Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Všudybyl Avery - Den ve starověkém Egyptě - za mumiemi, faraony či pyramidami

Všudybyl Avery - Den ve starověkém Egyptě - za mumiemi, faraony či pyramidami

125203 350 0 fit
125203 350 0 fit

Avery je vcel­ku nor­mál­ní chla­pec, kte­rý má však pře­zdív­ku Všudybyl Avery. Je to pro­to, že se vždyc­ky ocit­ne v růz­ných časo­vých obdo­bích z minu­los­ti. Tak dnes to bude napří­klad Egypt v roce 2500 př. n. l. Avery tu bude mít jmé­no Averion. Tak se jed­nou s trh­nu­tím pro­bu­dil. V pod­sta­tě za to moh­la Huni, což je opič­ka jeho mamin­ky. Ta je momen­tál­ně v kuchy­ni. Averion se podi­vil, že nemu­sí do prá­ce, ale byl rád, jeli­kož si tak aspoň jeho mamin­ka odpo­či­ne. Averion doma najde dlá­to své­ho otce a roz­hod­ne se mu jej při­nést. Ovšem než se vzpa­ma­tu­je, ven­ku mu ho Huni vytrh­ne a uhá­ní pryč.

Averion se však nedá a malou opič­ku pro­ná­sle­du­je. Ovšem nevy­jde to a Averion nara­zí do jed­no­ho z pro­da­va­čů na tržiš­ti a roz­sy­pe mu papy­ry. Prodavač ho odmít­ne pus­tit, dokud mu nepo­mů­že to ukli­dit. Averion se mu mar­ně sna­žil vysvět­lit, že nese otci dlá­to, ale pro­da­vač to pova­žo­val za nej­lep­ší výmlu­vu, jakou kdy sly­šel. Papyry tedy odne­se do díl­ny a tam ho učed­ník pošle do dal­ší díl­ny - ten­to­krát bal­za­mo­va­če. Averion nebyl zrov­na nad­še­ný. Mezi mumi­e­mi se necí­til úpl­ně nej­lé­pe, spí­še nao­pak. Ovšem zde uvi­dí Huni a málem vítěz­ně vykřik­ne. Ovšem to zda­le­ka ješ­tě není konec.

Úplně kla­sic­ká pohád­ka, teda pro mě urči­tě. Jsou pohád­ky tako­vé ty stan­dard­ní a pak ty moder­ní. Tohle je prv­ní pří­pad. Kromě toho se dítě i něco dozví, co se mu může hodit do ško­ly, hlav­ně do děje­pi­su, jeli­kož jsou zde i his­to­ric­ké infor­ma­ce. Mimo jiné jsou moc pěk­né ilu­stra­ce a obál­ka. Má 56 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Jacopo Olivieri
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 26. 06. 2020

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,48318 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56724 KB. | 02.07.2022 - 06:46:46