Kritiky.cz > Filmové recenze > Výplata - Johnovi Woo dochází dech?

Výplata - Johnovi Woo dochází dech?

Sci-fi thrille­ry pod­le romá­nů a poví­dek zesnu­lé­ho spi­so­va­te­le Philipa K. Dicka (1928-1982) vyka­zu­jí tra­dič­ně vel­mi vyso­kou kva­li­tu. Vezměte si tře­ba nove­lu Počítají andro­i­di elek­tro­nic­ké oveč­ky?, ve svě­tě stří­br­né­ho plát­na pro­sla­ve­nou pod názvem Blade Runner, nebo napří­klad nedáv­ný Minority Report. Nyní při­chá­zí do kin sní­mek Výplata, kte­rý uka­zu­je, že kva­lit­ní před­lo­ha není všech­no. A to i přes­to, že ani u toho­hle fil­mu se nebu­de­te nudit jedi­nou minu­tu.

Ústředním hrdi­nou je opět muž. Muž, kte­rý si zahrá­vá s pře­vrat­nou tech­no­lo­gií. Muž, kte­rý si zpo­čát­ku mys­lí, že má svůj život pev­ně pod kon­t­ro­lou. Muž, kte­rý záhy zjis­tí, že se šered­ně ple­te. To když se pro­ti němu obrá­tí celý sys­tém, v němž žil, a všich­ni mu jdou najed­nou po krku.

Tím mužem je ten­to­krát Michael Jennings, počí­ta­čo­vý ana­ly­tik, kte­rý se nechá­vá nají­mat polo­le­gál­ní­mi orga­ni­za­ce­mi ke zpět­né­mu roz­bo­ru uta­jo­va­ných komerč­ních i vlád­ních pro­jek­tů, a pak z nich vyvo­zu­je nové obje­vy a tech­no­lo­gie (ang­lič­ti­na má pro to nád­her­ný výraz „rever­se engi­nee­ring“). Po kaž­dé tako­vé zakáz­ce si Jennings musí nechat vyma­zat paměť.

Jednoho dne dosta­ne život­ní nabíd­ku: pra­co­vat tři roky na dal­ším tako­vém taj­ném pro­jek­tu - tři roky, kte­ré mu pak sma­žou ze živo­ta - za nepřed­sta­vi­tel­nou odmě­nu 90 mili­o­nů dola­rů. Nemůže si dovo­lit odmít­nout... Když je po všem a on si při­jde do ban­ky pro výpla­tu, zjiš­ťu­je, že se jí prý před dvě­ma týd­ny vzdal a že si údaj­ně nechal poslat jen obál­ku s nic­ne­ří­ka­jí­cí­mi všed­ní­mi před­mě­ty. Vzápětí zjiš­ťu­je, že po něm jde jak býva­lý zaměst­na­va­tel, tak FBI. Věci z obál­ky jsou mu zpr­vu veli­kou záha­dou, ale když mu jed­na z nich o fous zachrá­ní život, poma­lu začí­ná při­chá­zet na to, jak se věci mají a na čem že to ty tři roky vlast­ně pra­co­val...

Hlavní roli ana­ly­ti­ka Jenningse ztvár­nil Ben Affleck (Pearl Harbor, Daredevil) a v nej­vý­raz­něj­ší žen­ské úlo­ze se po jeho boku obje­vu­je Uma Thurmanová (Pulp Fiction, Kill Bill). Zajímavá kom­bi­na­ce. Příště by moh­li zku­sit udě­lat mile­nec­kou dvo­ji­ci z Arnolda Schwarzeneggera a Jiřiny Bohdalové. Pasáže, kdy se Affleck s mimi­kou boha­tou jako u sádro­vé­ho trpas­lí­ka pokou­ší nava­zo­vat s Thurmanovou intim­ní vztah, při­po­mí­na­jí neo­hra­ba­nost Haydena Christensena a Natalie Portmanové ze Star Wars Epizody II.

Pakliže byl Ben Affleck ve spo­je­ní s Dickovou před­lo­hou poměr­ně ris­kant­ním tahem, o reži­sé­ro­vi to pla­tí dvoj­ná­sob. Do reži­sér­ské ses­le totiž use­dl John Woo. Ano, „ten“ John Woo. Člověk, jehož kari­é­ra je dláž­dě­na hon­g­kon­gský­mi akč­ní­mi fil­my. Woo si původ­ně plá­no­val od „své­ho“ žán­ru zce­la odpo­či­nout a chtěl Výplatu pojmout jako zce­la akce­pros­tou zále­ži­tost. Zde však údaj­ně zapra­co­val prá­vě Affleck a pře­svěd­čil reži­sé­ra, aby do fil­mu něko­lik akč­ních scén pře­ce jen zařa­dil. Prý když už má tan­co­vat pod Johnovou tak­tov­kou, tak se vším všu­dy. Přesněji řeče­no s pořád­nou dubo­vou holí v ruce. Woo se sklo­nil před Affleckovou odu­šev­ně­los­tí a před vytří­be­ným vku­sem ame­ric­ké­ho maso­vé­ho divá­ka a nacpal do Výplaty dvě del­ší akč­ní sek­ven­ce. Přestože jejich zpra­co­vá­ní cel­kem ujde - hlav­ně v pří­pa­dě té prv­ní, kla­sic­ké auto-moto honič­ky - ve fil­mu jsou více­mé­ně k niče­mu a zby­teč­ně jej nata­hu­jí. Otylí poží­ra­či ham­bur­ge­rů si při­jdou na své a stih­nou do sebe aspoň nasy­pat vše­chen pop­corn a dopít colu.

