Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Vřískot 3

Vřískot 3

screama11

Dvojité (?) zakon­če­ní hla­siv­ko­vé tri­lo­gie….

  Vřískot byl a je, jed­ním z nej­lep­ších horo­rů, kte­ré kdy spat­ři­ly svět­lo fil­mo­vé pro­mí­tač­ky. Zavedl nebo spí­še osvě­žil žánr tak­zva­ných tee­nage­rov­ských vyvraž­ďo­va­ček. Ale to nemě­ní nic na tom, že byl nejen zre­ží­ro­va­ný vyni­ka­jí­cím způ­so­bem, ale také vel­mi dob­ře napsa­ný. A to také zaru­či­lo jeho vel­ký úspěch. Není tedy divu, že se obje­vi­lo dru­hé pokra­čo­vá­ní. To sice nedo­sáh­lo tako­vé­ho ohla­su, ale i tak bylo nejmé­ně dob­ré. No a teď tu máme mož­nost zhléd­nout tře­tí díl. A jak se dozví­te prá­vě ve Vřískotu 3, tře­tí díly mají také svá pra­vi­dla. Jedno z nej­dů­le­ži­těj­ších je, že se s ním vrá­tí­te na úpl­ný začá­tek….

  Sidney se doce­la dob­ře daří zapo­me­nout na svou minu­lost. Ukrývá se v, rela­tiv­ním, bez­pe­čí v horách, pra­cu­je pro kri­zo­vou lin­ku, má milé­ho psa. Stín vra­ha v bílé mas­ce s ost­rým nožem v ruce už jí nepro­ná­sle­du­je. Zatím v Los Angeles pro­bí­há natá­če­ní tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní fil­mu Stab. Tato série je inspi­ro­vá­na prá­vě vraž­da­mi, kte­ré se udá­ly v Sidnině živo­tě. A  vše začí­ná zno­vu. Herci jsou sys­te­ma­tic­ky zabí­je­ní nezná­mým vra­hem, kte­rý na mís­tě činu zane­chá­vá foto­gra­fie mat­ky Sidney….

  Jak se zdá Vřískot 3 je závě­reč­ným pokra­čo­vá­ním oblí­be­né­ho horo­ro­vé série. Tak se tedy dočká­me koneč­né­ho rozuz­le­ní, kte­ré vám tady neřek­nu, pro­to­že by to byl doce­la pod­raz a ty já dělám jen výji­meč­ně (ve všed­ní dny od 12:00 – 16:00 a o víken­du od 13:00 – 14:00 :-)). Je poměr­ně neo­če­ká­va­né, ale prav­da, troš­ku zavá­ní mýdlo­vou ope­rou. Jak si to vysvět­lit? Konečné vyvr­cho­le­ní půso­bí jako vystřih­nu­té z tele­no­ve­ly.

  Přestože reži­sé­rem je stá­le horo­ro­vý vete­rán Wes Craven, Scream 3 není úpl­ně to, co jeho star­ší sou­ro­zen­ci. Nemá už ten správ­ný nádech. Atmosféra stra­chu je znač­ně vyčpě­lá. Vraždy jsou sice stá­le pro­myš­le­né a zabi­ják si se svý­mi oběť­mi (tady bych se na chví­li u poten­ci­o­nál­ních obě­tí zasta­vil, jsem rád, že v sérii fil­mů Vřískot mají obě­ti pud sebezá­cho­vy a boju­jí o život do posled­ní­ho dechu. Ne jak jsme zvyk­lý z jiných děl, že si slič­ná prsa­tá blon­dýn­ka sed­ne do kou­ta a s vyklou­be­ným pat­rem kři­čí o pomoc a čeká až se jí vra­žed­ný před­mět pono­ří do bujaré­ho hrud­ní­ho koše) nechut­ně pohrá­vá. Možná je to způ­so­be­né tím, že mas­ka hlav­ní­ho padou­cha je dost okou­ka­ná. I když prav­da je, že si urči­tě nebu­de­te jis­tí tím, kdo je za ní skryt a to je důle­ži­té.

  Chybou bude asi scé­nář, kte­rý je dob­rý, ale už není bri­lant­ní jako v před­cho­zích dílech. Alespoň ne v horo­ro­vé čás­ti. Ovšem co mu chy­bí tady, nahra­dí si jin­de. Narazíte zde na hned něko­lik zná­mých osob­nos­tí v zdán­li­vě nevý­raz­ných rolích, ale prá­vě ty dáva­jí fil­mu zají­ma­vý nádech. Tedy pokud bude­te pozor­ní tak zahléd­ne­te tako­vé posta­vy jako je napří­klad Jay a Silent Bob.

  Kromě toho se ve fil­mu kro­mě už zná­mých her­ců jako je Neve Campell, David Aquette a Courtney Cox Arquette dočká­me i pro­slu­lých tvá­ří jako je napří­klad Lance Henriksen nebo také Carrie Fisher….

  Musím říct, že fil­mem nejsem nadšen.Určitě není tak dob­rý jako prv­ní díl, i když s dru­hým by srov­ná­ní sne­sl. Ale také mohu říci, že nejsem zkla­mán. Jak to jen říct, ani málo ani moc. Mohlo to být lep­ší, ale moh­lo to být hor­ší. Nic revo­luč­ní­ho, ale urči­tě důstoj­ný nástup­ce. Jestli se vám před­cho­zí díly líbi­ly tak nebu­de­te lito­vat peněz za video­půj­čov­nu. A pokud jste žád­ný z Vřískotů zatím nevi­dě­li, tak Scream 3 je dob­rý horor.

  Režie: Wes Craven

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,94559 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53069 KB. | 24.06.2021 - 04:52:50