Kritiky.cz > Pro ženy > Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme

Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme

scott goodwill 394938 unsplash


Výběr pod­prsen­ky čas od času nemi­ne snad žád­nou z nás. Rozhodně nelze tvr­dit, že nám jeden model vydr­ží celý život - mnoh­dy nepře­ži­je ani půl roku, aniž by nedo­šlo k vidi­tel­ným znám­kám poško­ze­ní a zne­hod­no­ce­ní. Jakmile pod­prsen­ka pře­sta­ne držet svůj tvar nebo se jakým­ko­li jiným způ­so­bem poško­dí, je na mís­tě ji vymě­nit za nový model. I přes­to, že výběr pod­prsen­ky nepřed­sta­vu­je kdo­ví­ja­ké sci-fi, přes­to při něm vět­ši­na žen chy­bu­je.

Výběr podprsenky - nejčastější chyby

Dnes bych se ráda zamě­ři­la na čas­té chy­by, kte­ré my ženy při výbě­ru pod­prsen­ky čas­to dělá­me. Teď je na mís­tě zaho­dit mas­ku, že vám se nic tako­vé­ho roz­hod­ně stát nemů­že, nebo že vy urči­tě při výbě­ru nechy­bu­je­te - mini­mál­ně jed­nu chy­bič­ku totiž někdy udě­la­la úpl­ně kaž­dá. Tak se nestyď­te při­znat samy sobě, že v tom máte tro­chu meze­ry, pro­to­že se dá všech­no hra­vě napra­vit!

Chyba první: malý nebo velký obvod

Ženy vel­mi čas­to chy­bu­jí už při výbě­ru správ­né­ho obvo­du, někdy zvo­lí pří­liš vel­ký, jin­dy zase pří­liš malý a obo­je je samo­zřej­mě špat­ně. Pamatujte, že obvod pod­prsen­ky má za úkol nést vět­ši­nu váhy vaše­ho poprsí, niko­li ramín­ka, jak tomu čas­to bývá. Zvolíte-li zby­teč­ně vel­ký obvod, pře­ne­se­te váhu na ramín­ky a může­te si způ­so­bit boles­ti zad. Naopak pří­liš těs­ný obvod způ­so­bu­je, že se vám zapí­ná­ní nepří­jem­ně zaře­zá­vá do kůže a vytvá­ří zde otla­ky.

Chyba druhá: malé nebo velké košíčky

Další vel­mi čas­tá chy­bič­ka má podo­bu špat­ně zvo­le­né veli­kos­ti košíč­ků. I zde stej­ně jako v před­cho­zím pří­pa­dě se čas­to stá­vá, že si ženy vybí­ra­jí buď malé nebo nao­pak vel­ké košíč­ky. Příliš malé košíč­ky se posta­ra­jí o to, že vám budou prsa z pod­prsen­ky tzv. pře­té­kat, nao­pak pří­liš vel­ké zase zajis­tí, že se v nich ňad­ra doslo­va ztra­tí a lem košíč­ků se bude nepři­ro­ze­ně mač­kat a ohý­bat.

Chyba třetí: zapínání příliš vysoko nebo nízko

Výběr pod­prsen­ky je kom­plex­ní čin­nost, kdy je potře­ba zamě­řit se na novou pod­prsen­ku jako na celek. Pamatujte si, že správ­nou pod­prsen­ku pozná­te pod­le toho, že vám sedí ve všech ohle­dech. Pakliže pokul­há­vá byť jen v jed­nom jedi­ném aspek­tu, poroz­hléd­ně­te se po jiném mode­lu. Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho zmí­ním chy­bu v podo­bě zapí­ná­ní, kte­ré má mno­ho žen buď pří­liš vyso­ko, nebo pří­liš níz­ko. Zapínání bys­te měli mít mezi lopat­ka­mi, niko­li až nad nimi nebo tře­ba v polo­vi­ně zad.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...