Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Galerie > Vraždy v kruhu (TV seriál)

Vraždy v kruhu (TV seriál)

PC094876
PC094876

Vraždy v kru­hu se chtě­jí při­řa­dit k detek­tiv­kám kla­sic­ké­ho společensko-psychologického cha­rak­te­ru. Nepřinesou divo­ké stří­leč­ky ani chlad­nou ana­ly­tic­kou prá­ci labo­ra­to­ří, sou­hru širo­ké­ho týmu neo­sob­ních kri­mi­na­lis­tů, ale pře­de­vším sil­nou osob­nost hlav­ní posta­vy – majo­ra Holiny (Ivan Trojan). „Holina není drs­ňák, ale řídí se svou intu­i­cí. Během své prá­ce pocho­pil, že zlo­čin vyrůs­tá stá­le ze stej­né­ho pod­hou­bí, že je ve své roz­ma­ni­tos­ti pros­tý,“ popi­su­je své­ho hrdi­nu spi­so­va­tel­ka a sce­nárist­ka Iva Procházková a dodá­vá: „Úvahy o pohnut­kách vra­ha ho v prů­bě­hu jeho pro­fes­ní kari­é­ry při­ved­ly i k ast­ro­lo­gii. Chápe ji jako psy­cho­lo­gic­ký roz­bor osob­nos­ti a to mu pomá­há úspěš­ně sle­do­vat sto­py zlo­či­nu.“ Diváci spo­lu s vyšet­řo­va­te­li zabrou­sí do všech mož­ných zákou­tí spo­le­čen­ské­ho i poli­tic­ké­ho živo­ta.
Hlavními posta­va­mi jsou kro­mě majo­ra Mariána Holiny také jeho nej­bliž­ší spo­lu­pra­cov­ní­ci – poru­čík Diviš Mrštík (Marek Němec) a kapi­tán Rosťa Bor (Richard Krajčo). Společně v kaž­dém z dílů řeší jeden pří­pad násil­né smr­ti. Záhadné vraž­dy jsou navíc vol­ně pro­po­je­ny se zna­me­ní­mi zvě­ro­kru­hu, jejichž pod­sta­tu pomá­há objas­ňo­vat Rosťova man­žel­ka Sábina (Hana Vagnerová). „Na posta­vě Sábiny mě nej­víc bavi­la ta osob­ní rovi­na,“ říká její před­sta­vi­tel­ka Hana Vagnerová a dodá­vá: „Stála před slo­ži­tým roz­hod­nu­tím ve vzta­hu s Rosťou, kte­rý nefun­go­val. On se však zra­nil nato­lik, že nebyl scho­pen nor­mál­ní­ho živo­ta. A to dile­ma, jest­li má člo­věk být sobec­ký, nebo tam má být pro toho dru­hé­ho a vykaš­lat se na to, co by sám chtěl, to se mi moc líbi­lo.“
Ivan Trojan o své posta­vě říká: „Holina je inte­li­gent­ní chla­pík, kte­rý si umí dávat věci do sou­vis­los­tí a oplý­vá vel­kým talen­tem pro poli­cej­ní pro­fe­si. Důležité pro něj je, že nerad pro­hrá­vá a má vůli věci dota­ho­vat do kon­ce. Zároveň je v něm ale urči­tá svo­bo­do­my­sl­nost a nad­hled.“ A k samot­né ast­ro­lo­gii, jež se celým seri­á­lem táh­ne jako ústřed­ní motiv, říká: „Já jsem k těm­to věcem doce­la zdr­žen­li­vý, ale to ne pro­to, že by mě neza­jí­ma­ly, ale pro­to, že bych tomu mohl tře­ba i uvě­řit a dozvě­dět se něco, co by mi neby­lo úpl­ně milé. Jinak si ale mys­lím, že jsem coby Rak doce­la typic­kým zástup­cem toho­to zna­me­ní. Jsou to obvykle cit­li­ví, rodin­ně zalo­že­ní a věr­ní lidé.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,18046 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56645 KB. | 04.07.2022 - 11:23:22