Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Články > Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka

Vojta Kotek začne natáčet komedii Padesátka

Vojta Kotek začne jako reži­sér natá­čet celo­ve­čer­ní kome­dii Padesátka pod­le scé­ná­ře Petra Kolečka. Film se ode­hrá­vá v zimě na horách a jeho děj se točí oko­lo lidí ze zasně­že­ných hře­be­nů, běž­kař­ské­ho závo­du Tříkrálová pade­sát­ka a muže, kte­rý se roz­ho­dl poznat své­ho otce. Tvůrci Padesátky sli­bu­jí situ­ač­ní i kon­ver­zač­ní humor, pře­kva­pi­vé zvra­ty i hor­ský klid.  „Chtěli bychom navá­zat na kla­sic­ké hor­ské kome­die „S tebou mě baví svět“, „Anděl na horách“, „Krakonoš a lyžní­ci“ nebo“ Sněženky a machři“. Měl by z ní ale zava­nout i Cimrmanův vichr z hor,“ při­bli­žu­je Vojta Kotek.

V hlav­ních rolích se před­sta­ví Jakub Prachař, Marek Taclík, Ondřej Pavelka a Vilma Cibulková.

První klap­ka pad­ne 7. břez­na. Natáčení bude pro­bí­hat až na sklon­ku letoš­ní zimy, během led­na a úno­ra se ale her­ci na své role při­pra­vo­va­li běž­kař­ským tré­nin­kem v bílé sto­pě. Marka Taclíka a Ondřeje Pavelku si vzal pod kří­d­la mis­tr svě­ta v běhu na 50km Martin Koukal, jenž si v pade­sát­ce i sám zahra­je.  „Jakub Prachař si vymí­nil indi­vi­du­ál­ní pří­pra­vu, oče­ká­vám, že se na start dosta­ví v plné běž­kař­ské for­mě i se zna­los­tí tex­tu,“ dopl­ňu­je Kotek k pří­pra­vám.

Dvojice Kotek – Mádl se vra­cí na mís­to činu

Padesátka bude vzni­kat ve Špindlerově mlýně a jeho oko­lí, kde se toči­li i popu­lár­ní Snowboarďáci. Tehdejší nezná­mí mla­dí­ci Vojta Kotek – Jiří Mádl se sem nyní vrá­tí už jako fil­mo­vé hvězdy. V Padesátce si spo­leč­ně zahra­ji v tep­lá­ko­vé retrospek­ti­vě ze 70ých let a na plát­ně se pot­ka­jí po téměř dese­ti letech. Oba navíc svým dílem výraz­ně pro­mlu­ví do osu­du hrdi­nů fil­mu.

Petr Kolečko pat­ří mezi nej­vy­tí­že­něj­ší sce­náris­ty sou­čas­nos­ti a zís­kal si roz­po­zna­tel­ný humor a ruko­pis. Podílel se na Okresním pře­bo­ru nebo seri­á­lech Vinaři, Čtvrtá hvězda nebo Nevinné lži. Vojta Kotek je od dět­ství skvě­lý herec a dabér, reží­ru­je čes­ké ver­ze Pixarovek, nato­čil klip Michala Hrůzy Sněhulák nebo díl „Lež má krát­ké nohy“ z ceně­né tele­viz­ní série Nevinné lži. Pokoru a zku­še­nos­ti zís­ká­val i jako člen štá­bu při nároč­ném natá­če­ní Tobruku.

To, co byla pro Tarantina video­půj­čov­na, to je pro Vojtu pří­mo fil­mo­vý plac, kde se pohy­bu­je nepře­tr­ži­tě od svých tři­nác­ti let. Jeho kari­é­ra je jeho fil­mo­vá ško­la,“ chvá­lí své­ho reži­sé­ra pro­du­cent fil­mu Daniel Strejc.

Titulní píseň k fil­mu slo­ží Michal Hrůza. Premiéra v kinech je v plá­nu na pře­lom roku 2015 a 2016.

Producentem fil­mu je Format Factory, dis­tri­bu­to­rem Bontonfilm, part­ne­rem je TV Prima.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38394 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53546 KB. | 18.01.2022 - 20:21:43