Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Vyhnání Gerty Schnirch - Kateřina Tučková

Vyhnání Gerty Schnirch - Kateřina Tučková

Kniha Vyhnání... vzbu­di­la (a stá­le vzbu­zu­je) doce­la vel­ké emo­ce. Příběhem se navíc ode­hrá­vá v době, kte­rá je už po del­ší čas v mís­tě mého zájmu, tak­že.... jsem cel­kem logic­ky neo­do­lal.

A ono se odo­lá­vá cel­kem těž­ko, když víte, že za tuto kni­hu obdr­že­la autor­ka cenu Magnesia Litera (cenu čte­ná­řů).

Hlavní hrdin­kou díla je (cel­kem logic­ky) Gerta, mla­dá dív­ka, kte­rá vyrůs­tá v Brně ve smí­še­né rodi­ně (otec Němec, mat­ka Češka). S nástu­pem nacis­mu v sou­sed­ním Německu se změ­ně­né poli­tic­ké kli­ma pro­mít­ne i do té doby cel­kem poklid­ných rodin­ných vzta­hů. Ve výsled­ku tak jde o popis utr­pe­ní a růz­ných ústr­ků, kte­ré Gerta a její oko­lí pro­ží­vá. Nejprve za to, že není „celá“ Němka a ve svém vzta­hu k národ­ní­mu soci­a­lis­mu je cel­kem vlaž­ná, poté za to, že je ženou s cej­chem zrád­ce náro­da (tedy Němkou), někdy i jen za to, že je bez­bran­nou ženou v neklid­né době, kde si muži pros­tě a jed­no­du­še berou to, co chtě­jí.

Ano, čte­ní je to hod­ně smut­né a s Gertou nelze nesou­cí­tit. Její život­ní osud, byť je fik­tiv­ný, se klid­ně mohl udát (konec­kon­ců vět­ši­na zmí­ně­ných udá­los­tí je sku­teč­ných). Gertin život, i když pře­stá­la váleč­né a pová­leč­né útra­py, je tak vlast­ně ztra­ce­ný. Sice může pře­žít, ale nic více. O něja­kém hle­dá­ní štěs­tí, plno­hod­not­ném žití nemů­že být řeč.

Autorka si na adre­su své kni­hy krom chvá­ly vyslech­la i not­nou dáv­ku kri­ti­ky. Téma vyhná­ní Němců je totiž i po všech těch letech mimo­řád­ně cit­li­vou zále­ži­tos­tí a jaké­ko­li zpo­chyb­ně­ní čes­ké „holu­bi­čí pova­hy“ sta­ví­cí se v ději­nách per­ma­nent­ně do role míru­mi­lov­ných obě­tí vyvo­lá­vá doslo­va „neho­lu­bi­čí“ reak­ce. Tučkové tak bylo nadá­vá­no do zrád­kyň náro­da, apod. Smutné... Téma vál­ky tak čes­kou spo­leč­nos­tí v této podo­bě rezo­nu­je dodnes.

P.S. A kni­ha je samo­zřej­mě IMHO skvě­lá, to jen tak na okraj.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,90378 s | počet dotazů: 232 | paměť: 54915 KB. | 04.08.2021 - 21:29:40