Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story

Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Než se pus­tím do samot­né recen­ze, ješ­tě bych upo­zor­nil na to, že se může­te setkat i se „struč­ným“ názvem Vybíjená: Jdi do toho na plný kou­le. Jde o ten­týž film (ona také není moc vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že vyjdou dva titu­ly o spor­tu jako je vybí­je­ná ve stej­né době). Většina z nás si na základ­ní ško­le svou „schůzku“ s letí­cím míčem míří­cím nekom­pro­mis­ně do stře­du obli­če­je uži­la. Možná pro­to není vybí­je­ná zrov­na nej­ob­lí­be­něj­ší akti­vi­tou během hodin tělo­cvi­ku. Já osob­ně s ní ale nemám až tak nega­tiv­ní zku­še­nos­ti a musím se při­znat, že mě i doce­la bavi­la. Rozhodně víc než tře­ba ská­ká­ní přes kozu (mys­lím tím sku­teč­ně to hroz­né náči­ní, žád­né dvoj­smys­ly vás urči­tě nena­padly).

Ať už pat­ří­te mezi ty, kte­ré hrůza z vybí­je­né pro­bou­ze­la upro­střed noci nebo ty, kte­ří si míře­ní baló­nem na bez­moc­né spo­lu­žá­ky uži­li podí­vej­te se na Vybíjenou. A vlast­ně, pokud ani neví­te, co to slo­va zna­me­ná, tak si jí stej­ně pusť­te. Nepotřebujete žád­ný nos­tal­gic­ký důvod, abys­te se pořád­ně zasmá­li, a že se vám to u toho­to fil­mu sta­ne něko­li­krát, to je téměř jis­té.

Možná by vám moh­lo tak troš­ku vadit, že ve Vybíjené se dočká­me jed­no­ho kome­di­ál­ní­ho klišé ved­le dru­hé­ho. Režisér s ne zrov­na krát­kým jmé­nem Rawson Marshall Thurber (krat­ší pseu­do­nym by nebyl od věci 🙂 ale doká­zal z tra­dič­ních postu­pů vyždí­mat vše, co bylo mož­né a vdech­nout jim nový náboj.

Ústřední děj není nějak slo­ži­tý. Malá tělo­cvič­na Normální chla­pi vede­ná Peterem (Vince Vaughn) je mís­tem, kde se schá­ze­jí typy, kte­ré nejsou až tak, řek­ně­me úspěš­ní. Jeden by se chtěl stát roz­t­les­ká­va­čem, aby osl­nil dív­ku svých snů, dal­ší se neroz­čí­lí ani po dob­ře míře­né ráně do „gulí“ a jiný si mys­lí, že je pirát. Je to oprav­du zají­ma­vé usku­pe­ní lidí. Ale hlav­ní je, že si navzá­jem rozu­mí. To vyho­vu­je i Peterovi, kte­rá je do pla­ce­ní poplat­ků za návštěvy zrov­na nenu­tí. A tak se nemů­že divit, že jed­no­ho dne ho navští­ví při­taž­li­vá práv­nič­ka Kate (Christine Taylor). Ta mu má za úkol ozná­mit, že pokud neza­pla­tí pade­sát tisíc dola­rů při­jde o svou posi­lov­nu. Jenže, kde je vzít? To je pře­ce jas­né, vyhrát tur­naj ve vybí­je­né. Škoda jen, že jí nikdo z nich v živo­tě nehrál…

Hlavní zápor­nou roli si stři­hl kome­di­ál­ní vete­rán a to Ben Stiller. Ten hra­je maji­te­le kon­ku­renč­ní­ho (to není správ­ný výraz, pro­to­že Normální chla­pi jsou spí­še dob­ro­vol­ná pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce) fit­ness stu­dia Globo Gym. Jeho posta­va je pros­tě a jed­no­du­še doko­na­lým pro­to­ty­pem kome­di­ál­ní­ho cha­rak­te­ru. Dobrovolně si vpra­ví elek­tric­ký proud do těla (skr­ze bra­dav­ky), když se málem zakous­ne do kob­li­hy a s piz­zou (snad pro­to, aby jí nesně­dl a nedo­stal tak do těla nechtě­né množ­ství kalo­rií) si tak troš­ku zalaš­ku­je. To je jen malý výčet toho, co White Goodman před­vá­dí.

Navíc, když si uvě­do­mí­te, že Stiller a Christine Taylor jsou ve sku­teč­nos­ti man­žel­ským párem, jejich spo­leč­né scé­ny (ve kte­rých se nema­jí zrov­na v lás­ce) si uži­je­te dvoj­ná­sob. Například „rada“ Kate Peterovi, když se chys­tá na koneč­ný střet (míčo­vý) s Whitem: „Nakopej mu prd*l“ potě­ší kaž­dé­ho obdi­vo­va­te­le sil­ných vta­hů :).

Nebudete se smát jen během momen­tů, kdy se na scé­ně obje­ví někte­rý z těch­to tří (kte­ří odvá­dě­jí skvě­lou prá­ci), ale vaše mimic­ké sva­ly si pro­cvi­čí­te téměř neu­stá­le. Budete se smát, když někdo dosta­ne pořád­nou ránu míčem/kovovým klí­čem do intim­ní oblas­ti (je to „níz­ké“, ale stej­ně je to sran­da 🙂 a bude­te se smát i během dia­lo­go­vých scén. Gagy a vtíp­ky jste bom­bar­do­vá­ni téměř v kaž­dé minu­tě a val­ná vět­ši­na z nich je pove­de­ná. A když si mys­lí­te, že jed­na sran­da skon­či­la, scé­nář jí ješ­tě nasa­dí něja­kou koru­nu, kte­rá vás dora­zí (v dob­rém slo­va smys­lu).

Vybíjená nena­bí­zí jem­ný humor, na dru­hou stra­nu pla­tí i to, že jeho situ­ač­ní vtíp­ky nejsou trap­né ale oprav­du k smí­chu. Zvládnout něco podob­né­ho není zrov­na leh­ké. Naštěstí, když je scé­náris­ta (a reži­sér v jed­né oso­bě) šiku­la a doká­že vyu­žít vše­ho, co už někde jin­de viděl, pak se to poda­ří. Pokud k tomu ješ­tě při­zve vyni­ka­jí­cí herec­ký ansá­bl (kro­mě stan­dard­ních cha­rak­te­rů uvi­dí­te v kameo rolích Hanka Azariu, Lance Armstronga, Chucka Norrise, Williama Shatnera nebo Davida Hasselhoffa), tak to už roz­hod­ně není co řešit. Vybíjenou pros­tě musí­te vidět, jinak si váž­ně pořád­nou pec­ku do hla­vy zaslou­ží­te.
Proč bys­te měli film vidět?
Protože se oprav­du nasmě­je­te.
Protože je skvě­le obsa­ze­ný.
Protože jde o jed­nu z nej­lep­ších kome­dií (nejen) minu­lé­ho roku.
Co se nemu­sí líbit kaž­dé­mu?
Že se bude­te smát tomu, co by se vám na vlast­ní kůži nelí­bi­lo.
Originalita je jedi­ná klad­ná věc, kte­rá fil­mu chy­bí.
Že mě nena­padla tře­tí věc, kte­rá by se vám nemu­se­la líbit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,98079 s | počet dotazů: 247 | paměť: 58106 KB. | 10.08.2022 - 12:35:58