Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky

Vybíjená je natočena, film představuje první ukázky

Režisér Petr Nikolaev se vrá­til ke kome­di­ál­ní­mu žán­ru a opět pod­le jed­no­ho z best­selle­rů Michala Viewegha. V prů­bě­hu srp­na a září 2014 natá­čel novou čes­kou kome­dii VYBÍJENÁ pod­le Vieweghovy stej­no­jmen­né kni­hy.

Na poli celo­ve­čer­ní­ho hra­né­ho fil­mu Petr Nikolaev v roce 1997 debu­to­val prá­vě úspěš­nou adap­ta­cí lite­rár­ní­ho best­selle­ru Michala Viewegha Báječná léta pod psa.

„Už popr­vé s Báječnými lety pod psa to byla víta­ná pří­le­ži­tost se podí­vat na minu­lost s odstu­pem a humo­rem,“ vzpo­mí­ná reži­sér a dodá­vá: „V tom se sou­čas­né setká­ní s lát­kou Michala Viewegha neli­ší. Poslední fil­my, kte­ré jsem dělal, byly dost váž­né, a tak se na natá­če­ní kome­die těším a dou­fám, že i divá­ci v kině se zasmě­jí!“ Autorem scé­ná­ře je Miroslav Oščatka, kte­rý s reži­sé­rem spo­lu­pra­co­val již na jeho před­cho­zím kri­mi­dra­ma­tu Příběh kmo­t­ra a dokudra­ma­tu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů.

Román Vybíjená vydal jeden z nejčte­něj­ších domá­cích auto­rů sou­čas­nos­ti v roce 2004. Kniha i prá­vě natá­če­ný film jsou gro­teskou o přá­tel­ství, osu­do­vých lás­kách, krá­se a ošk­li­vos­ti, alko­ho­lu a hle­dá­ní lid­ské­ho štěs­tí. V něko­li­ka časo­vých rovi­nách vyprá­ví pří­běh spo­lu­žá­ků, kte­ří spo­lu pro­ží­va­jí růz­né život­ní eta­py. Ocitáme se na abi­tu­ri­ent­ském sra­zu gym­ná­zia. Zdánlivě banál­ní situ­a­ce dává pro­stor nejen pro sen­ti­men­tál­ní vzpo­mín­ky, ale pře­de­vším k bilan­ci nena­pl­ně­ných tužeb i usku­teč­ně­ných snů a pro­ži­té­ho živo­ta. V cen­t­ru pří­bě­hu se jsou tři kama­rá­di – Jeff, Skippy a Tom, kte­ré život­ní peri­pe­tie neu­stá­le vra­ce­jí do spo­leč­né­ho byd­liš­tě – sta­ro­mlá­de­nec­ké­ho dou­pě­te, kte­ré se pro ně stá­vá úto­čiš­těm pod­le toho, jak zís­ká­va­jí či ztrá­ce­jí život­ní part­ner­ky. Jejich pro­ti­pó­lem jsou dvě žen­ské hrdin­ky – tříd­ní krás­ka Eva, kte­rá se sta­ne postup­ně objek­tem lás­ky všech spo­lu­žá­ků a ošk­liv­ka Hujerová, kte­ré schop­nost sebe­i­ro­nic­ké­ho nad­hle­du dává nejen schop­nost pře­žít ve svě­tě krás­ných, ale najít i vlast­ní ces­tu ke štěs­tí.

V úlo­ze tří kama­rá­dů se obje­vu­je úspěš­né trio z kul­tov­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Partička – Michal Suchánek, Richard Genzer a Ondřej Sokol. „Klíčové bylo, kdo ztvár­ní čle­ny tříčlen­né muž­ské par­ty,“ odha­lu­je záku­li­sí obsa­ze­ní Petr Nikolaev. „S návrhem, že by to měla být “par­tič­ka” Genzer-Suchánek-Sokol při­šel pro­du­cent Rudolf Biermann a mně se ten nápad líbil. Je to jako by to Michal napsal pro ně.“

V úlo­ze krás­ky Evy se ve dvou časo­vých rovi­nách vystří­da­jí dvě zná­mé čes­ké model­ky – Simona Krainová a Linda Bartošová. Pro Simonu Krainovou role Evy zna­me­ná po del­ší odml­ce návrat před fil­mo­vou kame­ru a také opě­tov­né setká­ní Lukášem Vaculíkem, s nímž nato­či­la popu­lár­ní film Kamarád do deš­tě II. Lukáš Vaculík si ve Vybíjené zahra­je pro­fe­so­ra, kte­rý Evě význam­ným způ­so­bem vstou­pí do živo­ta. Glosátorku živo­ta Hujerovou vytvo­ří Simona Babčáková, kte­rá stej­ně jako všech­ny dal­ší hlav­ní posta­vy má své mlad­ší já. Mladou Hujerovou hra­je Johana Vašková, trio kama­rá­dů ve stu­dent­ských letech vytvo­ři­li Michal Šášinka (Skippy), Denis Wurm (Jeff) a Jakub Burýšek (Tom).

Filmy pod­le lite­rár­ní před­lo­hy Michala Viewegha pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším titu­lům posled­ních dvou dese­ti­le­tí. Divácky nej­na­vště­vo­va­něj­ší adap­ta­cí Vieweghovy kni­hy jsou Účastníci zájez­du (r. J. Vejdělek, 834 708 div.), dále pak Román pro muže (r. T. Bařina, 584 425 div.), Román pro ženy (r. F. Renč, 584 382 div.) a Nestyda (r. J. Hřebejk, 582 369 div.). Pod vše­mi je jako pro­du­cent pode­psán Rudolf Biermann. Režisér Petr Nikolaev při­zná­vá, že pří­pad­nou svá­za­nost úspě­chy ostat­ních fil­mů, včet­ně svých Báječných let pod psa, si nepři­pouš­tí. A téma Vybíjené mu je blíz­ké i z jiné­ho důvo­du. „Můj absol­vent­ský film z FAMU se jme­nu­je “Večer dospě­los­ti” a jeho prv­ní část se ode­hrá­vá na matu­rit­ním večír­ku. Další dvě čás­ti pak tvo­ří setká­ní matu­ran­tů po pět­a­dva­ce­ti a pade­sá­ti letech. To téma mně asi bylo sou­ze­no,“ říká Petr Nikolaev.

Film, kte­rý vzni­kl v kopro­duk­ci s tele­vi­zí Prima, se natá­čel pře­de­vším v Říčanech a loka­cích na Sedlčansku. Místem setká­ní matu­ran­tů po pět­a­dva­ce­ti letech se sta­la loka­li­ta let­ní­ho tábo­ra v Častoboři, mís­to, kte­ré si v sobě nese ducha dří­věj­ších nená­roč­ných let­ních rekre­a­cí u Vltavy. „Myslím, že se nám poda­ři­lo najít na Sedlčansku krás­né loka­li­ty, kte­ré byly pro náš film ide­ál­ní a záro­veň neby­lo nut­né je pří­liš upra­vo­vat,“ říká reži­sér.

Distributorem je spo­leč­nost Falcon. Film vzni­ká v kopro­duk­ci s TV Prima. Premiéra je plá­no­vá­na na 12. břez­na 2015


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,76418 s | počet dotazů: 238 | paměť: 60963 KB. | 24.05.2022 - 02:17:38