Kritiky.cz > Recenze knih > Vlk a tma - 60 %

Vlk a tma - 60 %

DSCN1492

Vlk vystu­pu­je v pohád­kách jako zápor­ný hrdi­na a pokud je něja­ké pro­stře­dí nebez­peč­né, pak je tam polo­še­ro nebo tma, ve kte­ré se může urý­vat nebez­peč­ní. S oba­va­mi do tem­ných pro­stor vstu­pu­jí dospě­lí, ale pro děti je to pro­stor nezná­mý a strach je o to vět­ší. Daniel Rušar vyu­žil spo­je­ní obá­va­né­ho hrdi­ny a tajem­né­ho pro­stře­dí pro krát­ký pří­běh o malém vlč­ko­vi, kte­rý má strach a postup­ně se ho nau­čí pře­ko­ná­vat.

Malý vlček je sice před­sta­vi­te­lem obá­va­ných vlků z pohá­dek a dob­ro­druž­ných pří­bě­hů, ale tady je v pozi­ci báz­li­vé­ho mlá­dě­te, kte­ré se sice cítí bez­peč­ně ve své vlčí smeč­ce, ale když se má vydat na večer­ní lov, pad­ne na něj strach. Bojí se stej­ně jako malé dítě a pro svou báz­li­vost se mu ostat­ní vlci posmí­va­jí. Posměšky nejsou nijak pří­jem­né, ale nejsou tím hlav­ním důvo­dem, proč se malý vlček roz­hod­ne změ­nit cho­vá­ní a svůj strach pře­ko­ná.

Daniel Rušar vystu­do­val ang­lic­ký jazyk a pra­cu­je jako lek­tor osob­nost­ní­ho roz­vo­je (např. komu­ni­ka­ce, řeše­ní kon­flik­tů, vede­ní lidí). Je také auto­rem něko­li­ka knih pro děti a mlá­dež. V roce 2016 vyšla kni­ha Kamzíkův vel­ký skok, kde v pří­bě­hu o malém kam­zí­ko­vi uka­zu­je mož­nost, jak se vyrov­nat se smr­tí blíz­ké­ho člo­vě­ka a jak v jed­no­du­chých kro­cích ozná­mit dětem tra­gic­kou udá­lost. V pří­bě­hu, kde se malý vlk učí pře­ko­ná­vat svůj strach, pra­cu­je opět s emo­cí, ale ten­to­krát je způ­sob vyprá­vě­ní odleh­če­ný a také ilu­stra­ce, jejichž autor­kou je Lea Točeková, vtip­ně komen­tu­jí pří­běh. I když je čas­to vyu­ží­va­ná čer­ná barva, nepů­so­bí ilu­stra­ce tem­ně a stra­ši­del­ně. Postavy vlků i ostat­ních zví­řá­tek jsou sty­li­zo­va­né i barev­ně boha­té.

Autor kni­hy vyprá­ví pří­běh jed­no­du­chým popi­sem a krát­ký­mi dia­lo­gy tak, aby zau­jal děti před­škol­ní­ho věku. Velikost i vyu­ži­tí růz­ných barev­ných kom­bi­na­cí písma a pod­kla­du vyho­vu­je i začí­na­jí­cím čte­ná­řům. Protože je pří­běh sro­zu­mi­tel­ný a sou­čas­ně obsa­hu­je dra­ma­tic­ké momen­ty, dia­lo­gy i popěv­ky, mohl by být dob­rým námě­tem dra­ma­ti­za­ci.

Příběh uka­zu­je, jak půso­bí emo­ce a jak je mož­né s nimi pra­co­vat. Proto může být kni­ha dob­rým pomoc­ní­kem při emo­ci­o­nál­ní výcho­vě dětí před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku.

Knihu si může­te zakou­pit u nakla­da­tel­ství Paseka se sle­vou za 159 Kč.

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • O mráčkovi - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě ilustrovaná a dá se říct, že na každou stránku ilustrací připadá jedna věta příběhu, až na čestné […] Posted in Recenze knih
  • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost2. listopadu 2018 Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost Pokrok je kniha, která vám představí deset důvodů, proč byste budoucnost neměli vidět tak černě. V deseti kapitolách, každá představuje jeden důvod, se dozvíte, že média spoustu věcí […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...