Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Všude číhá „STÍNOVÝ VRAH“

Všude číhá „STÍNOVÝ VRAH“

SV
SV

Příběh „Stínový vrah“ se ode­hrá­vá na ost­ro­vě Island, kon­krét­ně ve měs­tě Reykjavíku, a je zasa­zen do váleč­né­ho obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy se na ost­rov kon­cen­t­ru­je nejen brit­ská, ale i ame­ric­ká armá­da.

Vraždy v Reykjavíku nejsou sice na den­ním pořád­ku, ale i přes­to se v našem pří­bě­hu obje­vu­je jed­na, díky kte­ré se zásad­ním způ­so­bem roze­hrá­vá nebez­peč­ná rule­ta plná napě­tí, neče­ka­ných zvra­tů a se spous­tou nevy­řče­ných otá­zek visí­cích ve vzdu­chu, na kte­ré je tře­ba co nejdří­ve nalézt ty správ­né odpo­vě­di.

V bytě Felixe Lundena je nale­ze­na mrt­vo­la. Ihned po prvot­ním ohle­dá­ní těla je zřej­mé, že se nejed­ná jen tak o běž­nou vraž­du, ale prav­dě­po­dob­ně o chlad­no­krev­nou, vojen­skou popra­vu…

Zásah do správ­né­ho mís­ta. To ale vra­ho­vi z něja­ké­ho důvo­du nesta­či­lo. Mrtvola leže­la na boku a vrah sáhl do rány a roze­třel muži krev po čele. Co to mělo zna­me­nat? Považoval vrah za nut­né zane­chat po sobě jaký­si pod­pis? Projev, kte­rý pro něj byl důle­ži­tý, jehož význam však Flóvent nechá­pal. Měla to být omlu­va? Vysvětlení? Pochyby? Lítost? Od kaž­dé­ho tro­chu? Nebo nic z toho, ale nao­pak pro­vo­ka­ce, ujiš­tě­ní, že pacha­tel niče­ho neli­tu­je a nemá žád­né výčit­ky?

Kdo zavraž­dil ces­tu­jí­cí­ho? Někdo, kdo má moc, něja­ký vyso­ký důstoj­ník? To je pře­ce jas­ná popra­va. Arogance z toho pří­mo číší.

Netuším, co to zna­me­ná a proč to udě­lal. Jaké za tím je posel­ství. Něco se z toho však vyvo­dit dá, napří­klad to, jak chlad­no­krev­ný musí být. Plný nená­vis­ti. A zlos­ti. Ta vraž­da vůbec při­po­mí­na­la spíš popra­vu. To uka­zu­je na želez­nou vůli. Žádné zavá­há­ní. Žádná lítost. Žádný sou­cit....

Vyšetřování je pově­řen poli­cis­ta z island­ské kri­mi­nál­ky Flóvent, jako pra­vá ruka mu je při­dě­len kanad­ský voják s island­ský­mi koře­ny Thorston, jehož úko­lem je ve vyšet­řo­vá­ní pro­lo­mit ledy a zábra­ny mezi armá­dou a míst­ním oby­va­tel­stvem, a zajis­tit tak hlad­ký posun ve vyšet­řo­vá­ní.

Oba pro­ta­go­nis­té, co se týče vyšet­řo­vá­ní vražd, jsou napros­tí nováč­ci. Toto je jejich prv­ní pří­pad vraž­dy, a mož­ná i pro­to se ve vyšet­řo­vá­ní dost čas­to pohy­bu­jí jako slo­ni v por­ce­lá­nu. Jsou neob­rat­ní, zbrklí a dopouš­tí se drob­ných chy­bi­ček, za kte­ré musí nést násled­ky, ale jinak si vedou více než dob­ře.

Vyvstává otáz­ka, kdo je onen nezná­mý, co byl zavraž­děn v bytě Felixe Lundena, a proč zrov­na ON? Jak se tam dotyč­ný dostal a odkud, nebo od koho zís­kal klí­če?

Tímto oka­mži­kem se roz­jíž­dí vel­mi roz­sáh­lé pát­rá­ní a výsle­chy všech nájem­ní­ků obyt­né­ho domu, ale i pří­buz­ných Felixe Lundena, a poz­dě­ji i jeho samot­né­ho. Teprve jak postu­pu­je vyšet­řo­vá­ní, se doví­dá­me pra­vou totož­nost mrt­vé­ho, a to že se jed­ná o Felixova zná­mé­ho Eyvindura.

