Kritiky.cz > Recenze knih > Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo

Vražedné úmysly – skrytá tajemství vyplouvají na světlo

Vražedné úmysly
Vražedné úmysly
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Láká Vás pro­stře­dí tajem­né, drs­né a téměř neo­byd­le­né Aljašky, tudíž ide­ál­ní mís­to pro již zmi­ňo­va­né vra­žed­né úmys­ly? A kdo je oním pacha­te­lem, kte­rý tako­vé­to úmys­ly asi tak má? Pak je pro vás urče­na tato detek­tiv­ka, s hlav­ní posta­vou v podá­ní schop­né­ho poli­cis­ty Arlisse Cuttera.

Proč se ten­to poli­cis­ta zrov­na vydal do toho­to drs­né­ho pro­stře­dí a poda­ří se mu odha­lit, co se na ost­ro­vě ode­hrá­lo, kdo je oním pacha­te­lem? A má s tím něco spo­leč­né­ho fil­mo­vý štáb, kte­rý se zrov­na na daném ost­ro­vě nachá­zí, a natá­čí oblí­be­nou rea­li­ty show? Jsou oby­va­te­lé ost­ro­va oprav­du „pri­mi­tiv­ní lidé“, proč se dob­ro­vol­ně vyda­li zrov­na do toho­to nehos­tin­né­ho mís­ta a nema­jí náho­dou také co skrý­vat? Nenarazili ale na něco pode­zře­lé­ho, když zmi­ze­la míst­ní oby­va­tel­ka, mla­dá dív­ka, odcho­va­ná míst­ní divo­či­nou, ale pra­cu­jí­cí pro fil­mo­vý štáb? Co nebo kdo vězí za jejím zmi­ze­ním?

V pro­lo­gu se ocit­ne­te již pří­mo v ději, kte­rý vás nalá­ká na pokra­čo­vá­ní ve čte­ní dál. Příběhem se pro­lí­na­jí sou­čas­ně 3 linie, kte­ré se ode­hrá­va­jí kaž­dá jin­de, ale ve finá­le se pot­ka­jí a sply­nou v jeden aktu­ál­ní děj. Zpočátku kni­hy jsem měla pro­blém se začíst, kníž­ka mi nepři­šla kdo­ví­jak zají­ma­vá, někte­ré pasá­že mi při­šly až zby­teč­né. Zlom nastal asi tak v polo­vi­ně kni­hy, kdy v pří­bě­hu nastal spád a poté se již čet­lo samo. Rozuzlení při­šlo v závě­ru, moh­lo by mu být věno­vá­no více pro­sto­ru, ale zase to kni­hu o tolik neo­chu­di­lo. Děj ode­hrá­va­jí­cí se v pro­stře­dí míst­ní­ho „gan­gu“, popsa­ný mís­ty až moc rea­lis­tic­ky, se také nemu­sí mno­hým úpl­ně zamlou­vat, suro­vost popi­su není nijak zjem­ně­na. Ale kdo má rád detail­ně popsa­né, drs­né, před­sta­vou dobar­ve­né čte­ní, ten bude spo­ko­jen.

Za mě je kni­ha hod­ně prů­měr­nou, ničím nevy­ni­ká, snad jen pro­lí­ná­ním tří dějo­vých linií, díky kte­rým má čte­nář kom­plex­ní před­sta­vu o pří­bě­hu. Prolog člo­vě­ka nalá­ká, že to bude zají­ma­vé a mít spád, ale mís­to toho se prv­ní část hod­ně vle­če, zby­tek sice již vtáh­ne, ale i tak cel­ko­vý dojem z kni­hy nijak extra nevy­lep­ší.


Autor: Marc Cameron

Počet stran: 328

Nakladatelství: Cosmopolis

Žánr: kri­mi, detek­tiv­ky

Hodnocení: 65 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,02900 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61739 KB. | 27.09.2023 - 00:01:50