Kritiky.cz > Recenze knih > Vraní oko

Vraní oko

VranOko
VranOko
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Královna sou­čas­né čes­ké kri­mi, Michaela Klevisová, při­chá­zí s dal­ší novin­kou. Horká sto­pa ten­to­krát pove­de do mokřa­dů v odleh­lé čás­ti repub­li­ky mezi nad­še­né orni­to­lo­gy a bylin­kář­ky. Autorka pro­to svo­ji kni­hu pojme­no­va­la prá­vě po jed­né z rost­lin. Ale Vraní oko roz­hod­ně není lidem ku pro­spě­chu, spí­še nao­pak.

S Vraním okem při­chá­zí na scé­nu i čte­ná­ři oblí­be­ný vyšet­řo­va­tel Josef Bergmann se svo­jí nekon­form­ní spo­lu­pra­cov­ni­cí. Za všech okol­nos­tí klid­ný, věc­ný a hlou­ba­vý detek­tiv je ten­to­krát povo­lán mimo Prahu. Kolegové z již­ní Moravy jej požá­da­jí o pomoc při řeše­ní zapekli­té­ho pří­pa­du, u kte­ré­ho obje­ví pře­kva­pi­vou sou­vis­lost. Co mají spo­leč­né­ho vraž­dy nad­še­ných orni­to­lo­gů z Moravy s dosud neob­jas­ně­ným mor­dem praž­ské pro­fe­sor­ky? Opravdu může být spo­leč­ným moti­vem lás­ka k vod­ní­mu ptac­tvu nebo se jed­ná o pou­hou sho­du náhod. Na scé­ně postup­ně při­bý­va­jí dal­ší posta­vy a otaz­ní­ky se mno­ží geo­me­t­ric­kou řadou. Kdo, proč a jak?

Autorka kni­hu zasa­zu­je do maleb­né­ho pro­stře­dí jiho­mo­rav­ské ves­ni­ce a okol­ních samot, kde snad ani nemů­že­me žád­nou nepra­vost oče­ká­vat. Idylické popi­sy oko­lí řeky stří­da­jí napí­na­vé pasá­že, kte­ré ale autor­ka podá­vá pře­kva­pi­vě věc­ně. Žádná bru­ta­li­ta, žád­né lit­ry krve, vystře­le­né moz­ky vyté­ka­jí­cí z hla­vy a nářek muče­ných. Bez vše­ho se Michaela Klevisová obe­jde, ale přes­to doká­že čte­ná­ře stá­le udr­žo­vat v napě­tí s pří­běh zauz­lo­vá­vat jako prv­ňák tka­nič­ku.

Střípek po stříp­ku se v jeden celek začí­ná sklá­dat roz­bi­té zrca­dlo, aby jej autor­ka na posled­ních stra­nách nasta­vi­la v tvář vra­ho­vi, kte­ré­ho by na počát­ku odha­do­val jen málo­kdo stej­ně jako způ­so­by pro­ve­de­ných vražd. I zde se zdá být ori­gi­na­li­ta autor­ky nevy­čer­pa­tel­ná.

Je milé opět číst kva­lit­ní čes­kou detek­tiv­ku s uvě­ři­tel­ný­mi posta­va­mi, kdy poli­cis­tům na jed­né stra­ně fan­dí­me, ale na dru­hé stra­ně vra­ha snad i tro­chu chá­pe­me. Nic není čer­no­bí­lé a kar­ty se roz­dá­va­jí postup­ně. Stejně jako vždy autor­ka u čte­ná­řů zís­ká­vá plu­so­vé body za reá­lie a ori­gi­nál­ní výběr loka­ce.

Michaela Klevisová má dlou­ho­do­bě vyso­ko nasta­ve­nou lať­ku svých detek­ti­vek, kte­rou s kaž­dou dal­ší ješ­tě malin­ko posu­ne smě­rem výš. Její jmé­no se už sta­lo syno­ny­mem kva­li­ty a záru­ky dob­ré­ho čte­ní a Vraní oko je toho opět jas­ným důka­zem. Čtivé, uvě­ři­tel­né a napí­na­vé. Co dodat víc?

  • Název kni­hy Vraní oko
  • Autor Michaela Klevisová
  • Nakladatelství Motto
  • Místo vydá­ní Praha
  • Rok vydá­ní 2023
  • Vydání (1., 2. atd.) 1.
  • Počet stran 313
  • ISBN/EAN 978-80-267-2459-9

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45662 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61750 KB. | 30.09.2023 - 13:24:57