Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Voříšek Karel: Štěstí se dá naučit (Můj život bez strachů a bez rohlíků) - 86 %

Voříšek Karel: Štěstí se dá naučit (Můj život bez strachů a bez rohlíků) - 86 %

Stesti
Stesti

Kniha, Štěstí se dá nau­čit, mě po pře­čte­ní zůsta­la dlou­ho v hla­vě. Jejím auto­rem je vel­mi oblí­be­ný mode­rá­tor Karel Voříšek a jak je vidět, i psa­ní mu jde veli­ce dob­ře.

Karel Voříšek vystu­do­val filo­zo­fic­kou fakul­tu a v roce 1985 začal pra­co­vat v teh­dej­ší Československé tele­vi­zi, jako pro­gra­mo­vý hla­sa­tel. V roce 1999 začal pra­co­vat v tele­vi­zi Nova, odkud byl vyho­zen za spo­ji­tost s STB a to zřej­mě odstar­to­va­lo nápad, podě­lit se s lid­mi o jeho zku­še­nos­ti. Nyní ho může­me vidět, ve večer­ních zprá­vách, na tele­vi­zi Prima.

Kniha mě vel­mi mile pře­kva­pi­la. Když jsem ji dosta­la do ruky, prv­ní moje myš­le­na byla, že to je zase jed­na z těch knih, kte­rá bude plná „chyt­rých blá­bo­lů“. Že jed­na slav­ná celebri­ta se chce ješ­tě více pro­sla­vit. Opak je ale prav­dou. Karel Voříšek ve své kni­ze vel­mi ori­gi­nál­ně a vtip­ným způ­so­bem najde ces­tu ke svým čte­ná­řům.  Pozitivně na mě hlav­ně půso­bi­lo to, že autor je upřím­ný a nebo­jí se odkrýt mno­ho ze své­ho sou­kro­mí (např. píše o svém part­ne­ro­vi). Další vel­ké plus je, že kni­ha je zpes­t­ře­ná o úsměv­né his­tor­ky, u kte­rých se oprav­du nenu­dí­te. S rafi­no­va­nou leh­kos­tí vám autor doká­že dát život­ní moud­ra a mys­lím si, že si z toho kaž­dý čte­nář něco vez­me. Dále se ve své kni­ze nebo­jí při­znat, že spa­dl na samé dno - což si vyslou­ží sym­pa­tie nejed­no­ho čte­ná­ře.  Zvednout se z něho bylo sice vel­mi těž­ké, ale ne nemož­né. Proto si mys­lím, že lidé s podob­ným osu­dem nebo život­ní pro­hrou, zde najdou dob­rý recept, jak neza­hořknout a začít zno­vu. Za zmín­ku také sto­jí vtip­né ilu­stra­ce Petra Urbana. Taktéž je zají­ma­vé Karlovo desa­te­ro a malá kuchař­ka, kte­rá je jako tako­vý „bonbó­nek“ na kon­ci celé kni­hy.

Když bych měla napsat, co se mi na kníž­ce nelí­bi­lo, nic mě nena­pa­dá. Snad jen, že kni­ha je krát­ká, tak­že ji bude­te mít rych­le pře­čte­nou a tedy se s ní brzy roz­lou­čí­te. Vlastně si mys­lím, že čte­nář si tuto kni­hu za život pře­čte více­krát.

Takže pokud se cítí­te na dně svých sil a mys­lí­te si, že už lépe nebu­de, tak si roz­hod­ně pře­čtě­te kni­hu Karla Voříška – Štěstí se dá nau­čit, a bude se cítit o mno­ho sil­něj­ší.  Návrat na výslu­ní se vám pak urči­tě poda­ří.


  • Autor: Voříšek Karel
  • Formát / stran: 14×21 cm, 136 stran
  • Datum vydá­ní: 10.10.2016
  • Katalogové čís­lo: 39504
  • ISBN: 978-80-247-5794-0

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,14729 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56646 KB. | 02.07.2022 - 04:16:15