Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Vlk a tma - 60 %

Vlk a tma - 60 %

DSCN1492

Vlk vystu­pu­je v pohád­kách jako zápor­ný hrdi­na a pokud je něja­ké pro­stře­dí nebez­peč­né, pak je tam polo­še­ro nebo tma, ve kte­ré se může urý­vat nebez­peč­ní. S oba­va­mi do tem­ných pro­stor vstu­pu­jí dospě­lí, ale pro děti je to pro­stor nezná­mý a strach je o to vět­ší. Daniel Rušar vyu­žil spo­je­ní obá­va­né­ho hrdi­ny a tajem­né­ho pro­stře­dí pro krát­ký pří­běh o malém vlč­ko­vi, kte­rý má strach a postup­ně se ho nau­čí pře­ko­ná­vat.

Malý vlček je sice před­sta­vi­te­lem obá­va­ných vlků z pohá­dek a dob­ro­druž­ných pří­bě­hů, ale tady je v pozi­ci báz­li­vé­ho mlá­dě­te, kte­ré se sice cítí bez­peč­ně ve své vlčí smeč­ce, ale když se má vydat na večer­ní lov, pad­ne na něj strach. Bojí se stej­ně jako malé dítě a pro svou báz­li­vost se mu ostat­ní vlci posmí­va­jí. Posměšky nejsou nijak pří­jem­né, ale nejsou tím hlav­ním důvo­dem, proč se malý vlček roz­hod­ne změ­nit cho­vá­ní a svůj strach pře­ko­ná.

Daniel Rušar vystu­do­val ang­lic­ký jazyk a pra­cu­je jako lek­tor osob­nost­ní­ho roz­vo­je (např. komu­ni­ka­ce, řeše­ní kon­flik­tů, vede­ní lidí). Je také auto­rem něko­li­ka knih pro děti a mlá­dež. V roce 2016 vyšla kni­ha Kamzíkův vel­ký skok, kde v pří­bě­hu o malém kam­zí­ko­vi uka­zu­je mož­nost, jak se vyrov­nat se smr­tí blíz­ké­ho člo­vě­ka a jak v jed­no­du­chých kro­cích ozná­mit dětem tra­gic­kou udá­lost. V pří­bě­hu, kde se malý vlk učí pře­ko­ná­vat svůj strach, pra­cu­je opět s emo­cí, ale ten­to­krát je způ­sob vyprá­vě­ní odleh­če­ný a také ilu­stra­ce, jejichž autor­kou je Lea Točeková, vtip­ně komen­tu­jí pří­běh. I když je čas­to vyu­ží­va­ná čer­ná barva, nepů­so­bí ilu­stra­ce tem­ně a stra­ši­del­ně. Postavy vlků i ostat­ních zví­řá­tek jsou sty­li­zo­va­né i barev­ně boha­té.

Autor kni­hy vyprá­ví pří­běh jed­no­du­chým popi­sem a krát­ký­mi dia­lo­gy tak, aby zau­jal děti před­škol­ní­ho věku. Velikost i vyu­ži­tí růz­ných barev­ných kom­bi­na­cí písma a pod­kla­du vyho­vu­je i začí­na­jí­cím čte­ná­řům. Protože je pří­běh sro­zu­mi­tel­ný a sou­čas­ně obsa­hu­je dra­ma­tic­ké momen­ty, dia­lo­gy i popěv­ky, mohl by být dob­rým námě­tem dra­ma­ti­za­ci.

Příběh uka­zu­je, jak půso­bí emo­ce a jak je mož­né s nimi pra­co­vat. Proto může být kni­ha dob­rým pomoc­ní­kem při emo­ci­o­nál­ní výcho­vě dětí před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku.

Knihu si může­te zakou­pit u nakla­da­tel­ství Paseka se sle­vou za 159 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66360 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53259 KB. | 02.12.2021 - 23:31:41