Kritiky.cz > Recenze knih > Vyčerpávající exkurze do světa bot

Vyčerpávající exkurze do světa bot

boty obálka

Pokud se zají­má­te o módu a zvlášť o její his­to­rii, tahle kníž­ka by urči­tě nemě­la chy­bět ve vaší knihov­ně.

60 nejdůležitějších typů obuvi

Kniha napros­to vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem před­sta­vu­je šede­sát dru­hů obu­tí, kte­ré lidé v prů­bě­hu sta­le­tí vytvo­ři­li a nosi­li. Od san­dá­lů noše­ných už se sta­ro­vě­kém Římě nebo indi­án­ských moka­sín po zce­la moder­ní dru­hy obu­vi jako jsou napří­klad tenis­ky Converse nebo boty na jeh­lo­vých pod­pat­cích. Nechybí zde poně­kud výstřed­ní dru­hy bot, jako jsou napří­klad boty s pro­táh­lou špi­cí, spe­ci­ál­ní feti­šis­tic­ké boty, boty na tzv. plo­vou­cím pod­pat­ku nebo japon­ské obu­tí tabi ani napros­to běž­né typy bot, kte­ré mož­ná máte také v bot­ní­ku - žab­ky, oxford­ky, balerí­ny, holín­ky, kot­níč­ko­vé polo­bot­ky nebo kla­sic­ké lodič­ky.

Kniha se, jak ostat­ně od podob­né­ho typu pub­li­ka­ce oče­ká­vá­me, pří­mo hemží foto­gra­fie­mi. Mnoho jich zachy­cu­je nej­růz­něj­ší typy a mode­ly bot z minu­lých i sou­čas­ných bot­ní­ků a pře­hlíd­ko­vých mol, najde­te tu ale také pře­hr­šel foto­gra­fií zná­mých osob­nos­tí, kte­ré si dané boty v minu­los­ti natáh­li na nohy. Nechybí mezi nimi vyhlá­še­né mód­ní iko­ny jako napří­klad Brigitte Bardot, Marilyn Monroe nebo Twiggy, ale na foto­gra­fi­ích se obje­ví tře­ba i Salvador Dalí, Bob Dylan nebo Brian Jones.

Pro milovníky historie

Pokud se, stej­ně jako já, více zají­má­te o his­to­rii módy než o nej­no­věj­ší mód­ní tren­dy, také si zde při­jde­te na své. O kaž­dém typu boty vám kníž­ka podá vyčer­pá­va­jí­cí infor­ma­ce včet­ně okol­nos­tí její­ho vzni­ku, kte­ré jsou čas­to u někte­rých dru­hů vel­mi pře­kva­pi­vé. Že holín­ky, kte­ré občas může­me vidět dokon­ce i v uli­cích měs­ta byly původ­ně čis­tě pra­cov­ní obu­tí, asi tak nějak tuší­te, ale vědě­li jste tře­ba, že před­chůd­ky­ně dnes vel­mi oblí­be­ných bot na plat­for­mě se popr­vé obje­vi­la už v Benátkách a nosi­la jí jenom ta nej­bo­hat­ší spo­le­čen­ská vrst­va, kte­rá tak díky zvý­še­ným podešvím nepři­šla tolik do kon­tak­tu se špí­nou valí­cí se po stře­do­vě­kých uli­cích?

Podobnými zají­ma­vost­mi se kni­ha jen hemží a trou­fám si tvr­dit, že způ­sob před­sta­ve­ní jed­not­li­vých typů obu­vi v jejich his­to­ric­kém a spo­le­čen­ském kon­tex­tu je napros­to vyčer­pá­va­jí­cí.    Kromě infor­ma­cí o vzni­ku bot je v kníž­ce mís­to i na před­sta­ve­ní zná­mých mód­ních návr­há­řů v tom­to spe­ci­fic­kém obo­ru. Za všech­ny by stá­lo za to zmí­nit ale­spoň Salvatora Ferragama, ital­ské­ho ino­vá­to­ra Andrého Perugia, Christiana Loboutina nebo Vivienne Westwoodovou. Zkrátka a dob­ře, pokud je his­to­rie a vývoj módy vaším šál­kem kávy, tahle kníž­ka by ve vaší knihov­ně roz­hod­ně chy­bět nemě­la.

Boty aneb Ikony svě­to­vé­ho sty­lu

Autor: Caroline Coxová

Překlad: Radka Klimčíková

Nakladatelství: Ikar

Rok vydá­ní: 2012


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

Další naše články...