Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Všude dobře, doma peklo (Home Sweet Hell) 2015

Všude dobře, doma peklo (Home Sweet Hell) 2015

11
11

Režisér Anthony Burns se opřel o zají­ma­vý scé­nář, pod kte­rý se pode­psa­li rov­nou tři auto­ři Carlo Allen, Ted Elrick a Tom Lavagnino. Příznivci čer­ných kome­dií si roz­hod­ně při­jdou na své. Dostane se jim nejen kva­lit­ní­ho humo­ru a dra­ma­tic­kých inten­cí, ale také svě­ží ero­ti­ky. Rozhodujícím fak­to­rem pro celé hod­no­ce­ní je samo­zřej­mě skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní.

Mona (Katherine Heigl)

Mladý a jak se zdá úspěš­ný pod­ni­ka­tel s nábyt­kem Don Champagne (Patrick Wilson) vede na jed­nom klid­ném před­měs­tí zatím „spo­ko­je­ný“ rodin­ný život. Vše se ovšem změ­ní, jakmi­le do své­ho obcho­du při­jme i na dopo­ru­če­ní své­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka Lese (Jim Belushi) atrak­tiv­ní a sexuch­ti­vou pro­da­vač­ku Dusty (Jordana Brewster).  Jeho man­žel­ka Mona (Katherine Heigl) je sice krás­ná a při­taž­li­vá, ovšem nade­vše milu­je pořá­dek. Není jen man­žel­kou a mat­kou dvou doko­na­lých dětí, ale také bez­po­chy­by vlád­ky­ní domác­nos­ti. Veškeré úko­ny celé rodi­ny, řídí ona sama a vše co rodi­na pod­nik­ne je pře­dem zazna­me­ná­no v poky­nech. Kámen úra­zu je ovšem v tom, že Mona své­ho muže v jeho sexu­ál­ních potře­bách zce­la zane­dbá­vá. Bylo tak pou­ze otáz­kou, kdy otr­lá pro­da­vač­ka své­ho zaměst­na­va­te­le v prá­ci sve­de. Vzhledem k tomu, že Donova man­žel­ka tak plá­no­va­la zce­la vše, včet­ně sexu, kte­rý dle diá­ře byl vždy na 15 minut jed­nou za 2 měsí­ce, svůj defi­cit Don samo­zřej­mě s Dusty roz­jel s živo­čiš­nou váš­ní napl­no. Mona však byla ostra­ži­tou ženou a když se na jed­nom rodin­ném dýchán­ku obje­vi­la štíh­lá  vyzý­va­jí­cí krás­ka, zavět­ři­la pro­blém. Tušila, že tato bru­net­ka se neho­dí do týmu man­že­lo­va zaměst­nan­ců a v jejím řádu vyvo­lá­va­la jis­tý nepo­řá­dek.

Zásadní zvrat při­jde teh­dy, když se Mona od man­že­la dozví­dá o jeho nevě­ře se svou zaměst­nan­ky­ní. Don se domní­val, že svou ženu doko­na­lé zná, ovšem jak sám zjis­til od toho­to momen­tu bylo vše jinak. Spíš než pod tíhou své­ho svě­do­mí Don odha­lil svůj poměr z důvo­du pře­kva­pi­vé­ho vydí­rá­ní Dusty. Ta žádá od  náru­ži­vé­ho milen­ce pení­ze na potrat své­ho před­stí­ra­né­ho těho­ten­ství. Don pro­to pro­sí svou ženu o odpuš­tě­ní, ta však ve spa­lu­jí­cí nená­vis­ti poža­du­je pro svou soky­ni smrt. Od toho­to momen­tu se celý film ubí­rá do tem­né­ho psy­cho žán­ru. Mona, jeho krás­ná man­žel­ka je ochot­ná mu odpus­tit a zachrá­nit rodin­né štěs­tí, když svou milen­ku spro­vo­dí ze svě­ta. Donovi, kte­rý není ve své pod­sta­tě scho­pen zabít ani mou­chu se hrou­tí celý svět. Těžké dile­ma mezi zacho­vá­ní rodin­né­ho kli­du a vraž­dy ženy, kte­rá ho tolik zpo­čát­ku při­ta­ho­va­la ho při­vá­dí na okraj zhrou­ce­ní. Do pří­bě­hu se náh­le vkrá­dá Dustyn býva­lý pří­tel – nar­ko­man, kte­rý ješ­tě více vše zkom­pli­ku­je. Mona se náh­le pro­je­ví jako chlad­no­krev­ná a pro oko­lí dopo­sud nezná­má pova­ha. Sama dob­ře ví, že její muž je dob­rák od kos­ti a tako­vý bru­tál­ní čin není scho­pen vyko­nat ani ve svých před­sta­vách. Proto se toho­to úko­lu zhos­tí sama a to způ­so­bem, jenž musí pře­kva­pit kaž­dé­ho divá­ka. Don si brzy uvě­do­mí, že se Mona neza­sta­ví před ničím, aby zachrá­ni­la jejich dopo­sud ničím neru­še­ný život na před­měs­tí, kte­rý si do posled­ní­ho detai­lu peč­li­vě naplá­no­va­la.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 6 - 50 %6. června 2022 Rychle a zběsile 6 - 50 % Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 5 - 75 %5. června 2022 Rychle a zběsile 5 - 75 % Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychlí a zběsilí - 55 %4. června 2022 Rychlí a zběsilí - 55 % Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile - 65 %1. června 2022 Rychle a zběsile - 65 % Dnes již legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světu kult rychlých aut, horkých pneumatik a vůně spáleného benzínu. Nicméně ačkoli se první díl Rychle a zběsile tváří jako […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%20. června 2021 Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50% V Rychle a zběsile 7 se skákalo autem z mrakodrapu na mrakodrap, v Rychle a zběsile 8 se konvoj vozů naháněl po zamrzlém moři se sovětskou ponorkou a v Rychle a zběsile 9 bylo pochopitelně […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile - Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.22. února 2019 Rychle a zběsile - Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.   Asi bych se měl přiznat hned na začátku. Nikdy jsem neholdoval rychlým autem (vlastně ani pomalým), děsím se řízení, nepoužívám místo kolínské benzín (a ne snad proto, že mi ještě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychlí a zběsilí - 55%14. února 2016 Rychlí a zběsilí - 55% Rychlí a zběsilí jsou předělovým patníkem ve vývoji celé série Rychle a zběsile. Po dvou stylizovaných dílech se vrací ke kořenům, k prvnímu dílu s jeho celkovým tónem i hereckým […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile - 65%12. února 2016 Rychle a zběsile - 65% Nyní už legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světa kinematografie kult uctívání rychlých aut, rozpálených pneumatik a vůně spáleného benzinu. Přestože se ale první Rychle a […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu Počínaje impozantním zápasem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zběsile 5, souboje muž proti muži se staly součástí každé kapitoly. Mezi několik nezapomenutelných zápasů patří Hanův a Romanův […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,41872 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56713 KB. | 03.07.2022 - 13:59:58