Vybavení našich dětí, co je správně?

img a279044 w1731 t1485276224

Je správ­né kou­pit našim dětem počí­tač? Jaké jsou jeho výho­dy i nevý­ho­dy a je vlast­ně zdra­ví škod­li­vý? To je vel­mi důle­ži­tá otáz­ka, nad kte­rou mno­zí z rodi­čů pře­mýš­lí. Co je tedy správ­ně co dělat, když není? Není potře­ba hote­lo­vé vyba­ve­ní.

osamělá dívka ve škole
Výhody i nevýhody počítačů

Odborníci si už del­ší dobu poklá­da­jí otáz­ku, jaký bude mít dopad kul­tu­ra počí­ta­čů a inter­ne­tu na děti a dospí­va­jí­cí. Vše prý zále­ží na rodi­čích. Počítače doká­žou kul­ti­vo­vat a obo­ha­co­vat děti o bez­po­čet uži­teč­ných poznat­ků, na dru­hé stra­ně mohou být pří­či­nou vzni­ku dušev­ních či těles­ných potí­ží. Samozřejmě jsou ško­ly, kde se s počí­ta­či pra­cu­je a je tedy potřeb­ným vyba­ve­ním kaž­dé domác­nos­ti. Jaké dru­hy tedy hle­dat a co vašim rato­les­tem všech­no dovo­lit?

Kde správně hledat?

Správné dru­hy počí­ta­čů, najde­me vel­mi lehce. Obchody či inter­net, ale i jiná mís­ta, kde hle­dat. Existuje mno­ho bez­vad­ných rad i tipů, jaké jsou pro naše děti dosta­ču­jí­cí a jaké jim tedy poří­dit. Co když je ale nechtě­jí pou­ze pro uče­ní? Podle odbor­ní­ků i psy­cho­lo­gů, jsou počí­ta­če potřeb­nou pomůc­kou v uče­ní a to dneš­ní moder­ní i vyspě­lé doby. Pořídit jim je sice ano, ale dávat pozor na dobu trá­ve­ní u nich, hry a jiné nežá­dou­cí fak­to­ry.

opuštěné dětské hřiště
Jak najít i jiné druhy zábavy pro naše šikuly?

Pokud se děti dosta­nou do zápa­lu her na počí­ta­či i inter­ne­tu, nesmí­me dopus­tit, aby se to sta­lo pra­vi­dlem. Vezměte svo­je rato­les­ti napří­klad ven, na kolo­to­če, dopře­je­te jim zába­vu for­mou hra­ček, výle­tů a i jiný­mi smě­ry. Je to tak jed­no­du­ché a vždy jim dopře­je­te, při­jít na jiné myš­len­ky.
Investujte do výle­tů v pří­ro­dě, na správ­né vyba­ve­ní jejich poko­jí­ků a také na cel­ko­vé vzdě­lá­ní a věř­te, že se počí­ta­če nesta­nou vaší kaž­do­den­ní můrou.
Každé dítě potře­bu­je dosta­tek pohy­bu, aby mělo vše, co jeho zdra­ví potře­bu­je. Mít doma počí­tač, je sice krás­né a pro děti ide­ál­ní hrou, ale zdra­ví jim nepo­sí­lí. Spát by tře­ba moh­lo i  3D povle­če­ní.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,02263 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46893 KB. | 20.01.2021 - 13:40:30