176

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-2082


Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82174 s | počet dotazů: 228 | paměť: 55952 KB. | 23.05.2022 - 16:18:15