Všestranná příprava do školy - Mezi námi předškoláky

0064620490 A101E0N0000068 velka

Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s před­škol­ní­mi dět­mi? Chcete své­ho před­ško­lá­ka co nej­lé­pe při­pra­vit do prv­ní tří­dy? Pokud jste si ale­spoň dva­krát odpo­vě­dě­li ano, tak je tato kni­ha urče­na prá­vě vám. 

V kni­ze najde­te pik­to­gra­my, kte­ré vám usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze, také vás upo­zor­ní, co bude­te daným pra­cov­ním lis­tem pro­cvi­čo­vat. Je to pře­de­vším gra­fo­mo­to­ri­ka, roz­voj řeči, myš­le­ní, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, logic­ké myš­le­ní, pro­sto­ro­vé, časo­vé a předma­te­ma­tic­ké před­sta­vy. Cílem této pub­li­ka­ce je, aby děti zvládly vše, co je ve ško­le čeká, aby měly z akti­vit radost a do ško­ly se těši­ly. Tato kni­ha je zdro­jem inspi­ra­cí pro uči­tel­ky i rodi­če před­ško­lá­ků. Každý pra­cov­ní list obsa­hu­je barev­né obráz­ky, moti­va­ci pro dítě a návod pro dospě­lé, jak s ním pra­co­vat.

Publikace obsa­hu­je pra­cov­ní lis­ty z knih: Mezi námi před­ško­lá­ky od 3 do 5 let, od 4 do 6 let, od 5 do 7 let. Činnosti svou nároč­nos­tí respek­tu­jí vývo­jo­vá hle­dis­ka a jsou řaze­ny postup­ně pod­le obtíž­nos­ti od nej­leh­čí po nej­těž­ší.

Pracovní lis­ty tvo­ří před­po­kla­dy k úspěš­né­mu zvlád­nu­tí čte­ní, psa­ní a počí­tá­ní. Tyto čin­nos­ti je čeka­jí po nástu­pu do prv­ní tří­dy.

Při akti­vi­tách s těmi­to pra­cov­ní­mi lis­ty dopře­jte dětem dosta­tek času, ale trvej­te na tom, aby úkol dokon­či­lo, nedo­vol­te, aby odbí­ha­ly od čin­nos­tí. Je to nesmír­ně důle­ži­té jako návyk do dospě­los­ti. Aktivity vol­te tak, aby neby­ly těž­ké. Méně je totiž někdy více. Dbejte na správ­né drže­ní psa­cí­ho náči­ní, správ­né seze­ní u sto­lu, aby se děti nehr­bi­ly, i tlak tuž­ky, kte­rý děti vyví­jí na pod­lož­ku. Dostatečně děti moti­vuj­te, podá­vej­te jim to hra­vou for­mou se zají­ma­vý­mi úko­ly. Dlouhé úko­ly, či dlou­hý čas, kte­rý akti­vi­tám věnu­je­te, mohou děti odra­dit od dal­ších čin­nos­tí.

Tato pub­li­ka­ce mě moc zau­ja­la a dopo­ru­čím jí všem uči­tel­kám mateř­ských škol i prv­ní­ho roč­ní­ku škol základ­ních. Dále také rodi­čům a pra­ro­di­čům před­ško­lá­ků, kte­ří se chtě­jí svým dětem a vnou­ča­tům věno­vat a usnad­nit jim vstup do 1. tří­dy, aby byl pro ně co nej­jed­no­duš­ší.

Publikace Všestranná pří­pra­va do ško­ly, jejíž autor­kou je Jiřina Bednářová by měla být k ruce uči­tel­kám začí­na­jí­cím, pomů­že jim se zori­en­to­vat v tom, co vše před­ško­lák musí zvlád­nout před nástu­pem do ško­ly, těm zku­še­něj­ším uči­tel­kám nabíd­ne zají­ma­vé akti­vi­ty, kte­ré mohou uči­tel­ky pou­žít při své prá­ci.

Několik slov o autor­ce:

Jiřina Bednářová(*1963)

Česká peda­gož­ka, kte­rá vypra­co­vá­vá cvič­né seši­ty a učeb­ni­ce pro děti před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, meto­dic­ké a didak­tic­ké mate­ri­á­ly, a také odbor­né tex­ty ze spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ky. Knihy se ori­en­tu­jí pře­de­vším u před­ško­lá­ků a ško­lá­ků na gra­fo­mo­to­ri­ku, slu­cho­vé a zra­ko­vé vní­má­ní, časo­prosto­ro­vé vní­má­ní a pravo-levou ori­en­ta­ci. Cvičné seši­ty jsou vytvo­ře­ny for­mou, kte­rá děti zaujme, boha­tě dopro­vá­ze­né obráz­ky. Jsou to vel­mi prak­tic­ké pub­li­ka­ce pro před­ško­lá­ky, kte­ré jim usnad­ní nástup na základ­ní ško­lu. Knihy mohou poslou­žit uči­te­lům také jako inspi­ra­ce pro před­škol­ní pří­pra­vu v mateř­ských ško­lách.

Kniha je urče­na dětem od 4 let.

  • Autor: Jiřina Bednářová
  • Ilustrace: Richard Šmarda
  • Žánr: dět­ská nauč­ná edi­ce, před­ško­lá­ci
  • Vydáno: 2020, vyda­la nakla­da­tel­ství Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s., Brno
  • Počet stran: 208
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-266-1542-2

Foto: Albatros Media a.s.Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,50190 s | počet dotazů: 203 | paměť: 42922 KB. | 27.11.2020 - 17:58:04