Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vykolejená | Trainwreck [45%]

Vykolejená | Trainwreck [45%]

Vykol
Vykol
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Judd Apatow pat­ří mini­mál­ně v Americe mezi kome­di­ál­ní komerč­ní jis­to­ty. Jeho kome­die, ať již ty, na kte­rých se podí­lí sce­náris­tic­ky, režij­ně nebo je pro­du­ku­je, vydě­lá­va­jí a díky tomu mu vdě­čí za pořád­né nakopnu­tí kari­é­ry nespo­čet sou­čas­ných tvá­ří Hollywoodu. V posled­ních letech to ale jde s kva­li­tou jeho sním­ků tak tro­chu dolů a tenhle trend neza­sta­ví ani jeho novin­ka Vykolejená, se kte­rou se po třech letech od jeho posled­ní­ho fil­mu Čtyřicítka na krku vra­cí k režii pod­le scé­ná­ře Amy Schumer, kte­rá se zhos­ti­la titul­ní role. Pokud ovšem nepa­t­ří­te mezi vel­ké fanouš­ky těch­to dvou komi­ků, návště­va kina by vás nemu­se­la potě­šit. 

Amy (Amy Schumer) pra­cu­je v redak­ci pán­ské­ho časo­pi­su, kde má mož­nost zabý­vat se těmi nej­za­jí­ma­věj­ší­mi člán­ky na okra­ji spo­le­čen­ské korekt­nos­ti. Tomu odpo­ví­dá i její život­ní styl, kdy své sexu­ál­ní part­ne­ry stří­dá čas­tě­ji než ponož­ky a k reál­né­mu emo­ci­o­nál­ní­mu vzta­hu má dale­ko i s vlast­ní sestrou. To vše se ovšem začne měnit v živo­tě, kdy ji její šéf­re­dak­tor­ka zadá napsat pro­fil míst­ní­ho spor­tov­ní­ho dok­to­ra Aarona (Bill Hader), kte­rý svým revo­luč­ním zákro­kem zkra­cu­je dobu léče­ní ope­ro­va­ných klou­bů spor­tov­ců na polo­vi­nu. To ovšem Amy neza­jí­má, neboť sport od malič­ka nesná­ší a nemys­lí si, že by na tom mohl jed­no inter­view s dok­to­rem coko­liv změ­nit. Dál od prav­dy ovšem být nemů­že...
A dál od prav­dy nemů­že být ani to, co se vám sní­mek sna­ží pro­dat v rám­ci trai­le­ro­vé kam­pa­ně. Relativně zábav­ná upou­táv­ka, kte­rou nabí­ze­la kina posled­ních pár měsí­ců, se vás totiž sna­ží navna­dit na tak tro­chu jiný a jinak zábav­ný film. To co totiž ve výsled­ku dosta­ne­te, je více jak dvě hodi­ny dlou­há rádo­by kome­die, kte­rá ve svém jádru shr­nu­je vel­kou část humo­ru ze stand-up vystou­pe­ní před­sta­vi­tel­ky hlav­ní role Amy Schumer a její­ho aktu­ál­ní­ho pořa­du Inside Amy Schumer, což násled­ně rou­bu­je na vět­ši­nu mys­li­tel­ných klišé a ste­re­o­ty­pů, kte­rým si pro­pa­gu­je kaž­dý dru­hý roman­tic­ky ladě­ný kome­di­ál­ní film pro star­ší pub­li­kum. Čekáte-li něco jiné­ho, bude­te zatra­ce­ně zkla­má­ni.
A to pře­de­vším díky sto­pá­ži. Něco, co by se totiž dalo odvy­prá­vět na plo­še kla­sic­ké hodin­ky a půl, je totiž tady nata­ho­vá­no na sko­ro dvě a čtvrt. Bohužel ně nějak umně nebo rozum­ně, ale spíš hna­ním už tak laci­ných vti­pů do extré­mu jejich opa­ko­va­ným pro­bí­rá­ním a před­ha­zo­vá­ním zpět divá­kům. Nechybí ani již kla­sic­ká por­ce humo­ru zahr­nu­jí­cí­ho těl­ní teku­ti­ny a hygi­e­nic­ké potře­by. Nechci tu tvr­dit, že by sní­mek neměl svět­lé momen­ty, nicmé­ně je jich zatra­ce­ně málo a ani netra­dič­ní sym­paťák Bill Hader nemá šan­ci utáh­nout takhle sce­náris­tic­ky pod­vy­ži­ve­ný a hloupý sní­mek, kte­rý sta­ví na škro­be­ných, hloupých a nevy­rov­na­ných dia­lo­zích, kde ani to mini­mum dob­ré­ho a úder­né­ho v rám­ci cel­ko­vé­ho pohle­du nijak nepo­zved­ne ty momen­ty špat­né a nud­né.

Dokonce ani pár vskut­ku neče­ka­ných momen­tů a malých roli­ček pro zná­mé tvá­ře nezvlá­dá nijak naru­šit nud­nou a myš­len­ko­vě ste­ril­ní podí­va­nou, kte­rá ze vše­ho nej­víc plní jedi­né - donu­tí vás nemít rád Amy Schumer dřív, než film skon­čí. Jediný, kdo mož­ná vystou­pí tro­chu ze stí­nu pod­prů­měr­nos­ti, špat­nos­ti a nudy je tak Tilda Swinton namas­ko­va­ná k nepo­zná­ní v roli šéf­ky hlav­ní hrdin­ky a LeBron James coby poně­kud zvlášt­ní ver­ze sebe sama. Toť vše.

Vykolejená je tak hru­bozr­něj­ší kome­dií pro ty, kdo nema­jí na svo­ji večer­ní zába­vu moc vel­ké náro­ky. Tam kde se totiž někte­ří baví, jiní vidí vykrá­dá­ní sebe sama, zástu­pu dal­ších podob­ně ladě­ných fil­mů a sou­hrn vše­mož­ných klišé a vykon­stru­o­va­ných situ­a­cí. Nudné, uta­ha­né a nepří­liš zábav­né, s mini­mem důvo­du pro­to, sním­ku dát dal­ší šan­ci. Natož vůbec tu prv­ní. Akcent na humor zahr­nu­jí­cí těl­ní teku­ti­ny a pro­ta­ho­vá­ní nechut­ných momen­tů na maxi­mum pak jen zaru­ču­je výsle­dek. Tohle zkrát­ka ani zda­le­ka to, jak se sna­ží vyko­le­je­ná půso­bit v upou­táv­kách. Tohle je bouda na divá­ka, kte­rá poba­ví jen ty nejmé­ně nároč­né.

Blog auto­ra: http://www.okodivaka.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,63343 s | počet dotazů: 253 | paměť: 58166 KB. | 10.08.2022 - 10:06:24