Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Výkupné - Mel Gibson zahraňuje uneseného syna.

Výkupné - Mel Gibson zahraňuje uneseného syna.

Vykupne

rn6s

Zatímco vět­ši­na fil­mů si peč­li­vě onen vzác­ný kus pořád­né­ho zvra­tu v ději scho­vá­vá ke kon­ci, děj ve sním­ku Ransom se krou­tí, až člo­vě­ka napa­dá, kdy všech­ny ty zvra­ty dosáh­nou absurd­nos­ti. Leč namís­to toho sedí­me na kra­ji seda­dla a sle­du­je­me, jak se z akč­ní­ho napě­tí dostá­vá­me k hlu­bo­ké lid­skosti a poslé­ze skr­ze ni k ješ­tě vět­ší­mu napě­tí. Bez ohle­du na zvlášt­ní efek­ty a úchvat­nou kame­ru a střih, v cen­t­ru pozor­nos­ti jsou posta­vy pří­bě­hu.

Desperate mother Ústředním hrá­čem dra­ma­tu je Tom Mullen (Mel Gibson), maji­tel letec­ké spo­leč­nos­ti, jenž vybu­do­val svou fir­mu od zákla­dů. Jeho žena Kate (Rene Russo) a syn Sean (Brawley Nolte) dopl­ňu­jí obrá­zek doko­na­lé rodi­ny, vese­lí, boha­tí a šťast­ní. Až do jed­no­ho dne v Central Parku, kdy Seana une­sou za bílé­ho dne upro­střed davu lidí, což zní nere­ál­ně, dokud to neu­vi­dí­te. Únosci pak spus­tí vydí­rá­ní o dva mili­ó­ny dola­rů.  Here is your ransom Vůdce ban­dy má zřej­mě jis­té zna­los­ti o tom, jak fun­gu­je FBI při osvo­bo­zo­vá­ní une­se­ných obě­tí a uni­ká jim při kaž­dé pří­le­ži­tos­ti. Velitel sku­pi­ny agen­tů, detek­tiv Hawkins (Delroy Lindo), je vyrov­na­ný a schop­ný muž, jehož úko­lem je hlav­ně uklid­ňo­vat Kate a brz­dit Toma, aby neu­dě­lal něja­kou hloupost. Když se ale nezda­ří pře­dá­ní peněz, Tom si uvě­do­mí, že i když výkup­né zapla­tí, nej­spíš už své­ho syna nikdy živé­ho nespat­ří. Což jej při­ve­de k nepřed­sta­vi­tel­né­mu a asi taky nej­od­váž­něj­ší­mu a záro­veň šíle­né­mu činu, jaký kdy otec uči­nil. Vyhlásí ony dva miló­ny odmě­nou za dopa­de­ní únos­ce, dou­fa­je, že to roz­vrá­tí lum­po­vy pozi­ce, i když tomu nikdo nevě­ří, ani fil­mo­vé pub­li­kum...

Detective Hawkins Get him!Výkupné je i zkou­ma­vým pohle­dem na morál­ní sta­bi­li­ty bohá­če zvyk­lé­ho si svět kupo­vat. Dává nám pří­le­ži­tost ptát se, jak bychom rea­go­va­li na Tomově mís­tě, zda­li vlast­ně syna ohro­zil, nebo mu dal šan­ci navíc. Zdali je lep­ší pokor­ně zapla­tit a dou­fat v dob­rý čich poli­cie, nebo jít Tomovou ces­tou úpor­né­ho odpo­ru za pou­ži­tí úsud­ku pro­tře­lé­ho busi­nessma­na. Až na to půjde­te, všim­ně­te si, jak věr­ně film zob­ra­zu­je vztah mul­ti­mi­li­o­ná­ře k penězům i v oka­mži­ku nej­vyš­ší cito­vé nou­ze - jsou mu pro­střed­kem k dosa­že­ní cíle, niko­liv pří­tě­ží, kte­rou nut­no odvrh­nout, aby ohro­že­ní pomi­nu­lo.
A detek­tiv Hawkins tele­fo­nu­je své ženě: „Já sem ti tak rád, že sme chudý...“

