Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Výchova prožitkem - tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy

Výchova prožitkem - tvořivé hry a činnosti pro mateřské školy

výchova prožitkem

Pracujete s dět­mi? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro tvo­ře­ní? Chcete se dozvě­dět více, co zna­me­ná pojem arte­fi­le­ti­ka? Tak to jste na správ­né adre­se. Radka Rubešová a Veronika Kirchnerová jsou autor­ka­mi kni­hy Výchova s pro­žit­kem. Díky této pub­li­ka­ci se dozví­te, jak pra­co­vat a s dět­mi, a že výtvar­ná výcho­va pro vás nebu­de jen „výcho­va“, ale zají­ma­vý pro­ži­tek. Pojďte se na to se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. 

Hned na začát­ku této meto­dic­ké pří­ruč­ky najde­te návod, jak s tou­to kni­hou pra­co­vat, jaká téma­ta, či akti­vi­ty jsou pro děti při­pra­ve­ny. Každý pro­jekt je detail­ně roz­pra­co­ván - o čem pojed­ná­vá, jak se pří­ro­da v daném obdo­bí vlast­ně cho­vá, námě­ty na výtvar­né akti­vi­ty, na hry, pra­cov­ní list, rela­xa­ce, tře­ba i peče­ní. Činnosti jsou při­pra­ve­ny pro prá­ci ve sku­pi­ně. Autorkami nabí­ze­né akti­vi­ty jsou inspi­ro­vá­ny prv­ky arte­fi­le­ti­ky. Co to vlast­ně je? „Artefiletika je výchov­ně vzdě­lá­va­cí kon­cep­ce, kte­rá vyu­ží­vá výtvar­ný záži­tek a jeho násled­nou refle­xi k roz­ví­je­ní cit­li­vos­ti a vní­ma­vos­ti k sobě samé­mu, k dru­hým i k okol­ní­mu svě­tu.“

Kniha kore­spon­du­je se škol­ním rokem v mateř­ské ško­le od září do červ­na. Každý měsíc je věno­ván jed­no­mu téma­tu - pro­jek­tu. Kniha se dotý­ká základ­ních svát­ků v roce, všech roč­ních obdo­bí jako jsou např. Dušičky, Svatý Martin, advent­ní čas, Mikuláš, Vánoce, Tři krá­lo­vé, Valentýn, Masopust, vyná­še­ní Morany, sta­vě­ní máj­ky, Velikonoce, let­ní slu­no­vrat a mno­ho a mno­ho dal­ších zají­ma­vých témat. Názvy jed­not­li­vých kapi­tol nava­zu­jí na klí­čo­vé kom­pe­ten­ce a kon­kre­ti­zo­va­né oče­ká­va­né výstu­py pro před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní.

Kniha je urče­na uči­tel­kám mateř­ských škol, lek­tor­kám mateř­ských cen­ter, či zájmo­vých krouž­ků, pří­pad­ně pro vyu­ču­jí­cí v základ­ních umě­lec­kých ško­lách, kte­ří vedou výtvar­nou pří­prav­ku.

Tato kni­ha mě oprav­du zau­ja­la a musím říci, že jsem ráda, že jsem si jí vybra­la k recen­zi. V sou­čas­né chví­li se účast­ním zají­ma­vé­ho onli­ne kur­zu Nadchněte děti pro tvo­ře­ní, kte­rý vede paní Mgr. Radka Rubešová, jed­na z auto­rek kni­hy. V jed­nom z modu­lů prá­vě tuto kni­hu dopo­ru­čo­va­la. Moc si mi líbi­la a tak jsem nevá­ha­la oslo­vit paní Bařtipánovou z vyda­va­tel­ství Portál, aby kni­hu k recen­zi poskyt­la. Tímto jí moc děku­ji, jeli­kož Výchova pro­žit­kem se pro mně sta­la oprav­du srd­co­vou zále­ži­tos­tí. Je plná zají­ma­vá námě­tů pro prá­ci s dět­mi i foto­gra­fií. Rozhodně jí dopo­ru­čím svým kama­rád­kám a kole­gy­ním, kte­ré pra­cu­jí s dět­mi. Je oprav­du výbor­ná a sto­jí za to. Ocení jí uči­tel­ky začí­na­jí­cí, jeli­kož dosta­nou zají­ma­vou a uce­le­nou kni­hu, jak nalo­žit se začí­na­jí­cím škol­ním rokem. Pomůže jim se od něče­ho odra­zit a začít tvo­řit. Také uči­tel­ky zku­še­né se rády nau­čí něco nové­ho, neotře­lé­ho.

Na této kni­ze se mě líbí obsa­ho­vé zamě­ře­ní, jeli­kož tvo­ře­ní mě jako uči­tel­ku mateř­ské ško­ly pro­vá­zí kaž­dým dnem. Také for­mál­ní strán­ka ladí oku a potě­ší všech­ny, co rádi tvo­ří, jeli­kož se mohou jen tak dívat a čer­pat zají­ma­vé námě­ty, jak pra­co­vat s dět­mi. Velké pozi­ti­vum této kni­ze dávám za závě­reč­nou refle­xi po tvo­ře­ní, mys­lím, že je nesmír­ně důle­ži­té s dět­mi nejen tvo­řit, ale také si o tvo­ře­ní poví­dat, jak se jim daná akti­vi­ta líbi­la, co bylo zají­ma­vé, co jim  čini­lo potí­že. Díky této zpět­né vaz­bě se dozví­te, co je pro děti důle­ži­té, lépe je pozná­te a bude­te mít vět­ší mož­nos­ti se na příští prá­ci s nimi při­pra­vit. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka mě tak tro­chu donu­ti­la o své prá­ci více pře­mýš­let, jak to vlast­ně mám já, zda to „doslo­va a do pís­me­ne“ dělám dob­ře.

Několik slov o autor­kách:

Mgr. et Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D., je psy­cho­lož­ka a peda­gož­ka výtvar­né výcho­vy. Ve vyda­va­tel­ství Computer Press (pod svým původ­ním jmé­nem Hamplová) vyda­la kni­hu Netradiční bati­ka.

Mgr. Radka Rubešová je výtvar­ná peda­gož­ka, lek­tor­ka a arte­te­ra­pe­u­t­ka. Pracuje v cen­t­ru vol­né­ho času Lužánky. V Portále vyšla její kni­ha Hravé tvo­ře­ní pro malá stvo­ře­níNápady pro rodi­čov­skou dovo­le­nou.

Patricie Koubská ilu­stru­je dět­ské kni­hy, časo­pi­sy a pra­cov­ní lis­ty zamě­ře­né na roz­voj gra­fo­mo­to­ric­kých doved­nos­tí a prá­ci s barva­mi a tva­ry.

Autorky: Radka Rubešová, Veronika Kirchnerová

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2013, Portál, Praha

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-0505-0


Foto: Nakladatelství Portál s. r. o.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,76410 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53857 KB. | 28.07.2021 - 08:48:04