Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Výplata ( Paycheck )

Výplata ( Paycheck )

Dílo reži­sé­ra Jahna Woo zpra­co­vá­vá téma­ta vyma­za­né pamě­ti, kri­ze iden­ti­ty a postup­né odha­lo­vá­ní minu­los­ti.

Výplata

Michael Jennings pra­cu­je jako expert­ní ana­ly­tik. Jeho prá­ce zpo­čí­vá v tom, že ana­ly­zu­je elek­tro­nic­ké pro­duk­ty a nachá­zí způ­so­by, jak stej­nou věc vyro­bit lev­ně­ji. Při této prá­ci se samo­zřej­mě dosta­ne do sty­ku s mno­ha důle­ži­tý­mi a taj­ný­mi infor­ma­ce­mi. Proto si Michael po kaž­dém kšef­tu nechá vyma­zat paměť. Tím si zís­ká­vá jis­to­tu všech zůčast­ně­nych a chrá­ní si tak svůj vlast­ní život. Nyní bude tři roky ana­ly­zo­vat a vymýš­let pro své­ho dáv­né­ho pří­te­le, nyní šéfa obrov­ské spo­leč­nos­ti. Po dokon­če­ní prá­ce si pod­le domlu­vy nechá všech­ny tři roky vyma­zat z pamě­ti a bude bohat­ší o sto mili­o­nů dola­rů. Když si ovšem po třech letech nechá paměť vyma­zat, s hrů­zou zjis­tí v ban­ce, že se před něko­li­ka týd­ny dob­ro­vol­ně vzdal celé své výpla­ty. Také zjis­tí, že ho chce zatknou FBI a obvi­nit z vlas­ti­zra­dy za vyzra­ze­ní taj­ných expe­ri­men­tů, týka­jí­cích s před­ví­dá­ním budouc­nos­ti. Co je ale nej­hor­ší? Dozví se, že ho chce jeho býva­lý zaměst­na­va­tel nechat zabít. Z posled­ních tří let si nepa­ma­tu­je vůbec nic - dostá­vá se tedy do veli­ce slo­ži­té situ­a­ce.


Původní název: Paycheck

Režie: John Woo,

Hrají: Ben Affleck, Aaron Eckhart, Uma Thurman, P.  Giamatti, C. Feore


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,64663 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56507 KB. | 03.07.2022 - 13:34:10