Kritiky.cz > Pro domov > Výhody bungalovů

Výhody bungalovů

img a277714 w1727 t1601809839


Bungalov je oblí­be­ný typ domu, ve kte­rém nemu­sí­te vůbec pou­ží­vat scho­dy, což je jed­na z jeho hlav­ních výhod. Nad tou­to výho­dou jis­tě zajá­sa­jí všich­ni inva­li­dé, pro kte­ré je pře­ko­ná­ní scho­dů mnoh­dy veli­kou pře­ká­žou, star­ší lidé, kte­ří mají bola­vé nohy i lidé s malý­mi dět­mi, kte­ří nechtě­jí, aby se muse­li bát pádu svých dětí ze scho­dů. Nad absen­cí scho­dů také zajá­sa­jí všich­ni leno­ši i ti, kte­ří mají se scho­dy už své zku­še­nos­ti a vědí, že běhat po scho­dech sem a tam, není jejich hob­by.
bungalov v zimě
Pro mno­ho lidí je také veli­ce láka­vá před­sta­va, že z dom­ku, ve kte­rém není patro, může­te z kaž­dé míst­nos­ti vejít rov­nou do své zahra­dy. Z obý­va­cí­ho poko­je nebo z kuchy­ně tak může­te vejít rov­nou na svou veran­du a být oka­mži­tě v pří­ro­dě. Je tak krás­né, ráno se pro­bu­dit a jít se hned z lož­ni­ce pro­táh­nout na zahrád­ku.

Nebo si kávu z kuchy­ně rov­nou odnést na ven­kov­ní seze­ní před domem. A z obý­vá­ku může­te tře­ba rov­nou sko­čit do bazé­nu… Záleží jen na vás, jaké si zvo­lí­te dis­po­zi­ce a mys­le­te i na to, že pří­mý vstup do zahra­dy oce­ní i vaše děti.

A co jiné výho­dy? Ale ano, je jich mno­ho.  Tak napří­klad úspo­ra finanč­ních nákla­dů, kte­ré je tře­ba vyna­lo­žit na stav­bu domu. Bungalovy vět­ši­nou nemu­sí mít tak robust­ní zákla­dy jako pat­ro­vé domy.  Náklady také ušet­ří­te při stav­bě – na kon­struk­ci leše­ní. Další pení­ze vám zby­dou, pro­to­že nebu­de­te muset řešit odhluč­ně­ní stro­pu.
bungalov s přístřeškem
 A v nepo­sled­ní řadě ušet­ří­te na pro­sto­ru pro scho­diš­tě a stav­bě scho­dů, kte­ré mnoh­dy zabí­ra­jí dost mís­ta.
Bungalovy jsou ide­ál­ní také pro star­ší páry, kte­ré jsou již bez dětí, do scho­dů se jim nechce cho­dit a pře­jí si mít malý poho­dl­ný domek, ve kte­rém nebu­dou muset pla­tit tolik za ener­gie. Menší níz­ké dom­ky jsou na důchod ide­ál­ní i tře­ba z toho důvo­du, že mohou být jed­no­du­še bez­ba­ri­é­ro­vé.

Nepotřebujete v důcho­du vel­ké roz­leh­lé pat­ro­vé domy.  Stačí men­ší níz­ký domek, ve kte­rém bude­te mít vše při ruce.
 


Foto: Pixabay

 • Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?26. ledna 2021 Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně? Co je vlastně spirulina? Spirulina je modrozelená řasa, kterou známe ve formě tablet nebo jemného prášku. Spirulina má vysoký obsah bílkovin, aminokyselin a vitamínů. Spirulina […] Posted in Pro domov
 • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
 • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
 • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
 • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
 • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
 • Zjistěte o firmě co nejvíce16. listopadu 2020 Zjistěte o firmě co nejvíce Při výběru zhotovitele vaší nové dřevostavby se musíte zaměřit na několik důležitých hledisek. V první řadě budete jistě překvapeni množstvím firem, které se dřevostavbou zabývají. A […] Posted in Pro domov
 • Budoucnost autonomních kamionů23. října 2020 Budoucnost autonomních kamionů V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky […] Posted in Pro domov
 • Králíček Petr 2 se z 11. 2. 2021 odkládá na 11. 6. 2021.24. ledna 2021 Králíček Petr 2 se z 11. 2. 2021 odkládá na 11. 6. 2021. Králíček Petr 2 se z 11. 2. 2021 odkládá na 11. 6. 2021. Posted in Krátké filmové aktuality
 • Jak básníci neztrácejí naději28. ledna 2004 Jak básníci neztrácejí naději Štěpánek i Kendy nám trochu zestárli, trochu zvážněli, ale pořád jsou to dobří kamarádi, toho času řešící "krizi středního věku." Kendyho vyhodila manželka (Lenka Kořínková) z […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

