Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Všechno, co chci - První kniha nové série bestsellerové autorky Protiklady se přitahují

Všechno, co chci - První kniha nové série bestsellerové autorky Protiklady se přitahují

05Vsechno

Romány švéd­ské autor­ky Simony Ahrnstedt si od roku 2010 zís­ka­ly nejen švéd­ské čte­nář­ky. Populární je i v Čechách. Nejednu čte­nář­ku potě­šil pod vánoč­ním strom­kem román z nové série Protiklady se při­ta­hu­jí s názvem Všechno, co chci.

Hlavní hrdin­ka Lexia Vikanderová pra­cu­je jako copy­wri­ter­ka v reklam­ní agen­tu­ře, svou prá­ci sice milu­je, ale v kolek­ti­vu nepat­ří mezi úpl­ně oblí­be­né. Je nemast­ná, nesla­ná, bacu­la­tá... což se v doko­na­lém svě­tě rekla­my moc neno­sí. Agenturu kou­pi nový maji­tel a zaměst­nan­ci oče­ká­va­jí pro­pouš­te­ní. Lexia I přes svou opi­lost zba­lí v baru pohled­né­ho muže. On její city opě­tu­je, tedy do té doby, než mu copy­wri­ter­ka poz­vra­cí boty.

Co čert nechtěl – cizi­nec z baru je Lexiin nový šéf Adam Nylund. Nekompromisní a ambi­ci­óz­ní, s jedi­nou sla­bos­tí – pro Lexii Vikanderovou.

Prvoplánově na popu­lár­ním ste­re­o­ty­pu šéf – pod­ří­ze­ná  posta­ve­ný pří­běh roz­ví­jí autor­ka za pomo­ci prů­hled­ných záple­tek, ať už jde o býva­lou Adamovu pří­tel­ky­ni, Adamova pra­cov­ní­ho part­ne­ra, vdo­vy po jeho otci a nevlast­ní­ho bra­t­ra nebo zají­ma­vé reklam­ní zakáz­ky. Bohužel, už od setká­ní milen­ců v baru je jas­né, jak pří­běh skon­čí a je jen otáz­kou času, kdy pad­ne prv­ní poli­bek a kdy dojde na sex. Ve vzdu­chu to jis­kří, je cítit napě­tí, chtíč, pro­lo­že­ný kap­kou roman­ti­ky, aby se neřeklo…

Některé pasá­že jsou zby­teč­ně zdlou­ha­vé, vyna­hra­zu­jí to ale popi­sy trap­ných situ­a­cí, kte­ré hrdin­ka zaží­vá a v nichž se někte­ré z žen mohou samy poznat.

Přestože jde o kla­sic­kou „čer­ve­nou kni­hov­nu“ pro ženy, i když ve švéd­ském vydá­ní,  sym­pa­tic­ké je, jak autor­ka pro­střed­nic­tvím hlav­ní hrdin­ky upo­zor­ňu­je na to, že krás­ná může být i žena s veli­kos­tí 42. A že tako­vá žena se může líbit sexy per­fekt­ním mužům.

Simona Ahrnstedt v nej­lep­ším Adamově pří­te­li Bashirovi zosob­ni­la při­stě­ho­va­lec­kou komu­ni­tu a pou­ká­za­la na to, jak se mla­dá gene­ra­ce sži­la se švéd­skou spo­leč­nos­tí. V Lexiině nej­lep­ší kama­rád­ce Siri pro­mlou­vá ke čte­nář­kám tro­chu neu­cho­pi­tel­ná éte­ric­ká bytost s lesbic­ký­mi sklo­ny. Za tato téma­ta, rea­gu­jí­cí na aktu­ál­ní svět super­štíh­lých těl, per­fekt­ních lidí, xeno­fob­ní­mu a homo­fob­ní­mu pohle­du na svět, kte­rá se autor­ka nebá­la v romá­nu naser­ví­ro­vat čte­nář­kám v romá­nu před usnu­tím, si zaslou­ží při hod­no­ce­ní body navíc.


  • Všechno, co chci
  • Autor: Simona Ahrnstedt
  • Nakladatelství: Metafora
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Počet stran: 408
  • Hodnocení: 50 %

Foto: Grada Publishing a.s.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80679 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53250 KB. | 18.09.2021 - 01:08:08