Jak vidí­te, film se mi neo­by­čej­ně líbil, pro­to­že měl prá­vě tu správ­nou směs napě­tí a hloub­ky myš­le­nek. Únos, vydí­rá­ní, výkup­né, to všech­no jsou zlo­či­ny a nási­lí zde je opět jed­na z hlav­ních rolí. Uvidíme zblíz­ka střel­ná zra­ně­ní a něja­ké ty mrt­vé v stro­hé gra­fic­ké výpo­vě­di. Ani osmi­le­tý Sean (ve sku­teč­ném živo­tě syn Nicka Nolteho) po něko­li­ka­den­ním při­pou­tá­ní k poste­li nevy­pa­dá moc pěk­ně.
To jen varu­ji nyvé cit­liv­ky; ostat­ní na to urči­tě běž­te. Hluboké a pou­ta­vé od začát­ku do kon­ce.

Hodnocení: VELICE DOBRÉ
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/blackdot.gif   Police! Drop your gun!HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Ransom se pohy­bu­je na samém okra­ji extre­mi­ty situ­a­cí, nicmé­ně je per­fekt­ně uvě­ři­tel­ný. Můžeme jenom spe­ku­lo­vat, co všech­no by se asi ode­hrá­va­lo v reál­ném živo­tě jinak:

 • Jakmile by jed­nou Katy zača­la tvr­dě nesou­hla­sit s Tomem, uži­la by všech mož­ných pro­střed­ků (mili­o­nář­ské man­žel­ky nejsou tak bez­moc­né a odda­né), aby mu zabrá­ni­la v dal­ších sko­pi­či­nách.
 • Kdyby únos­ci zača­li vyhro­žo­vat týrá­ním dítě­te, úpl­ně by to změ­ni­lo situ­a­ci, pro­to­že pak by si Tom nej­spíš bál i uprd­nout. Že by je to, zou­fa­lé z hrou­tí­cích se plá­nů, nena­padlo?
 • Kathy se vydá na taj­né setká­ní s únos­ci. To ji FBI neby­la schop­ná sle­do­vat?

Photo © 1996 Touchstone Pictures

 • Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být25. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být Po krátké odmlce, při níž jsem oživoval své PC, jsem opět zpátky a přináším s sebou finální recenzi k tetralogii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o opravdu skvělou […] Posted in Retro filmové recenze
 • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […] Posted in Retro filmové recenze
 • Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana17. ledna 2019 Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana M. Night Shyamalan je jedním z těch mužů, kteří vystřílejí všechny nejlepší nápady hned v počátku svojí kariéry. V roce 1999 to byl jeden z nejnadějnějších režisérů, v současnosti jsou […] Posted in Retro filmové recenze
 • Constantine16. července 2021 Constantine Constantine je film, který vznikl podle komiksu Hellblazer, stejně jako většina nedávno natočených sci-fi filmů. Vypráví příběh ničitele démonů Johna Constantina, který od útlého věku vidí […] Posted in Retro filmové recenze
 • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
 • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Saw 45. června 2021 Saw 4 Policista Daniel Rigg (Lyriq Bent) se ocitá ve vražedné pasti Skládačkového vraha (Tobin Bell) a má jen devadesát minut na to, aby své kolegy zachránil před děsivým koncem.... Darren Lynn […] Posted in Retro filmové recenze
 • Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální.4. června 2021 Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální. Po smrti své ženy se starý muž Carl rozhodne vydat na dobrodružnou cestu do Jižní Ameriky, a protože mu hrozí vystěhování z milovaného domova, rozhodne se ho vzít s sebou. Vypustí tisíce […] Posted in Retro filmové recenze
 • Saw 31. června 2021 Saw 3 Doktorka Lynn Denlon (Bahar Soomekh) nemá ponětí, že je další na řadě. Jednou po noční službě v nemocnici ji Skládačkova učebnice Amanda (Shawnee Smith) unese a odvede do opuštěného […] Posted in Retro filmové recenze
 • Saw 225. května 2021 Saw 2 Skládačkový vrah (Tobin Bell) zamkne do uzavřeného domu osm nešťastníků, jejichž úkolem je dostat se ven dřív, než se nadýchají nervového plynu a zemřou. Musejí však být ostražití - cesta […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,45963 s | počet dotazů: 235 | paměť: 51816 KB. | 25.10.2021 - 07:18:09