Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Hudba > Vojtěch Dyk se připravuje na jarní turné, které bude ve velkém stylu

Vojtěch Dyk se připravuje na jarní turné, které bude ve velkém stylu

image001 2959

Po roč­ní odml­ce vypl­ně­né pří­pra­vou a rea­li­za­cí Bernsteinovy mše se zpě­vák Vojtěch Dyk a kape­la B-SIDE BAND s ban­dlea­de­rem Josefem Buchtou vrá­tí na kon­cert­ní pódia.

Nové tur­né s novým reper­toá­rem a v novém stage desig­nu by mělo odstar­to­vat v břez­nu příští­ho roku. První kon­cert pro­běh­ne v Měšťanské bese­dě v Plzni 15.3., v plá­nu je kolem 35 kon­cer­tů po celém Česku. Dvakrát vystou­pí v dub­nu v domov­ském měs­tě B-SIDE BANDU, v brněn­ském Sono Centru (24.-25.4.), praž­ské kon­cer­ty jsou naplá­no­vá­ny na 10. a 11. květ­na do kar­lín­ské­ho Fora a do hole­šo­vic­ké La Fabriky. Kapela s Dykem se obje­ví rov­něž na let­ních fes­ti­va­lech.

Pro nové tur­né vyhla­šu­je Vojtěch Dyk návrat k ryzím hod­no­tám. „Jde nám o jed­no­du­chost a maxi­mál­ní sděl­nost, a to by mělo být vidět i sly­šet na pódiu jak ve výpra­vě, tak v reper­toá­ru,“ říká Vojtěch Dyk a dodá­vá: „Právě ta jed­no­du­chost sdě­lo­vá­ní mi v dneš­ní době chy­bí, všech­no je zane­se­né tako­vým medi­ál­ním bah­nem a my chce­me tohle bahno roz­ví­řit a posta­vit pro­ti němu jas­nou a čis­tou zprá­vu. Vracíme se k atmo­sfé­ře 60. let, kte­ré pod­le nás prá­vě tohle nabí­ze­la.“

Na kon­cer­tech zazní z vel­ké vět­ši­ny nový reper­toár, a to jak autor­ské sklad­by, tak nej­vět­ší svě­to­vé hity v novém aranž­má pro B-SIDE BAND. „Je to naše v pořa­dí již šes­té tur­né. Těším se na nové son­gy, nové kos­týmy i stage design. Pro mě osob­ně je to i tako­vá malá osla­va desá­tých naro­ze­nin B- SIDE BANDU, kte­ré v této sezo­ně sla­ví­me,“ říká ban­dlea­der Josef Buchta.

Mediálními part­ne­ry tur­né jsou Novinky.cz, Právo a Radiožurnál

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27576 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53171 KB. | 05.12.2021 - 11:11:20