Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Výlety s dětmi

Výlety s dětmi

preschool jaguar

Léto je v plném prou­du a mno­ho rodin vyrá­ží pozná­vat krá­sy čes­ké kra­ji­ny. S malý­mi dět­mi to ale může být kom­pli­ko­va­né – moc toho neu­jdou a s kočár­kem to pros­tě všu­de nejde,. Co s tím?

Řešením je vyu­ži­tí dět­ské­ho nosít­ka, pří­pad­ně kros­ny na dítě. Záleží zejmé­na na tom, kdo z rodi­čů bude prc­ka nosit. Maminky saha­jí vět­ši­nou po nosít­ku. To je lehouč­ké a sklad­né, vejde se do batůž­ku a je k ruce vždy, když je potře­ba . Dítě je pří­mo na těle rodi­če a ten ho tak má pod pří­mou kon­t­ro­lou. V nosít­ku je mož­né nosit od naro­ze­ní a při jeho správ­ném výbě­ru zajis­tí­te dítě­ti správ­nou ergo­no­mic­kou polo­hu, dokon­ce i teh­dy, když v nosít­ku usne.

Krosna zase bývá čas­tým výbě­rem tatín­ků. Ti oce­ní tře­ba to, že je kros­na samo­sto­jí­cí, má úlož­ný pro­stor, stříš­ku pro­ti slun­ci a podob­ně.  nebo pláš­těn­kou. Krosny jsou ale vhod­né až pro děti, kte­ré umí samy sedět (počí­tej­te mini­mál­ně od cca 8 měsí­ců).

Při výbě­ru tedy zvaž­te jako prv­ní dva základ­ní para­me­t­ry – kolik je mimin­ku a kdo z rodi­čů bude nosit více.

Před poří­ze­ním nosít­ka nebo kros­ny je nej­lep­ší si obo­jí vyzkou­šet. Každý má jinou posta­vu a kaž­dé­mu sed­ne něco jiné­ho. Nejedná se o úpl­ně malou inves­ti­ci a je ško­da kou­pit něco, co nebu­de vyho­vo­vat. Pro ten­to účel je mož­né vyu­žít půj­čov­ny dět­ských potřeb, jed­ná se sice o pla­ce­nou služ­bu, nicmé­ně bude­te mít jis­to­tu, že má smy­sl kros­nu nebo nosít­ko vůbec poři­zo­vat poří­dit a jakou znač­ku vybrat.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...