Výhody bungalovů

img a277714 w1727 t1601809839


Bungalov je oblí­be­ný typ domu, ve kte­rém nemu­sí­te vůbec pou­ží­vat scho­dy, což je jed­na z jeho hlav­ních výhod. Nad tou­to výho­dou jis­tě zajá­sa­jí všich­ni inva­li­dé, pro kte­ré je pře­ko­ná­ní scho­dů mnoh­dy veli­kou pře­ká­žou, star­ší lidé, kte­ří mají bola­vé nohy i lidé s malý­mi dět­mi, kte­ří nechtě­jí, aby se muse­li bát pádu svých dětí ze scho­dů. Nad absen­cí scho­dů také zajá­sa­jí všich­ni leno­ši i ti, kte­ří mají se scho­dy už své zku­še­nos­ti a vědí, že běhat po scho­dech sem a tam, není jejich hob­by.
bungalov v zimě
Pro mno­ho lidí je také veli­ce láka­vá před­sta­va, že z dom­ku, ve kte­rém není patro, může­te z kaž­dé míst­nos­ti vejít rov­nou do své zahra­dy. Z obý­va­cí­ho poko­je nebo z kuchy­ně tak může­te vejít rov­nou na svou veran­du a být oka­mži­tě v pří­ro­dě. Je tak krás­né, ráno se pro­bu­dit a jít se hned z lož­ni­ce pro­táh­nout na zahrád­ku.

Nebo si kávu z kuchy­ně rov­nou odnést na ven­kov­ní seze­ní před domem. A z obý­vá­ku může­te tře­ba rov­nou sko­čit do bazé­nu… Záleží jen na vás, jaké si zvo­lí­te dis­po­zi­ce a mys­le­te i na to, že pří­mý vstup do zahra­dy oce­ní i vaše děti.

A co jiné výho­dy? Ale ano, je jich mno­ho.  Tak napří­klad úspo­ra finanč­ních nákla­dů, kte­ré je tře­ba vyna­lo­žit na stav­bu domu. Bungalovy vět­ši­nou nemu­sí mít tak robust­ní zákla­dy jako pat­ro­vé domy.  Náklady také ušet­ří­te při stav­bě – na kon­struk­ci leše­ní. Další pení­ze vám zby­dou, pro­to­že nebu­de­te muset řešit odhluč­ně­ní stro­pu.
bungalov s přístřeškem
 A v nepo­sled­ní řadě ušet­ří­te na pro­sto­ru pro scho­diš­tě a stav­bě scho­dů, kte­ré mnoh­dy zabí­ra­jí dost mís­ta.
Bungalovy jsou ide­ál­ní také pro star­ší páry, kte­ré jsou již bez dětí, do scho­dů se jim nechce cho­dit a pře­jí si mít malý poho­dl­ný domek, ve kte­rém nebu­dou muset pla­tit tolik za ener­gie. Menší níz­ké dom­ky jsou na důchod ide­ál­ní i tře­ba z toho důvo­du, že mohou být jed­no­du­še bez­ba­ri­é­ro­vé.

Nepotřebujete v důcho­du vel­ké roz­leh­lé pat­ro­vé domy.  Stačí men­ší níz­ký domek, ve kte­rém bude­te mít vše při ruce.
 


Foto: Pixabay

 • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
 • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
 • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
 • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
 • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
 • Zjistěte o firmě co nejvíce16. listopadu 2020 Zjistěte o firmě co nejvíce Při výběru zhotovitele vaší nové dřevostavby se musíte zaměřit na několik důležitých hledisek. V první řadě budete jistě překvapeni množstvím firem, které se dřevostavbou zabývají. A […] Posted in Pro domov
 • Budoucnost autonomních kamionů23. října 2020 Budoucnost autonomních kamionů V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky […] Posted in Pro domov
 • Stanice Prima COOL slaví COOLatiny29. března 2019 Stanice Prima COOL slaví COOLatiny V pondělí 1. dubna v 18.00 uběhne přesně 10 let od spuštění jednoho z prvních českých tematických kanálů – Prima COOL. Oslavy vyvrcholí 10. dubna zahájením první z řady plánovaných […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • The Last of Us Part II a God of War využijí haptické odezvy...11. listopadu 2020 The Last of Us Part II a God of War využijí haptické odezvy... The Last of Us Part II a God of War využijí haptické odezvy ovladače DualSense na PS5. Pocítíte natažení luku, výstřely ze zbraně, hod sekery a mnohem více. Posted in Krátké herní aktuality
 • Casanova15. dubna 2006 Casanova Pokud půjdete na Casanovu s podobným podezíravým očekáváním jako já, čeká vás překvapení nadmíru příjemné. Filmy režiséra Lasse Hallströma jsou kapitolou samy pro sebe. Po nepřílišném […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

