Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vřískot 3

Vřískot 3

V3
V3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vřískot byl a je jed­ním z nej­lep­ších horo­rů, kte­ré kdy byly k vidě­ní na fil­mo­vém plát­ně. Zavedl nebo spí­še osvě­žil žánr tzv. tee­nage­rov­ských vyvraž­ďo­va­ček. To však nic nemě­ní na tom, že byl nejen výbor­ně zre­ží­ro­ván, ale také vel­mi dob­ře napsán. A to mu také zaru­či­lo vel­ký úspěch. Není divu, že se obje­vi­lo dru­hé pokra­čo­vá­ní. To sice nedo­sáh­lo tako­vé­ho ohla­su, ale i tak bylo mini­mál­ně dob­ré. A nyní máme mož­nost zhléd­nout tře­tí díl. A jak se ve Vřískotu 3 dozví­te, i tře­tí díly mají svá pra­vi­dla. Jedním z nej­dů­le­ži­těj­ších je, že se s ním vrá­tí­te na úpl­ný začá­tek.

Sidney se daří na svou minu­lost doce­la dob­ře zapo­me­nout. Schovává se v, rela­tiv­ně, bez­pe­čí v horách, pra­cu­je pro kri­zo­vou lin­ku, má hod­né­ho psa. Stín vra­ha v bílé mas­ce s ost­rým nožem ji už nepro­ná­sle­du­je. Třetí pokra­čo­vá­ní fil­mu Bodnutí se zatím natá­čí v Los Angeles. Tento díl je inspi­ro­ván vraž­da­mi, kte­ré se ode­hrá­ly v Sidnině živo­tě. A vše začí­ná zno­vu. Herce sys­te­ma­tic­ky zabí­jí nezná­mý vrah, kte­rý na mís­tě činu zane­chá­vá foto­gra­fie Sidneyiny mat­ky.

Jak se zdá, Vřískot 3 je posled­ním pokra­čo­vá­ním popu­lár­ní horo­ro­vé série. Dočkáme se tedy závě­reč­né­ho rozuz­le­ní, kte­ré vám zde ale nepro­zra­dím, pro­to­že by to byl doce­la zádrhel a to vám udě­lám jen výji­meč­ně (ve všed­ní dny od 12:00 - 16:00 a o víken­du od 13:00 - 14:00 :-)) . Je to doce­la neče­ka­né, ale prav­da, tro­chu to zavá­ní tele­no­ve­lou. Jak si to vysvět­lu­je­te? Závěrečné vyvr­cho­le­ní vypa­dá jako vystři­že­né z tele­no­ve­ly.

Ačkoliv je reži­sé­rem stá­le horo­ro­vý vete­rán Wes Craven, Vřískot 3 není přes­ně tím, co děla­jí jeho star­ší sou­ro­zen­ci. Už nemá ten správ­ný šmrnc. Atmosféra stra­chu je znač­ně vyčer­pa­ná. Vraždy jsou sice stá­le pro­pra­co­va­né a vrah je se svý­mi oběť­mi (tady bych se na chví­li zasta­vil u poten­ci­ál­ních obě­tí, jsem rád, že ve Vřískotové sérii mají obě­ti pud sebezá­cho­vy a boju­jí o život do posled­ní­ho dechu. Ne jak jsme zvyklí z jiných děl, že hezká prsa­tá blon­dýn­ka sedí v kou­tě a s vyklou­be­ným pat­rem kři­čí o pomoc a čeká, až se jí vra­žed­ný před­mět zabo­ří do buj­né hru­di) nechut­ně pře­hrá­vá. Možná je to tím, že mas­ka hlav­ní­ho zápo­rá­ka je pěk­ně oka­tá. I když prav­da je, že si roz­hod­ně nebu­de­te jis­ti, kdo se za ní skrý­vá, a to je důle­ži­té.