Vyšetřovatelé se sna­ží ucho­pit něja­ké pojít­ko, kte­ré by je doved­lo k vyře­še­ní celé­ho pří­pa­du, a hlav­ně k zod­po­vě­ze­ní všech otá­zek, jež jsou nyní stá­le bez odpo­vě­dí.

Proč se na mís­tě v taš­ce mrt­vé­ho ces­tu­jí­cí­ho našla kya­ni­do­vá kaps­le? Byl to snad taj­ný špi­ón či tam byla jenom vra­hem pod­str­če­na tak, aby si to mys­le­li? Proč měla oběť na čele krví nama­lo­ván háko­vý kříž? Jaký to má všech­no sku­teč­ný význam?

Jak už bylo na začát­ku řeče­no, pří­běh je zasa­zen do his­to­ric­ké­ho poza­dí a atmo­sfé­ry Islandu za obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Na Islandu panu­je chu­do­ba, ženy se čas­to pro­dá­va­jí vojá­kům, mož­ná i s naiv­ní před­sta­vou, že je vojá­ci zachrá­ní ze dna spo­leč­nos­ti a nabíd­nou jim tak lep­ší život po svém boku, někde tam dale­ko v cizi­ně.

Většina oby­va­tel však opouš­tí chudý ven­kov a odchá­zí do měs­ta za tzv. pří­le­ži­tos­tí, naiv­ně dou­fa­jí, že se budou mít lépe, ale zdá­ní kla­me, neboť nájem­né je neho­ráz­ně vyso­ké a sehnat na něj pení­ze, není zrov­na dva­krát jed­no­du­ché.

Navíc se zdá, že všech­ny nit­ky poma­lu a jis­tě vedou k nacis­tic­ké pro­pa­gan­dě, nasti­ňu­jí hrů­zy spo­je­né s nacis­mem, vli­vem pro­pa­gan­dy, na sílí­cí špi­o­náž­ní čin­nost, ale i na taj­né výzkumy a vědec­ké stu­die pácha­né na nevin­ných lidech. Ostatně rodi­na Lundenových v podá­ní Felixova otce Rudolfa a jeho bra­t­ra Hanse se vždy hrdě hlá­si­la k nacis­tic­ké stra­ně.

Nacismus v Německu zrov­na nabý­val na síle a nej­růz­něj­ší Hansovy teo­rie byly vel­mi uzná­va­né. Týkaly se mimo jiné toho, že sklo­ny ke kri­mi­na­li­tě - dalo by se taky říct k nemo­rál­nos­ti - se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Že dis­po­zi­ce ke kri­mi­na­li­tě jsou dědič­né. Hans Lunden se těmi­to věc­mi inten­ziv­ně zabý­val, jak mi Rudolf vyprá­věl. Seznámil se s vše­li­ja­ký­mi názo­ry na dědič­nost nej­růz­něj­ších odchy­lek od lid­ské při­ro­ze­nos­ti, jako je alko­ho­lis­mus, násil­nic­ké sklo­ny, sexu­ál­ní úchyl­ky, incest a podob­ně. Nejvíce se však zají­mal o sklo­ny ke kri­mi­na­li­tě, pro­to­že věřil, že je lze zmír­nit, nebo dokon­ce vymý­tit. Kdyby byla při­ja­ta jis­tá opat­ře­ní, napří­klad kdy­by se kri­mi­nál­ní­ci necha­li vykas­t­ro­vat, bylo by mož­né je gene­ra­ci po gene­ra­ci vyhu­bit. A to bylo jádrem Hansových teo­rií.

sv1
 

Při vyšet­řo­vá­ní vyplou­vá na povrch i vel­mi děsi­vá stu­die včet­ně poku­sů, kte­rý­mi byly podro­be­ny island­ské děti, jež nako­nec skon­či­li vel­kou lid­skou tragé­dií pro všech­ny zúčast­ně­né, a ovliv­ni­la tak jejich dal­ší osu­dy v živo­tě...

