Kritiky.cz > Recenze knih > Volání divočiny v jednadvacátém století

Volání divočiny v jednadvacátém století

Doprodruzi

Mnozí z nás poci­ťu­jí úna­vu a pře­sy­ce­ní z tra­dič­ní­ho živo­ta dneš­ní doby, kdy je hlav­ním hna­cím moto­rem prá­ce, zajiš­tě­ní a spo­le­čen­ský úspěch pře­ve­de­ný na finan­ce. Hodně z nás mlu­ví o návra­tu ke koře­nům, k tra­di­cím, pří­ro­dě a o deto­xu od sou­čas­né­ho sty­lu živo­ta. Ale jen málo z nás doká­že svá slo­va pře­vést v činy a najít zpět ces­tu k pří­ro­dě. Příběhy těch, kte­ří našli odva­hu žít jinak při­ná­ší Jeffrey Bowman v kni­ze Novodobí dob­ro­dru­zi s podti­tu­lem Hledání smys­lu živo­ta v divo­či­ně.

Ač by se dle názvu dalo oče­ká­vat, že máme co doči­ně­ní a alter­na­tiv­ci, kte­ří si sba­lí svůj stan a spa­cák, zřek­nou se mate­ri­ál­ních požit­ků a pře­su­nou se do lůna lesa, opak je prav­dou. Kniha před­sta­vu­je milov­ní­ky pří­ro­dy a pod­ni­ka­te­le, kte­ří mají při své prá­ci na mys­li eko­lo­gic­kou i eko­no­mic­kou udr­ži­tel­nost. Spíše než o volá­ní pří­ro­dy je tak kni­ha o jed­nom dru­hu pod­ni­ká­ní s eko­lo­gic­kým pře­sa­hem. Náměty jed­not­li­vých kapi­tol jsou zají­ma­vé, ale pro­stor, kte­rý jim je dán před­sta­vu­je spí­še roz­sah vět­ší­ho člán­ku do časo­pi­su. Téměř kaž­dý z pří­bě­hů by vydal na samo­stat­nou kni­hu a zde se jim pro­sto­ru nedo­stá­vá.

Vždy se bohu­žel jed­ná o zahra­nič­ní zástup­ce. Žádný čes­ký pod­ni­ka­tel a dob­ro­druh v jed­né oso­bě zde není pre­zen­to­ván, což je pro čes­ké čte­ná­ře ško­da. I u nás se najde nemá­lo lidí, kte­ří zasvě­ti­li svůj život výro­bě kva­lit­ní­ho zbo­ží pro pobyt v pří­ro­dě. Hrdí může­me být tře­ba na naše znač­ky oble­če­ní pro out­do­or.

Novodobí dob­ro­dru­zi jsou pel melem člán­ků a pre­zen­ta­cí, kte­ré bohu­žel ve čte­ná­ři vyvo­lá­va­jí smí­še­né poci­ty. Jedna kapi­to­la popi­su­je výstup nároč­nou skal­ní stě­nou, aby na ni navá­zal téměř PR člá­nek o pod­ni­ká­ní nejme­no­va­né fir­my v oblas­ti cyk­lis­ti­ky… Chápu auto­rův záměr pře­dat dál posel­ství o tom, že i dnes lze žít v sou­la­du s pří­ro­dou a jít jí napro­ti, ale pro­ve­de­ní bohu­žel vyzní­vá poměr­ně roz­pa­či­tě.

Nesporným pozi­ti­vem kni­hy jsou krás­né foto­gra­fie, kte­ré jí dodá­va­jí na atrak­ti­vi­tě a pozve­dá­va­jí úro­veň. Tentokrát pla­tí, že fot­ky jsou tím hlav­ním, co hovo­ří pro to, kni­hu poří­dit a tex­ty bohu­žel spa­da­jí až na dru­hé mís­to. Jako inspi­ra­ce pro ces­to­va­te­le, kte­ří tou­ží jít svou vlast­ní ces­tou bez davů turis­tů… Jako inspi­ra­ce pro lidi hle­da­jí­cí alter­na­tiv­ní způ­sob živo­ta… Jako inspi­ra­ce pro všech­ny, kte­rým není pří­ro­da lhos­tej­ná. Novodobí dob­ro­dru­zi si najdou své čte­ná­ře, kte­ří si vyzo­bou infor­ma­ce, kte­ré jsou pro ně aktu­ál­ně pří­no­sem.

  • Název kni­hy               Novodobí dob­ro­dru­zi
  • Autor                          Jeffrey Bowman
  • Nakladatelství                        Grada
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2020
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  256
  • ISBN/EAN                978-80-271-1772-7

Foto: Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,09851 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46836 KB. | 04.03.2021 - 15:55:22