 1. Výhody pří­zem­ních domů jsou zřej­mé a to i dle toho­to člán­ku psa­ném neod­bor­ní­kem, ale pak tu je něko­lik nevý­hod. Např. je nevý­ho­dou vel­ká plo­cha zákla­do­vé des­ky (rodin­né domy býva­jí vět­ši­nou roz­lez­lé) a vzni­ka­jí­cí vel­ká plo­cha cho­deb. Navrhoval jsem mno­ho růz­ných domů a od urči­té veli­kos­ti se vypla­tí inves­to­vat do pat­ro­vé­ho domu - stav­ba se zlev­ní - méně plo­chy zákla­do­vé des­ky a stře­chy, méně stěn a ve výsled­ku i men­ší tepel­né ztrá­ty.
  Pokud pří­zem­ní dům tak malý. Pro mou rodi­nu jsem tako­vý nechal posta­vit bez hypo­té­ky.

  Sémanticky tu však je ješ­tě jed­na zásad­ní otáz­ka. Bungalov je typ pro­sto­ro­vě roz­lezlé­ho pří­zem­ní­ho domu, zastře­šo­va­ný vět­ši­nou sta­no­vou nebo val­bo­vou stře­chou s vel­kým pře­sa­hem. Často tato sta­ve­ní dopro­vá­zí bizar­ní sta­veb­ní prv­ky, ale co je nej­zá­sad­něj­ší je, že lze říct, že ten­to typ sta­veb je novo­tva­rem, kte­rý nepat­ří do čes­ké kra­ji­ny.

  Otázkou tedy je, zda­li je vůbec vhod­né podob­ný­mi stav­ba­mi dál deval­vo­vat ráz naší kra­ji­ny.

 2. Naprosto sou­hla­sím s komen­tá­řem „A nyní tro­chu odbor­ně­ji“. Rozlezlé stav­by bun­ga­lo­vů, kte­ré svou zasta­vě­nou plo­chou zabí­ra­jí mno­ho mís­ta, jsou nešva­rem dneš­ní doby. Co je pak nej­dů­le­ži­těj­ší, že ten­to typ sta­veb do naší kra­ji­ny oprav­du nepat­ří. Kdo si pro­je­de něja­kou ves­ni­ci s tra­dič­ní zástav­bou, musí uznat, že nyněj­ší stav­by bun­ga­lo­vů jsou jako pěst na oko. Lidi bohu­žel pod­lé­ha­jí jakým­si mód­ním tren­dům či svým osob­ním před­sta­vám a už vůbec nebe­rou ohle­dy na kra­ji­nu, do kte­ré svůj dům zasa­zu­jí. To je dneš­ní sobec­ký pohled na demo­kra­cii - co mi má kdo dik­to­vat, co si posta­vím. Ale že tím zni­čím své oko­lí, už je mi jed­no... Dříve šlo o tzv pod­ni­ka­tel­ské baro­ko, dnes jsou to bun­ga­lo­vy. Ať mi nikdo neří­ká, že důvo­dem pro stav­bu bun­ga­lo­vu je to, že se mu nechce cho­dit do scho­dů... Navíc argu­men­to­vat tím, že lze ze všech míst­nos­tí jít ven, je absurd­ní. Při roz­lo­že­ní obý­vá­ku, kuchy­ně, jed­né míst­nos­ti v pří­ze­mí a jakési kli­do­vé zóny v pat­ře, lze vychá­zet ven bez ome­ze­ní, pro­to­že když v noci spím, asi budu těž­ko vychá­zet na tera­su, nao­pak přes den trá­vím nej­ví­ce času „dole“ v obýváku/kuchyni, odkud lze na zahra­du v kli­du vyjít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,73306 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46961 KB. | 07.03.2021 - 04:10:55