Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vřískot 3

Vřískot 3

V3

Vřískot byl a je jed­ním z nej­lep­ších horo­rů, kte­ré kdy byly k vidě­ní na fil­mo­vém plát­ně. Zavedl nebo spí­še osvě­žil žánr tzv. tee­nage­rov­ských vyvraž­ďo­va­ček. To však nic nemě­ní na tom, že byl nejen výbor­ně zre­ží­ro­ván, ale také vel­mi dob­ře napsán. A to mu také zaru­či­lo vel­ký úspěch. Není divu, že se obje­vi­lo dru­hé pokra­čo­vá­ní. To sice nedo­sáh­lo tako­vé­ho ohla­su, ale i tak bylo mini­mál­ně dob­ré. A nyní máme mož­nost zhléd­nout tře­tí díl. A jak se ve Vřískotu 3 dozví­te, i tře­tí díly mají svá pra­vi­dla. Jedním z nej­dů­le­ži­těj­ších je, že se s ním vrá­tí­te na úpl­ný začá­tek.

Sidney se daří na svou minu­lost doce­la dob­ře zapo­me­nout. Schovává se v, rela­tiv­ně, bez­pe­čí v horách, pra­cu­je pro kri­zo­vou lin­ku, má hod­né­ho psa. Stín vra­ha v bílé mas­ce s ost­rým nožem ji už nepro­ná­sle­du­je. Třetí pokra­čo­vá­ní fil­mu Bodnutí se zatím natá­čí v Los Angeles. Tento díl je inspi­ro­ván vraž­da­mi, kte­ré se ode­hrá­ly v Sidnině živo­tě. A vše začí­ná zno­vu. Herce sys­te­ma­tic­ky zabí­jí nezná­mý vrah, kte­rý na mís­tě činu zane­chá­vá foto­gra­fie Sidneyiny mat­ky.

Jak se zdá, Vřískot 3 je posled­ním pokra­čo­vá­ním popu­lár­ní horo­ro­vé série. Dočkáme se tedy závě­reč­né­ho rozuz­le­ní, kte­ré vám zde ale nepro­zra­dím, pro­to­že by to byl doce­la zádrhel a to vám udě­lám jen výji­meč­ně (ve všed­ní dny od 12:00 - 16:00 a o víken­du od 13:00 - 14:00 :-)) . Je to doce­la neče­ka­né, ale prav­da, tro­chu to zavá­ní tele­no­ve­lou. Jak si to vysvět­lu­je­te? Závěrečné vyvr­cho­le­ní vypa­dá jako vystři­že­né z tele­no­ve­ly.

Ačkoliv je reži­sé­rem stá­le horo­ro­vý vete­rán Wes Craven, Vřískot 3 není přes­ně tím, co děla­jí jeho star­ší sou­ro­zen­ci. Už nemá ten správ­ný šmrnc. Atmosféra stra­chu je znač­ně vyčer­pa­ná. Vraždy jsou sice stá­le pro­pra­co­va­né a vrah je se svý­mi oběť­mi (tady bych se na chví­li zasta­vil u poten­ci­ál­ních obě­tí, jsem rád, že ve Vřískotové sérii mají obě­ti pud sebezá­cho­vy a boju­jí o život do posled­ní­ho dechu. Ne jak jsme zvyklí z jiných děl, že hezká prsa­tá blon­dýn­ka sedí v kou­tě a s vyklou­be­ným pat­rem kři­čí o pomoc a čeká, až se jí vra­žed­ný před­mět zabo­ří do buj­né hru­di) nechut­ně pře­hrá­vá. Možná je to tím, že mas­ka hlav­ní­ho zápo­rá­ka je pěk­ně oka­tá. I když prav­da je, že si roz­hod­ně nebu­de­te jis­ti, kdo se za ní skrý­vá, a to je důle­ži­té.

Chybou bude nej­spíš scé­nář, kte­rý je sice dob­rý, ale už ne geni­ál­ní jako v před­cho­zích dílech. Alespoň ne v té horo­ro­vé čás­ti. Ale co mu chy­bí tady, to nahra­dí jin­de. Narazíte na něko­lik celebrit ve zdán­li­vě nevý­raz­ných rolích, kte­ré ale fil­mu dodá­va­jí zají­ma­vý nádech. Takže pokud bude­te dávat pozor, uvi­dí­te tako­vé posta­vy jako Jay a Mlčenlivý Bob.

Kromě zná­mých her­ců, jako jsou Neve Campell, David Aquette nebo Courtney Cox Arquette, se ve fil­mu obje­ví i zná­mé tvá­ře jako Lance Henriksen nebo Carrie Fisher.

Musím říct, že z fil­mu nejsem nijak nad­še­ná. Rozhodně není tak dob­rý jako prv­ní díl, i když s dru­hým by se dal srov­nat. Ale také mohu říci, že nejsem zkla­ma­ný. Jak to říct, ne moc, ne moc. Mohlo to být lep­ší, ale moh­lo to být i hor­ší. Nic pře­vrat­né­ho, ale roz­hod­ně důstoj­ný nástup­ce. Pokud se vám líbi­ly před­cho­zí díly, nebu­de­te lito­vat peněz. A pokud jste ješ­tě žád­ný z Vřískotů nevi­dě­li, Vřískot 3 je dob­rý horor.


Photo © Dimension Films


  • Vřískot 210. ledna 2022 Vřískot 2 V kině začíná houstnout atmosféra. Všude kolem jsou lidé v maskách s fosforeskujícími noži (pozornost od filmové společnosti). Začíná premiéra nového filmu Ostří, který byl natočen podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot9. ledna 2022 Vřískot Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot 412. ledna 2022 Vřískot 4 Wes Craven má ještě hororovému světu co říct, a rád by si tak napravil svou reputaci po hodně nepovedeném Vem si mou duši. Podvedlo se mu to? Ale jo, myslím, že reputaci si napravil, ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 %13. ledna 2022 Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 % Po smrti režiséra Wese Cravena, který natočil první čtyři filmy v sérii Vřískot, se pátého dílu ujalo režisérské duo Matt Bettineli-Olpin a Tyler Gillet, zodpovědné mimo jiné za horor […] Posted in Filmové recenze
  • Vřískot (2022) - 75 %12. ledna 2022 Vřískot (2022) - 75 % 25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno […] Posted in Filmové recenze
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vetřelci - Vasquezová, nespletli si tě někdy s chlapem?21. listopadu 2021 Vetřelci - Vasquezová, nespletli si tě někdy s chlapem? Poručík Elen Rypleiová se po události s vetřelcem na nákladní lodi Nostromo dala do hybernace a o třicet let později ve vesmíru našla loď společnosti Wayland-Yutani Sulaco a probudí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 %17. listopadu 2021 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun) – Recenze – 60 % Za krkolomným názvem nového snímku režiséra Wese Andersona (Život pod vodou, Až vyjde měsíc, Grandhotel Budapešť) se skrývá filmový povídkový portrét amerického fiktivního magazínu „The […] Posted in Filmové recenze
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88521 s | počet dotazů: 211 | paměť: 54166 KB. | 21.01.2022 - 21:30:52