Kritiky.cz > Pro domov > Vyplatí se mít pojištění domácnosti?

Vyplatí se mít pojištění domácnosti?

img a304670 w1727 t1515874372


Nikdy neví­te, co se může stát. Říkáte si, že Vám se pře­ce nemů­že stát, že bys­te zapo­mně­li vypnout žeh­lič­ku či Vás navští­vi­li zlo­dě­ji, když máte bez­peč­nost­ní zámek. Život nám je scho­pen ale při­pra­vit oprav­du neče­ka­né scé­ná­ře, a pokud navíc sdí­lí­te domác­nost s malý­mi dět­mi, tím inten­ziv­ně­ji bys­te o pojiš­tě­ní domác­nos­ti měli začít reál­ně uva­žo­vat.
plynový sporák
O čem bychom měli před uza­vře­ním pojist­ky popře­mýš­let?
Nejprve se zamys­le­te nad tím, jaká je ale­spoň při­bliž­ná hod­no­ta Vašeho majet­ku a pro­ti jakým ško­dám bys­te se chtě­li nechat pojis­tit. Důležitým fak­to­rem je samo­zřej­mě mís­to Vašeho byd­liš­tě. Pokud byd­lí­te v blíz­kos­ti řeky, kte­rá má kaž­dý rok na jaře sna­hu vylít se z bře­hů, je na mís­tě nechat se pojis­tit pro­ti povod­ním. Pozor! Pokud byd­lí­te pří­mo v zápla­vo­vé loka­li­tě, nebu­de Vás chtít prav­dě­po­dob­ně žád­ná pojiš­ťov­na pojis­tit. Naopak bydlíte-li na kop­ci, nemá smy­sl o tom­to dru­hu pojiš­tě­ní ani uva­žo­vat. Dále si zjis­tě­te, jaká je roz­lo­ha Vašeho domu či bytu, neboť od toho­to úda­je se bude odví­jet výše pojist­né­ho.
Každá pojiš­ťov­na má tro­chu odliš­nou nabíd­ku, pokud máte tedy chuť a čas nej­pr­ve se zori­en­tuj­te v tom, co kte­rá pojiš­ťov­na nabí­zí. Zaměřte se na roz­sah pojist­né­ho kryt a pojist­né pod­mín­ky. Při samot­ném uza­ví­rá­ní smlou­vy věnuj­te pozor­nost výši pojist­né část­ky. Ta by měla dosa­ho­vat tako­vé výše, aby v pří­pa­dě nepří­jem­nos­tí pokry­la cel­ko­vou hod­no­tu majet­ku.
Proti čemu se může­me pojis­tit?
Pojištění domác­nos­ti ochrá­ní kro­mě vyba­ve­ní bytu, také věci osob­ní potře­by i neby­to­vé pro­sto­ry pro­ti všem živel­ným pohro­mám (oheň, voda, vítr), odci­ze­nívan­da­lis­mu. Pojistit se pro­ti vykra­de­ní bytu se může­te i tře­ba jen na dobu, kdy bude­te del­ší dobu pryč, napří­klad na dovo­le­né v zahra­ni­čí.
inteligentní domácnost
Při uza­ví­rá­ní smlou­vy si dob­ře pro­stu­duj­te, pro­ti jakým rizi­kům a v jakém roz­sa­hu jste doo­prav­dy pojiš­tě­ní. Nejednou se kli­en­tům pojiš­ťo­ven sta­lo, že při­šli nahlá­sit pojist­nou udá­lost a nako­nec jim bylo ozná­me­no, že pojiš­ťov­na plně­ní nemů­že vypla­tit. Pokud jste smlou­vu o pojiš­tě­ní domác­nos­ti uza­ví­ra­li před více lety, urči­tě se vypla­tí nechat se v pojiš­ťov­ně infor­mo­vat o novin­kách a smlou­vu pří­pad­ně aktu­a­li­zo­vat.


Foto: Pixabay

  • Pojištění domácnosti- na co se vztahuje7. února 2021 Pojištění domácnosti- na co se vztahuje Zvažujete nad pojištěním své domácnosti, ale nikde jste nenašli seznam věcí, na které se vztahuje? Je to velmi jednoduché. Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny věci, které tvoří […] Posted in Pro domov
  • Povinné pojištění a všechny druhy pojistek19. ledna 2021 Povinné pojištění a všechny druhy pojistek Pro klidný a bezpečný život, je velmi důležité, mít správné druhy pojištění. Když se stane nehoda či jakékoliv druhy nepříjemností, úraz a podobně, jsme finančně kryti, proti nemalým […] Posted in Pro domov
  • Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel16. ledna 2021 Domácí mazlíček – miláček nebo ďábel A je to tady - našli jsme si nádherný dům, založili rodinu a ke krásnému příbytku se zahradou jsme si pořídili malé roztomilé štěňátko. Co ale dělat, když naše psí miminko najde […] Posted in Pro domov
  • Hubnout přirozenou cestou26. prosince 2020 Hubnout přirozenou cestou Možná, že už jste vyzkoušeli tu spoustu „zaručených“ diet, které nám radí slavné filmové hvězdy anebo třeba dietu podle horoskopu. Už na první pohled je jasné, že to asi příliš fungovat […] Posted in Pro domov
  • Pojistit dům nebo byt?9. prosince 2020 Pojistit dům nebo byt? Mnoho lidí nemá pojištění domu nebo bytu. Zabere to přitom jenom chvíli času.Máte možnost si vybrat z pojišťoven, jako jsou například: •      […] Posted in Pro domov
  • Vyberte si to, na co se můžete spolehnout7. listopadu 2020 Vyberte si to, na co se můžete spolehnout Pokud chcete snížit svoje náklady na provoz domácnosti, rozhodně byste se měli zaměřit na mnoho věcí, mimo jiné také na to, kolik zaplatíte za elektrickou energii. Věřte tomu, že i něco […] Posted in Pro domov
  • Pojištění domu se vyplatí2. listopadu 2020 Pojištění domu se vyplatí Dům pro mnohé z nás je oáza klidu, harmonie a místo, kde prožíváme radostné i ty méně radostné rodinné situace.  Proto je potřeba toto místo pořádně ochraňovat. K tomu Vám může […] Posted in Pro domov
  • Pojistěte si domácnost25. října 2020 Pojistěte si domácnost V době, kdy důvěra k pojišťovnám klesá, je nanejvýš vhodné upozornit na pohromy, které mohou postihnout vaši domácnost. V takovýchto případech děkujete všem, že jste mysleli na […] Posted in Pro domov
  • S vývojem Battlefield 6 to jde lépe než podle plánu....3. února 2021 S vývojem Battlefield 6 to jde lépe než podle plánu.... S vývojem Battlefield 6 to jde lépe než podle plánu. Oficiální oznámení by mělo přijít už na jaře s vydáním ke konci roku, prozradil generální ředitel EA Andrew Wilson. Posted in Krátké herní aktuality
  • Český free-to-play survival Vigor od Bohemia Interactive...9. prosince 2020 Český free-to-play survival Vigor od Bohemia Interactive... Český free-to-play survival Vigor od Bohemia Interactive (DayZ, Arma) vychází pro PlayStation 4 a PlayStation 5. Hra už je delší dobu dostupná také na Nintendo Switch. Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,31483 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46824 KB. | 06.03.2021 - 12:29:27