Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Vychutnejte si film Zrodila se hvězda se zpěvačkou Lady Gaga s dokonalým zvukem v sále Dolby Atmos Cinema City

Vychutnejte si film Zrodila se hvězda se zpěvačkou Lady Gaga s dokonalým zvukem v sále Dolby Atmos Cinema City

Vizuál Zrodila se hvězda

Začátkem říj­na vtrh­ne do našich kin film s názvem Zrodila se hvězda a hvězd­né je i jeho obsa­ze­ní. Na stří­br­ném plát­ně zazá­ří herec Bradley Cooper a popu­lár­ní zpě­vač­ka Lady Gaga. Nejlepší vol­bou kina, ve kte­rém zaži­je­te doko­na­lý hudeb­ní i fil­mo­vý záži­tek, je navští­vit sál s nej­mo­der­něj­ší pro­sto­ro­vou zvu­ko­vou tech­ni­kou Dolby Atmos, kte­rý se nachá­zí v Cinema City Chodov.

Film Zrodila se hvězda může­te vidět ve všech mul­tiplexech Cinema City od 4. říj­na 2018. Nejsilnější záži­tek vás čeká při návštěvě spe­ci­ál­ní­ho sálu s nej­mo­der­něj­ší pro­sto­ro­vou zvu­ko­vou tech­ni­kou Dolby Atmos. Tato tech­no­lo­gie je vlaj­ko­vou lodí spo­leč­nos­ti DOLBY. Jedná se o špič­ko­vé ozvu­če­ní celé­ho sálu za pomo­ci desí­tek repro­duk­to­rů. Dolby Atmos může pra­co­vat až se 128 samo­stat­ně ovlá­da­ný­mi repro­duk­to­ry a zajis­tí tak napros­to doko­na­lý zvuk. Konkrétně v praž­ském mega­ple­xu Cinema City Chodov se nachá­zí cel­kem tři tyto spe­ci­ál­ní sály.

Zakupte si vstu­pen­ku do sálu Dolby Atmos a vychut­nej­te si zpěv Lady Gaga pří­mo z prv­ní řady!

 „Dokonalý obraz vždy musí jít ruku v ruce s doko­na­lým ozvu­če­ním sálu, jen tak divá­ko­vi dodá­me kom­plex­ní a kva­lit­ní záži­tek z návštěvy kina. Dvojnásob to pla­tí
u fil­mů, ve kte­rých je hod­ně hud­by, napří­klad zázna­my z kon­cer­tů nebo fil­mo­vé muzi­ká­ly. Divák tak díky doko­na­lé­mu zvu­ku, kte­rý zajiš­tu­je zvu­ko­vá tech­ni­ka Dolby Atmos, vní­má hud­bu tak, jako by stál pří­mo pod pódi­em
,“ dodá­vá Robert Švec, ředi­tel mar­ke­tingu Cinema City.

V dechbe­rou­cím roman­tic­kém dra­ma­tu Zrodila se hvězda, z pro­stře­dí hudeb­ní bran­že, se v  hlav­ních rolích může­te těšit na Bradleyho Coopera a zpě­vač­ku Lady Gaga. Pro Bradleyho Coopera je navíc ten­to film režij­ním debu­tem. Cooper ve fil­mu hra­je coun­t­ry hvězdu Jacksona Mainea, kte­rý obje­ví nezná­mou zpě­vač­ku Ally. Když se oba vrh­nou do váš­ni­vé­ho milost­né­ho vzta­hu při­mě­je Jackson Ally k vystu­po­vá­ní v záři reflek­to­rů. Z Ally se rázem stá­vá hvězda, kte­rá zastí­ní i jeho vlast­ní kari­é­ru.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...