U někte­rých fil­mů musí­te zrak a mozek pořád­ně namá­hat, abys­te nara­zi­li na nesrov­na­los­ti, u jiných vás logic­ké kiksy pří­mo bijí do očí. Když jsem se z Výplaty vrá­til domů, musel jsem se hned v zrca­dle ujis­tit, jest­li nemám mono­kl. Jako vhod­ný pří­klad bru­tál­ní nevy­chy­ta­nos­ti poslou­ží tře­ba scé­na, kdy Affleck utí­ká tune­lem před auto­ma­ti­zo­va­ným met­rem. A to met­ro „je“ auto­ma­ti­zo­va­né, jinak by pře­ce před Affleckem zača­lo brz­dit. A když tedy vlak nikdo neří­dí, jak to, že má v okně stě­ra­če? Ústřední motiv je pak faux pas sám o sobě. Je sice zají­ma­vý, to ano, ale záro­veň zou­fa­le nedo­ře­še­ný a nevy­chy­ta­ný.

Srovnání s před­cho­zí­mi fil­my pod­le Dickových před­loh je nevy­hnu­tel­né a Výplata z něj nevy­chá­zí zrov­na nej­líp. Ve srov­ná­ní s Minority Report se Výplata tvá­ří o pozná­ní komor­ně­ji. Celkově půso­bí jako jaký­si sla­bý odvar Spielbergova fil­mu. Jako by sce­náris­ta vzal z Minority Report scé­nu, kdy Cruise s tuši­tel­kou Agathou utí­ká před poli­caj­ty (a ona mu říká, co má dělat, pod­le toho, co se vzá­pě­tí sta­ne), a roz­ve­dl ji do celé­ho fil­mu.

Spielberg vypi­lo­val pří­běh a půso­bi­vost Minority Report pre­ciz­ním jem­ným pil­níč­kem, tak­že jed­not­li­vé klič­ky děje vynik­ly pří­mo geni­ál­ním způ­so­bem a vytě­ži­ly ze své­ho poten­ci­á­lu maxi­mál­ní napě­tí. Zato Woo... Woo nepo­u­ží­vá pil­ní­ček. Woo se ohá­ní pořád­ně hru­bou rašplí. A ta se mu navíc ke kon­ci fil­mu pořád­ně ztu­pí. Detail sem, klič­ka tam, však ono to nějak dopad­ne, a krvá­ce­jí­cí rány v divá­ko­vě srd­ci zale­pí­me jak­se­pat­ří slad­kým hap­pyen­dem.

Ale tako­vý­hle hap­pyend vlast­ně není až tak slad­ký. Na ote­vře­nou ránu půso­bí spíš jako sůl.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Riddick: Kronika temna19. října 2019 Riddick: Kronika temna Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma, tak čekáte marně. Riddick: Kronika temna je stylově velice odlišný film. Ano, oficiálně jde o […]
  • JUSTICE LEAGUE - Official Heroes Trailer8. října 2017 JUSTICE LEAGUE - Official Heroes Trailer https://youtu.be/r9-DM9uBtVI
  • Liga spravedlnosti - 50 %25. listopadu 2017 Liga spravedlnosti - 50 % Tak jako Marvel se snaží o komiksové filmy i DC. Po vynikajícím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině několik odboček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a […]
  • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]
  • Ali13. února 2003 Ali Něco co málokdo viděl a stojí za to, to vidět - film o osobnosti jménem Muhammad Ali    Když se řekne Mohammad Ali, tak si všichni představují slavného boxera, ano je to pravda, ale […]
  • ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK6. února 2014 ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK Skoro před půl rokem šel tento snímek do kin. K premiéře na digitálních nosičích neuškodí napsat recenzi posledního snímku Neilla Blomkampa. Po filmu District 9 v Jihoafrické republice […]
  • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"14. dubna 2013 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […]
  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které […]
  • blackdot1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […]
  • Flash14. května 2015 Flash „Jmenuju se Barry Allen a jsem nejrychlejší žijící člověk….v dětství jsem viděl, jak mou matku zabilo něco nemožného a za její smrt zavřeli mého otce...pak ze mě nehoda udělala něco […]