Všudybyl Avery - Den ve starověkém Římě - mezi otroky, císaři a gladiátory

125210 350 0 fit

Avery nebo­li Všudybyl Avery - tak zní pře­zdív­ka jed­no­ho malé­ho klu­ka, kte­rý si jen pomys­lí a ocit­ne se v minu­los­ti, v růz­ných his­to­ric­kých obdo­bích. Nyní to bylo ve sta­ro­vě­kém Římě. Jeho jmé­no tam bude znít Averius, při­čemž se pře­ne­se do roku 125. Avery nebo také Averius se ráno pro­bu­dil a zrov­na měl naro­ze­ni­ny. Prvním gra­tu­lan­tem se sta­la jeho men­ší sest­ra Flavia. Averius tím, že se oci­tl ve sta­ro­vě­kém Římě, měl i domá­cí­ho uči­te­le. Ten s ním šel dnes na pro­cház­ku. Averius s tím neměl obvykle pro­blém, ale ten­to­krát se vle­kl jako šnek. Nebylo to jen tak. Averius měl dělat tzv. pře­pa­do­vou zkouš­ku.

Na výběr měl v pod­sta­tě dva dru­hy - závo­dy voza­ta­jů nebo gla­di­á­tor­ský zápas. Averius si vybral dru­hou mož­nost. Mezitím uči­tel Averia odve­dl do láz­ní, aby si odpo­ča­li před samot­ným vstu­pem do Kolosea. Učitel Marcus dostal spo­lu s Averiem pozvá­ní do palá­ce jed­no­ho řím­ské­ho sená­to­ra jmé­nem Tullius. Hostina to byla oprav­du výji­meč­ná. Averius byl štěs­tím bez sebe, jeli­kož se při­ná­še­ly i zákus­ky a jeho milo­va­né dat­le plně­né oříš­ky a pepřem, pini­o­vé kolá­če či větr­ní­ky. Averius si během hos­ti­ny všim­ne i muže s vav­ří­no­vým věn­cem na hla­vě a hned má jas­no - je to císař Hadrián. Ale včas se vzpa­ma­to­val - musel pře­ce do Kolosea na zkouš­ku.

Opět vel­mi dob­ře napsa­ná pohád­ka, pro­lo­že­ná his­to­ric­ký­mi fak­ty. Pro děti ško­lou povin­né se to jis­tě hodí kvů­li děje­pi­su. Jsou zde totiž uve­de­né také infor­ma­ce, kte­ré se v někte­rých základ­ních ško­lách neu­čí. Jinak je opět pove­de­ná obál­ka a ilu­stra­ce obec­ně. Má 56 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Jacopo Olivieri
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 26. 06. 2020

 

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,53981 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46633 KB. | 26.01.2021 - 23:52:19