Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Všechno nejlepší, Bene!

Všechno nejlepší, Bene!

cfa3f57440 104432474 o2
Dnes sla­ví své pět­a­čty­ři­cá­té naro­ze­ni­ny jeden z mých nej­vět­ších oblí­ben­ců, slav­ný holly­wo­od­ský herec a reži­sér Ben Affleck. Pojďme si při této slav­nost­ní pří­le­ži­tos­ti při­po­me­nout deset jeho nej­lep­ších rolí.

Chuckie (Dobrý Will Hunting)


Spolu se svým kama­rá­dem Mattem Damonem napsal Ben v roce 1997 scé­nář k osca­ro­vé­mu sním­ku Dobrý Will Hunting, kde si též zahrál jed­no­ho z čle­nů par­ty. Po boku zmi­ňo­va­né­ho Damona, bra­t­ra Caseyho a Robina Williamse před­ve­dl Ben per­fekt­ní výkon, na kte­rý násled­ně navá­zal mno­ha dal­ší­mi.

Bartleby (Dogma)


Film Dogma pat­ří mezi nej­lep­ší kome­die slav­né­ho gee­kov­ské­ho reži­sé­ra Kevina Smithe. Ben v něm hra­je pad­lé­ho andě­la Bartlebyho, kte­rý se spo­leč­ně s kama­rá­dem Lokim (Matt Damon) sna­ží dostat zpět do Nebe, v čemž mu zdat­ně brá­ní Metatron s tvá­ří Alana Rickmana. Affleck zde uká­zal, že má kome­di­ál­ní talent a násled­ně vystu­po­val i v dal­ších Smithových fil­mech (Jay and Silent Bob Strike Back, Clerks II)

Ned Alleyn (Zamilovaný Shakespeare)


V roman­tic­kém fil­mu Zamilovaný Shakespeare ztvár­nil Ben her­ce Edwarda Alleyna, kte­rý chtěl hrát posta­vu Mercutia ve hře Romeo a Julie. Role to byla vtip­ná a někte­ré hláš­ky se udr­že­ly dodnes.

Rafe McCawley (Pearl Harbor)


Okopírovaná holly­wo­od­ská ver­ze fil­mu Tmavomodrý svět před­sta­vi­la Afflecka v roli kapi­tá­na Rafea, kte­rý po krát­kém milost­ném vzpla­nu­tí s krás­nou Evelyn (Kate Beckinsale) odchá­zí bojo­vat do Evropy. Když se však vrá­tí na Pearl Harbor, pod­ved­la jej jeho lás­ka s kama­rá­dem Dannym (Josh Hartnett), což neu­ne­se. Na spo­ry však není čas, neboť na ame­ric­kou základ­nu úto­čí Japonci. Ve váleč­ném fil­mu Ben uká­zal dal­ší část své­ho talen­tu a dostal se do šir­ší­ho divác­ké­ho pově­do­mí.

Doug MacRay (Město)


Roku 2010 nato­čil Ben svůj dru­hý film. Do kri­mi­nál­ní­ho dra­ma­tu Město se sám obsa­dil a v hlav­ní roli pro­ží­val sple­ti­tý pří­běh plný lás­ky, zra­dy a zou­fal­ství. Závěrečný sou­boj s agen­tem FBI v podá­ní Jona Hamma roz­hod­ně pat­ří mezi nej­lep­ší scé­ny „heist fil­mů“.

Tony Mendez (Argo)


Vrcholný oka­mžik celé kari­é­ry zažil Ben v úno­ru 2013, kdy pře­vzal Oscara za film Argo, kte­rý rok před­tím nato­čil, a v němž si též zahrál hlav­ní roli. Reportér Tony Mendez, kte­rý během írán­ské revo­lu­ce zachrá­nil ame­ric­ké obča­ny, byl Affleckem ztvár­něn fan­tas­tic­ky.

Nick Dunne (Zmizelá)


David Fincher obsa­dil Bena do role man­že­la, kte­rý pát­rá po své ztra­ce­né lás­ce. Zoufalý a neú­stup­ný Nick pat­ří roz­hod­ně mezi nej­lep­ší role toho­to herec­ké­ho veli­ká­na.

Bruce Wayne/Batman (DCEU)


V roz­vět­ve­ném fil­mo­vém uni­ver­zu DC Comics ztvár­ňu­je Ben gotham­ské­ho tem­né­ho rytí­ře. V této roli je důstoj­ným pokra­čo­va­te­lem Michaela Keatona a Adama Westa. Jeho poje­tí Batmana, kte­ré při­po­mí­ná postar­ší­ho stráž­ce záko­na z kni­hy Návrat tem­né­ho rytí­ře, potě­ši­lo spous­tu fanouš­ků kva­lit­ní­ho komik­su.

Christian Wolff (Zúčtování)


Loňský kri­mi thriller Zúčtování před­sta­vil Bena v roli autis­tic­ké­ho nájem­né­ho lov­ce, kte­rý se nechá­vá zaměst­nat jako účet­ní. Affleck v roli exce­lo­val a po boku Anny Kendrick a Jona Bernthala podal dost mož­ná nej­lep­ší výkon kari­é­ry.

Joe Coughlin (Pod rouškou noci)


Začátkem letoš­ní­ho roku Ben uve­dl do kin mafi­án­skou fres­ku mapu­jí­cí vze­stup gan­gs­te­ra Joea Coughlina. Tohoto Ira si sám zahrál a jeho kari­é­ru ztvár­nil s grá­cií.

Foto: Miramax, Universal Pictures, STK, Touchstone, Warner Bros., FOX, Pearl Street Films

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Legendární her­ci

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,45551 s | počet dotazů: 228 | paměť: 54882 KB. | 03.08.2021 - 04:06:21