Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Všechno nejlepší! - recenze

Všechno nejlepší! - recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Martin Kotík je tady zno­vu. Už jed­nou na nás vyru­ko­val s něčím, na co se v žád­ném pří­pa­dě neda­lo kou­kat ani se zavře­ný­mi oči­ma u tele­vi­ze, nato­ž­pak v kině (tak si vůbec říkám, jak je mož­né, že na tako­vo­ou zho­va­di­lost, jakou je Pánská jíz­da, dala Nova, kte­rá jinak dotu­je pou­ze více­mé­ně úspěš­né a ale­spoň okra­jo­vě kva­lit­ní fil­my, pení­ze). Kotík pros­tě totál­ně se svou fil­mo­vou situ­ač­ní kome­dií, kde se neztrap­nil jen Dejdar, ale i lege­nárd­ní Abrhám, vyho­řel. Co s tím? Dal se na islám, točí rekla­my, nebo dělá páté­ho asi­s­ten­ta režie Zdeňku Troškovi? Ani jed­no! Kotík je pořád u režie a zrov­na dnes mu při­chá­zí do kin jeho aktu­ál­ní počin, jak jinak, než kome­die. Zajímavé je, že jako byla v Pánské jízdě herec­ká hvězda v podo­bě Josefa Abrháma, tak je tomu teď, u sním­ku Všechno nej­lep­ší!, kde hra­je nerud­né­ho pen­zis­tu špič­ka čes­ké­ho diva­dla i tele­viz­ní insce­na­ce - Viktor Preiss. Michael Mann, reži­sér dva roky staré­ho thrille­ru Collateral, by se po shléd­nu­tí fil­mu Všechno nej­lep­ší! asi hod­ně divil. Kotík si totiž tak tro­chu s nad­sáz­kou „vypůj­čil“ námět kvait­ní­ho ame­ric­ké­ho sním­ku, v němž Jamie Foxx v roli taxi­ká­ře vozí celou noc po „kšef­tech“ nájem­né­ho zabi­já­ka v  nezvyk­lém podá­ní zápo­rác­ké­ho „šedi­vá­ka“ Toma Cruise. U čes­ké­ho sním­ku je tomu tro­chu jinak, i když kost­ra je v pod­sta­tě totož­ná - mla­dý taxi­kář Jarda si poklid­ně jede v novém taxí­ku v den, kdy má zrov­na naro­ze­ni­ny. Vše se zdá být rela­tiv­ně v poho­dě, Dolanský už se těší na svo­ji milen­ku... Jenže mu na pod­la­hu vozu upad­ne cigá­ro, on se pro něj zved­ne a v tu ránu nabo­ří zánov­ní auto. U vozu, co čert nechce, sto­jí důchod­ce JIndřich, kte­ré­ho si střih­nul prá­vě Preiss, kte­rý si, ačko­liv auto není jeho (což Jarda samo­zřej­mě neví), usmys­lí, že ho Jarda bude celý den vozit a svůj čin si pěk­ně odpra­cu­je. Samozřejmě se Dolanský nemů­že za žád­nou cenu Preisse zba­vit a dost mu začí­ná lézt na ner­vy (to samé při­ne­sl už i Collateral). A během fil­mu, kdy pro­bí­há v pod­sta­tě two-men-show, se ješ­tě dějí sem tam něja­ké okra­jo­vé věci, kte­ré obsta­rá­vá Pavel Zedníček, coby šéf taxisluž­by, Vendula Křížová jako Jardova man­žel­ka, Jaromír Dulava aka práv­ník, Tomáš Matonoha jako pod­b­ni­ka­tel nebo Jana Štěpánková (sest­ra důhod­ce Jindry) či  Jana Hlaváčová jako tetič­ka.

Chtě nechtě, u Hlaváčové se pros­tě musím na oka­mžik zasta­vit, pro­to­že něco tako­vé­ho, co před­ved­la tato zku­še­ná hereč­ka, se jen tak nevi­dí. Hlaváčová totiž poda­la napros­to otřes­ný výkon, za kte­rý by měly padat hla­vy. Její tetič­ka je pros­tě něco děsi­vé­ho, pří­šer­né­ho. Nevyrovnaný a nepři­ro­ze­ný výkon, Hlaváčová navíc bru­tál­ně pře­hrá­vá. No nic.

Scénář sním­ku má na svě­do­mí Petr Nepovím (jo, už při­pra­vil „skvě­lou“ Pánskou jízdu), hud­bu při­pra­vi­li chla­pí­cí z MIG 21 spo­lu s  Tomášem Polákem. Celý film na vás, kdo jste vidě­li prv­ní Kotíkův počin, zapů­so­bi urči­tě dale­ko pří­jem­ně­ji než Pánská jíz­da - můžu totiž pár věcí vyzdvih­nout - tře­ba fajn pro­ple­te­nost mezi dějem apod., ale zda­le­ka to pořád není ono. Interiéry jsou totiž, jak je pro Kotíka zvy­kem, straš­né trá­pe­ní, exte­ri­é­ry se dají ustát, tam film cel­kem šla­pe. Chce to pro příš­tě pře­ci jen ješ­tě zlep­šit. Jinak dávám hez­ké dvě hvězdy ;


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,08364 s | počet dotazů: 267 | paměť: 59870 KB. | 17.08.2022 - 21:33:56