 1. Výhody pří­zem­ních domů jsou zřej­mé a to i dle toho­to člán­ku psa­ném neod­bor­ní­kem, ale pak tu je něko­lik nevý­hod. Např. je nevý­ho­dou vel­ká plo­cha zákla­do­vé des­ky (rodin­né domy býva­jí vět­ši­nou roz­lez­lé) a vzni­ka­jí­cí vel­ká plo­cha cho­deb. Navrhoval jsem mno­ho růz­ných domů a od urči­té veli­kos­ti se vypla­tí inves­to­vat do pat­ro­vé­ho domu - stav­ba se zlev­ní - méně plo­chy zákla­do­vé des­ky a stře­chy, méně stěn a ve výsled­ku i men­ší tepel­né ztrá­ty.
  Pokud pří­zem­ní dům tak malý. Pro mou rodi­nu jsem tako­vý nechal posta­vit bez hypo­té­ky.

  Sémanticky tu však je ješ­tě jed­na zásad­ní otáz­ka. Bungalov je typ pro­sto­ro­vě roz­lezlé­ho pří­zem­ní­ho domu, zastře­šo­va­ný vět­ši­nou sta­no­vou nebo val­bo­vou stře­chou s vel­kým pře­sa­hem. Často tato sta­ve­ní dopro­vá­zí bizar­ní sta­veb­ní prv­ky, ale co je nejzásad­něj­ší je, že lze říct, že ten­to typ sta­veb je novo­tva­rem, kte­rý nepat­ří do čes­ké kra­ji­ny.

  Otázkou tedy je, zda­li je vůbec vhod­né podob­ný­mi stav­ba­mi dál deval­vo­vat ráz naší kra­ji­ny.

 2. Naprosto sou­hla­sím s komen­tá­řem „A nyní tro­chu odbor­ně­ji“. Rozlezlé stav­by bun­ga­lo­vů, kte­ré svou zasta­vě­nou plo­chou zabí­ra­jí mno­ho mís­ta, jsou nešva­rem dneš­ní doby. Co je pak nejdůle­ži­těj­ší, že ten­to typ sta­veb do naší kra­ji­ny oprav­du nepat­ří. Kdo si pro­je­de něja­kou ves­ni­ci s tra­dič­ní zástav­bou, musí uznat, že nyněj­ší stav­by bun­ga­lo­vů jsou jako pěst na oko. Lidi bohu­žel pod­lé­ha­jí jakým­si mód­ním tren­dům či svým osob­ním před­sta­vám a už vůbec nebe­rou ohle­dy na kra­ji­nu, do kte­ré svůj dům zasa­zu­jí. To je dneš­ní sobec­ký pohled na demo­kra­cii - co mi má kdo dik­to­vat, co si posta­vím. Ale že tím zni­čím své oko­lí, už je mi jed­no... Dříve šlo o tzv pod­ni­ka­tel­ské baro­ko, dnes jsou to bun­ga­lo­vy. Ať mi nikdo neří­ká, že důvo­dem pro stav­bu bun­ga­lo­vu je to, že se mu nechce cho­dit do scho­dů... Navíc argu­men­to­vat tím, že lze ze všech míst­nos­tí jít ven, je absurd­ní. Při roz­lo­že­ní obý­vá­ku, kuchy­ně, jed­né míst­nos­ti v pří­ze­mí a jakési kli­do­vé zóny v pat­ře, lze vychá­zet ven bez ome­ze­ní, pro­to­že když v noci spím, asi budu těž­ko vychá­zet na tera­su, nao­pak přes den trá­vím nejvíce času „dole“ v obýváku/kuchyni, odkud lze na zahra­du v kli­du vyjít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,43127 s | počet dotazů: 230 | paměť: 46689 KB. | 18.01.2021 - 23:19:34