Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > „Vůni nebe“ si uvědomíme až bude už příliš pozdě...

„Vůni nebe“ si uvědomíme až bude už příliš pozdě...

vůně nebe
vůně nebe

V Knize „Vůně nebe“ se autor­ce Ivaně Ondriové poda­ři­lo bra­vur­ně sklou­bit dohro­ma­dy dva napros­to odliš­né žán­ry a vytvo­řit z nich vel­mi napí­na­vé čte­ní, u kte­ré­ho doslo­va bude­te jak na trní.

Kniha se sice na prv­ní pohled tvá­ří jako román z čer­ve­né knihov­ny s pří­sli­bem a špet­kou ero­ti­ky, ale ve sku­teč­nos­ti těmi­to prv­ky pou­ze ohra­ni­ču­je hlav­ní dějo­vou linii vel­mi napí­na­vé­ho thrille­ru, ve kte­rém doslo­va půjde o život. 

Na pře­ba­lu kni­hy sice smy­sl­ný obrá­zek láká k odpo­čin­ko­vé lite­ra­tu­ře, ale opak je prav­dou. Manželství Nadi a Tomáše se po třech letech tak tro­chu otřá­sá v zákla­dech, a oba se v něm chtě nechtě utá­pě­jí. Ze spo­leč­né­ho vzta­hu vypr­cha­la jis­kra a postu­pem času vše upadlo do napros­to nud­né­ho ste­re­o­ty­pu. 

Každodenní nedo­ro­zu­mě­ní, nesho­dy a hád­ky při­bý­va­jí, a aby toho neby­lo málo, Tomáš začí­ná pít a cho­dit domů čas­to opi­lý. Občas zůsta­ne i déle v prá­ci, a to jen pro­to, aby se s ní nemu­sel potkat v jejich malém bytě.

Co se to s nimi za posled­ních pár dní, týd­nů, mož­ná i celých měsí­ců sta­lo? Proč se jejich vztah pro­mě­nil v jakousi ruti­nu bez jaký­ko­liv názna­ků dob­ro­druž­ství, a je tak nějak jen o pře­ží­vá­ní, nejis­to­tě a zvy­ku, bez bláz­ni­vých a ztřeš­tě­ných věcí či špet­ky drob­né impro­vi­za­ce? Jejich man­žel­ství ochladlo a nejen Naďu to veli­ce trá­pi­lo.

„Měla jsem pocit, že v poste­li spí dva cizí lidé, kte­ří když se mají náho­dou dotknout, zko­pr­ní a bojí se jak­ko­liv pohnout. Už nepa­da­jí ani naráž­ky na sex, a ani žád­ná mrzká slo­va. Vlastně žád­ná slo­va... a spa­la jsem sotva čty­ři hodi­ny, pro­to­že kro­mě mých nehez­kých snů na mě teď dolé­hal i chlad mezi námi dvě­ma....“

Navzájem se odci­zo­va­li, a navíc ješ­tě teď ty Nadi noč­ní můry tomu­to už tak dost naru­še­né­mu man­žel­ství moc nepři­da­ly. Co vyvo­la­lo tyto noč­ní můry? Nejsou snad tyto noč­ní můry pod­vě­do­mě vyvo­lá­ny díky hlá­sa­jí­cím novi­no­vým člán­kům o tom, že opět došlo v jejich kra­ji k dal­ší nové vraž­dě? Vražda dal­ší ženy, už dru­hé v pořa­dí, kte­rá byla mrt­vá nale­ze­na v lese. 

Co s tím vším mají spo­leč­né­ho její noč­ní můry, co se jí zda­jí noc co noc, a u kte­rých ze spa­ní panic­kou hrů­zou kři­čí a kope kolem sebe? Proč pořád jeden a ten­týž sen, vždy úpl­ně shod­ný do posled­ní­ho detai­lu? 

Znova utí­kám. A zno­va tím stej­ným lesem, sple­tí ost­rých vět­ví a jeh­li­čí, kte­ré mě šle­ha­jí do tvá­ře, pro­chá­zím mokrou trá­vou, kte­rá pro­ni­ka­vě voní a lech­tá mě na bosých cho­di­dlech Mám na sobě jen spod­ní prádlo. Zvláštní... Potrhané, kdy­si bílé tíl­ko a kalhot­ky. A při­tom je zima a chlad se mi zarý­vá pod kůži. Cítím ho v kos­tech. Nekontrolovaně drko­tám zuby a třu si jed­nu dlaň o dru­hou, jas­ně vní­mám husí kůži na svých steh­nech. A ačko­liv běžím jak o život a v žilách mi kolu­je roz­bou­ře­ná krev, je mi zima jako ješ­tě nikdy před­tím...

Co tyto sny mají spo­leč­né­ho se záhad­ný­mi úmr­tí­mi a vraž­da­mi žen? A co když je to ve sku­teč­nos­ti jaká­si před­tu­cha, před­zvěst něče­ho dale­ko hor­ší­ho, co má tepr­ve při­jít a sku­teč­ně se stát a vypl­nit? 