Chybou bude nej­spíš scé­nář, kte­rý je sice dob­rý, ale už ne geni­ál­ní jako v před­cho­zích dílech. Alespoň ne v té horo­ro­vé čás­ti. Ale co mu chy­bí tady, to nahra­dí jin­de. Narazíte na něko­lik celebrit ve zdán­li­vě nevý­raz­ných rolích, kte­ré ale fil­mu dodá­va­jí zají­ma­vý nádech. Takže pokud bude­te dávat pozor, uvi­dí­te tako­vé posta­vy jako Jay a Mlčenlivý Bob.

Kromě zná­mých her­ců, jako jsou Neve Campell, David Aquette nebo Courtney Cox Arquette, se ve fil­mu obje­ví i zná­mé tvá­ře jako Lance Henriksen nebo Carrie Fisher.

Musím říct, že z fil­mu nejsem nijak nad­še­ná. Rozhodně není tak dob­rý jako prv­ní díl, i když s dru­hým by se dal srov­nat. Ale také mohu říci, že nejsem zkla­ma­ný. Jak to říct, ne moc, ne moc. Mohlo to být lep­ší, ale moh­lo to být i hor­ší. Nic pře­vrat­né­ho, ale roz­hod­ně důstoj­ný nástup­ce. Pokud se vám líbi­ly před­cho­zí díly, nebu­de­te lito­vat peněz. A pokud jste ješ­tě žád­ný z Vřískotů nevi­dě­li, Vřískot 3 je dob­rý horor.


Photo © Dimension Films


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Vřískot 210. ledna 2022 Vřískot 2 V kině začíná houstnout atmosféra. Všude kolem jsou lidé v maskách s fosforeskujícími noži (pozornost od filmové společnosti). Začíná premiéra nového filmu Ostří, který byl natočen podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot9. ledna 2022 Vřískot Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot 412. ledna 2022 Vřískot 4 Wes Craven má ještě hororovému světu co říct, a rád by si tak napravil svou reputaci po hodně nepovedeném Vem si mou duši. Podvedlo se mu to? Ale jo, myslím, že reputaci si napravil, ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 %13. ledna 2022 Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 % Po smrti režiséra Wese Cravena, který natočil první čtyři filmy v sérii Vřískot, se pátého dílu ujalo režisérské duo Matt Bettineli-Olpin a Tyler Gillet, zodpovědné mimo jiné za horor […] Posted in Filmové recenze
  • Vřískot (2022) - 75 %12. ledna 2022 Vřískot (2022) - 75 % 25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec vs. Predátor3. srpna 2022 Vetřelec vs. Predátor Vesmírný satelit multimilionáře Charlese Bishopa Weylanda zachytil neznámý tepelný signál nad Antarktidou. Podle všeho by se mělo jednat o těleso ve tvaru pyramidy utopené hluboko pod […] Posted in Retro filmové recenze
  • Paměť – zrod Vetřelce12. června 2022 Paměť – zrod Vetřelce V roce 1979 se zrodila legenda. Vetřelec přinesl zcela nový pohled do žánru sci-fi, když ho mistrně spojil s hororem, čímž vznikl zcela nový subžánr survival hororu. PROTI PROUDU Režisér […] Posted in Dokumenty
  • Terminátor - "Terminátor" je jedním z nejklasičtějších děl fantastiky, a tak myslím, že je na čase se mu trochu víc věnovat i tady, v našem hororovém magazínu, kam také patří.4. května 2022 Terminátor - "Terminátor" je jedním z nejklasičtějších děl fantastiky, a tak myslím, že je na čase se mu trochu víc věnovat i tady, v našem hororovém magazínu, kam také patří. „Terminátor“ je legenda a přesto, že se primárně jedná o sci-fi žánr, myslím, že nebude na škodu, pokud si snímek připomeneme i na našich stránkách, kde se snažíme věnovat především […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr II6. dubna 2022 Kmotr II Mladičký Vito Andolini (Oreste Baldini) jako jediný z rodiny ujde krutému osudu, který pro ní připravil sicilský kmotr Don Francesco Ciccio (Giuseppe Sillato). Podaří se mu utéct do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,11668 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58454 KB. | 11.08.2022 - 13:22:44