Oba vyšet­řo­va­te­lé všu­de nará­ží na defen­ziv­ní postoj, neo­cho­tu spo­lu­pra­co­vat, a potře­bu pořád něco zaml­čo­vat. Netrpělivost….. A Felix? Ten je pře­svěd­čen, že byl Eyvindur zavraž­děn omy­lem. Myslí si, že ter­čem byl on sám a že po něm pořád jdou a chtě­jí ho zabít. A o to jde. Proto je to celé tak kom­pli­ko­va­né. Pořád po něm jdou a on si mys­lí, že ho dosta­nou!

A jak do celé­ho pří­pa­du zapa­dá býva­lá pří­tel­ky­ně zavraž­dě­né­ho Vera? Nemá na jeho smr­ti i svůj vlast­ní podíl? A jaká ve sku­teč­nos­ti je a jaká tem­ná minu­lost se k ní váže?

Potvrdí se nako­nec, že je Felix tak tro­chu odpo­věd­ný za vraž­du „býva­lé­ho“ pří­te­le z dět­ství? A proč by měl být zabit prá­vě Felix? Koho naštval, že se musel sám stát štva­nou zvě­ří? Kdo všech­no byl zaple­ten do tajem­né­ho poku­su s island­ský­mi dět­mi?

Jakmile vyšet­řo­va­te­lé nalez­nou odpo­vě­di ale­spoň na někte­ré z těch­to otá­zek, ihned se začne celý pří­pad vyjas­ňo­vat a odkrý­vat kdy­si pro­ple­te­nou minu­lost Felixe, Eyvidnrua, dal­ších chlap­ců, ale i ředi­te­le ško­ly a Felixova strý­ce dok­to­ra Hanse.

Možná i díky tomu vyvěrá na povrch nejed­na vraž­da, ale i špi­o­náž­ní prá­ce pro nacis­tic­ké Německo, poku­sy na island­ských dětí ze soci­ál­ně slab­ších rodi­ny, kte­ré ved­ly prá­vě Hans a Rudolf Lundenovy pomo­cí mani­pu­la­ce malé­ho Felixe….

Stínový vrah je vel­mi čti­vý island­ská kri­mi pří­běh, u kte­ré­ho si nikdy nejste dopře­du jis­ti, kdo je a kdo není vrah. Události ani jed­ná­ní jed­not­li­vých hrdi­nů nelze nijak před­ví­dat, což je pro skvě­lou a napí­na­vou kri­mi vel­ké plus. Možná díky tomu mě po celou dobu kni­ha bavi­la, dokud nedo­šlo na samot­ný závěr kni­hy.

Ano, závěr kni­hy byl pro mě moc vel­kým zkla­má­ním, už vzhle­dem k dob­ře roze­hra­né záplet­ce, jsem čeka­la mno­hem důmy­sl­něj­ší konec, než vel­mi rych­le a zbrk­lé vygra­do­vá­ní děje, a utnu­tí dějo­vé lin­ky bez jaké­ko­liv hlub­ší poen­ty.  Osobně si mys­lím, že prá­vě se samot­ným závě­rem si mohl autor dale­ko více vyhrát a dovést tak své dílo k doko­na­los­ti….

Lidé v těch­to zlých časech na tako­vé věci nema­jí ani pomyš­le­ní.

sv2

STÍNOVÝ VRAH

Napsal: Arnaldur Indridason

Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o.

Brno, 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 315

ISBN: 978-80-243-8908-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • V každém z nás klíčí "Kořeny zla"13. ledna 2020 V každém z nás klíčí "Kořeny zla" Kořeny zla jsou klasickou anglickou detektivkou ze série, kde dominuje skvělá dvojice vyšetřovatelů v podání Jess Campbellové a Iana Cartera, před kterými se musí mít všichni zločinci […] Posted in Články, Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Na okraji17. října 2021 Na okraji Nemůžeme děti ochránit před vším..... To, že děti nemůžeme ochránit před vším, přece neznamená, že bychom je neměli chránit před tím, před čím je ochránit dokážeme... Napínavý severský […] Posted in Recenze knih
  • Černá ruka16. srpna 2021 Černá ruka Černá ruka "La Mano Nera" je kniha věnující se italské, či lépe italsko-americké zločinecké organizaci působící na americké půdě na počátku 20. století. Tohoto tématu se bravurně zhostil […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55368 s | počet dotazů: 226 | paměť: 56052 KB. | 21.05.2022 - 22:19:07