V oka­mži­ku, kdy se man­žel­ství oci­tá v tros­kách, při­chá­zí na scé­nu nová zná­most. K Nadě do prá­ce nastu­pu­je nový, mla­dý kole­ga Damián, kte­rý je hned na prv­ní pohled vel­mi atrak­tiv­ní, pohled­ný, šar­mant­ní, a navíc k Nadě je víc jak pozor­ný, vždy při­pra­ven ji vyslech­nout a pomo­ci. Je tu vždy, když ho Naďa potře­bu­je, kdež­to Tomáš tady pro ni nikdy není, pořád je v prá­ci, ane­bo opi­lý, roz­mr­ze­lý a pro­tiv­ný.

Zpočátku se Naďa mimo­man­žel­ské­mu pomě­ru brá­ní, ale ne na dlou­ho. Po drob­né výmě­ně názo­rů s Tomášem Damiánovi nako­nec pod­leh­ne. Po této men­ší hád­ce, kde si oba ujas­ni­li věci navzá­jem mezi s sebou, se zača­lo poma­lu a jis­tě vyjas­ňo­vat, a zdá se, že by man­žel­ství moh­lo začít zno­vu fun­go­vat a dát se opět dohro­ma­dy..... pro­to­že i noč­ní můry ustu­pu­jí do poza­dí. 

Je tedy logic­ké, že chce vztah s Damiánem nadob­ro ukon­čit. Je už ale pří­liš poz­dě, a nic nejde vzít zpět. Je mi to fakt nepří­jem­né! Mrzí mě, jest­li jsem ti dáva­la něja­ké nadě­je, ale dou­fa­la jsem, že pros­tě pocho­píš, když to skon­čím. Věděl jsi, že jsem vda­ná! Věděl jsi, v jaké jsem situ­a­ci... 

vůněnebe2

Damián se jí však nehod­lá jen tak lehce vzdát. On jí chce doslo­va vlast­nit. Najednou je pra­vým opa­kem toho pozor­né­ho muže, kte­rý si zís­kal její srd­ce. Najednou je aro­gant­ní, majet­nic­ký, pro­ná­sle­du­je ji doslo­va na kaž­dém kro­ku. Naďa má z něho, a hlav­ně jeho nepřed­ví­da­tel­né­ho cho­vá­ní obrov­ský strach a nepře­ko­na­tel­nou hrů­zu, a on stá­le doko­la opa­ku­je: Nedám ti pokoj, Naďo! Nedám! Jsi jen má!“

Nadě začí­ná jít oprav­du o život, a pro­to se roz­hod­ne ukli­dit do ústra­ní a zapra­co­vat na zlep­še­ní své­ho man­žel­ství. Odjíždí na víkend na roman­tic­kou cha­tu na samo­tě upro­střed lesů, vyso­ko v horách, aby tam s man­že­lem nikým neru­še­ni, moh­li pra­co­vat na vzkří­še­ní své­ho man­žel­ství. S Tomášem se domlu­vi­li, že ona poje­de napřed, a jakmi­le Tomáš vše dokon­čí v prá­ci, tak za ní hned dora­zí. 

To však ješ­tě oba netu­ši­li, jak toto roz­hod­nu­tí ovliv­ní nadob­ro jejich živo­ty. Někdo Naďu sle­du­je a usi­lu­je o její život. A když se v jed­nom oka­mži­ku sna­ží utéct z náru­če šíle­né­ho milen­ce, oci­tá se v dodáv­ce něko­ho dale­ko hor­ší­ho. 

Naďa nemá vůbec tuše­ní, o koho jde, ale už pohled na toho nezná­mé­ho muže vyvo­lá­vá strach a zdě­še­ní. Ovšem vystou­pit z auta a zůstat ve spá­rech Damiána, taky není zrov­na dva­krát nej­lep­ší řeše­ní. Stane se Naďa dal­ší obě­tí bru­tál­ní­ho vra­ha?

Její noč­ní můra tak nabí­rá sku­teč­né­ho, živé­ho obra­zu a stá­vá se doslo­va sku­teč­nos­tí i se vše­mi těmi zvrá­ce­ný­mi a hrů­zu nahá­ně­jí­cí­mi detai­ly. Stejně tak jako vše v noč­ní můře, tak teď ode­hrá­vá tady na nezná­mém ponurém mís­tě s odpor­ným a bes­ti­ál­ním únoscem... 

„Nepros. A nekřič! Jsme dale­ko a jsme tu doce­la sami, ty moje krás­ko. Jen ty a já. Za chvil­ku jsem zpát­ky. Jdu se při­pra­vit. Slibuju ti, že na tebe budu hod­ný.“ 

Podaří se Nadě utéct a vyváz­nout z celé situ­a­ce živá? Zachrání se sama, ane­bo jí někdo pomů­že? A jaký dopad budou mít všech­ny tyto udá­los­ti na její už tak křeh­ké man­žel­ství.... Co všech­no pod tíhou důka­zů vypla­ve na povrch? Kolik času bude Tomáš potře­bo­vat, aby si zno­vu našel ces­tu ke své man­žel­ce? Bude vůbec mít chuť se k ní vrá­tit a odpus­tit?

Noční můra skon­či­la, a aby se Naďa dala jak po fyzic­ké, ale hlav­ně psy­chic­ké strán­ce dohro­ma­dy, odjíž­dí na ranč ke své babič­ce, kde pozná­vá její­ho svě­řen­ce Huga, kte­ré­mu nemů­že při­jít na jmé­no. U babič­ky Kláry pla­ti­la její pra­vi­dla a nikdo nesměl odmlou­vat. 

Neodmlouvej! Něco se ti nelí­bí? Takhle aspoň zapo­me­neš na svo­je pro­blémy. Tvář máš pro­táh­lou smut­kem, jako bys ho nes­la na rame­nou za celý svět. Vzchop se, děv­če! Nikdy není tak špat­ně, aby nemoh­lo být ješ­tě hůř.

Lenost nikdy nestr­pě­la, natož něja­kou sebe­lí­tost. Babička byla sice jako pes, ale chtě­la, aby Naďa zno­vu zača­la žít, a sna­ži­la se jí uká­zat, jak na to. A oprav­du se jí to postu­pem času sku­teč­ně poda­ři­lo. I když to byla ces­ta vel­mi zdlou­ha­vá a nároč­ná, poda­ři­lo se jí v Nadě pro­bu­dit novou chuť k živo­ta a rado­vat se.... 

Postupem času se od své­ho man­že­la koneč­ně odpou­tá­vá a mož­ná že i ona je při­pra­ve­na koneč­ně obrá­tit v živo­tě list a být zno­vu šťast­ná a dát šan­ci něko­mu nové­mu.

Třetí část kni­hy pojed­ná­vá pře­de­vším o dlou­hé ces­tě a hle­dá­ní sebe sama, roz­plé­tá­ní slo­ži­té rodin­né minu­los­ti, na kte­rou by nej­ra­dě­ji někte­ří čle­no­vé rodi­ny radě­ji poza­po­mně­li a úpl­ně vyma­za­li, o řeše­ní nejen osob­ních ale i rodin­ných vzta­hů.....

Pro koho se nako­nec Naďa sama roz­hod­ne? V sáz­ce jsou dva muži. Vrátí se ke své­mu muži Tomáši, ane­bo už je na čase otevřít srd­ce něko­mu jiné­mu, komu na ní hod­ně zále­ží? Jaká osob­ní ztrá­ta ji nako­nec donu­tí udě­lat vel­ké roz­hod­nu­tí a nevzdat se „Klokočovského ran­če“ a při­jmout ho jako nový domov....

Přišlo mi to jako mít na dosah nebe, jeho vůni... Možná jsem si to uvě­do­mi­la poz­dě, ale pře­ce. Tento ranč byl tako­vé moje malé sou­kro­mé nebe...

Pokud chce­te poznat, kde se nachá­zí sou­kro­mé nebe a jeho vůně, nezbý­vá než si o tom pře­číst. Kniha vás urči­tě nezkla­me, neboť v ní nalez­ne­te doslo­va vše: lás­ku, tou­hu, jis­kře­ní, milost­ný troj­ú­hel­ník, boj o holý život, napě­tí, strach, mra­ze­ní a nako­nec i  dlou­hou ces­tu v hle­dá­ní sebe sama, nové lás­ky a své­ho mís­ta v živo­tě....

Knížka je napsá­na vel­mi čti­vě a pou­ta­vě, tak­že bude­te doslo­va hltat strán­ku po strán­ce, a dopo­ru­ču­ji vře­le její pře­čte­ní.

 

VŮNĚ NEBE

Napsala: Ivana Ondriová

Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o.

Brno 2019 

Vydání prv­ní

Počet stran: 318

ISBN 978-80-243-8881-6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny"17. ledna 2020 Odhalte tajemství "Hrobu třinácté panny" Hrob třinácté panny je úžasný detektivní román, který rozhodně stojí za přečtení. Kniha sama o sobě je plná strhujících zvratů, napětí, hororových prvků, nechybí rozplétání hádanek […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • Třináctá oběť3. září 2021 Třináctá oběť Třináctá oběť je dalším dílem z detektivní série s kriminalistou Maxem Wolfem, jejímž autorem není nikdo jiný než Tony Parsons. Příběh začíná v okamžiku, kdy je jednoho brzkého rána v […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“15. listopadu 2020 Třetí na řadě aneb kdo bude další obětí „Trojkového vraha?“ U jezera v městečku Liberty Lake je nalezeno tělo mladé ženy. Způsob zabití odpovídá několika předchozím vraždám, které se staly před třemi lety na jiném místě. Policie má podezření, že […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,37233 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55936 KB. | 24.05.2022 - 07:41:47