Vlhkost v domě – odstraňování a prevence

020

Trápí vás ve vašem rodin­ném domě či jiném objek­tu vlh­kost zdí, kte­rá způ­so­bu­je destruk­ci a vytvá­ří plís­ně? Četbou této kni­hy zjis­tí­te základ­ní fak­ta, jež vás nasmě­ru­jí k řeše­ní nasta­lé situ­a­ce za pomo­ci odbor­ní­ků i sanač­ních firem.

Ing. Michael Balík, CSc., kte­rý kro­mě absol­vo­vá­ní Fakulty sta­veb­ní ČVUT v Praze stu­do­val  ději­ny umě­ní a archi­tek­tu­ry, pra­co­val jako pro­jek­tant, vedou­cí ate­li­é­ru i hlav­ní kon­struk­tér Státního ústa­vu pro rekon­struk­ce památ­ko­vých měst a objek­tů. Je rov­něž maji­te­lem sou­kro­mé­ho pro­jekč­ní­ho ate­li­é­ru, jenž se zabý­vá návrhy ochra­ny sta­veb pro­ti vlh­kos­ti. Napsal jede­náct odbor­ných pub­li­ka­cí. Též při­spí­vá do časo­pi­sů a před­ná­ší na kon­fe­ren­cích i semi­ná­řích.

V tom­to svaz­ku popi­su­je, jak pro­vést dia­gnos­ti­ku stav­by, zpra­co­vat pro­jekt sana­ce a dovést odvlh­če­ní do zdár­né­ho kon­ce. Následuje struč­ný popis, čemu by pro­jek­tant měl věno­vat  pozor­nost.

Tuto bro­žu­ru vyu­ži­je, kro­mě znal­ců z obo­ru, také širo­ká veřej­nost, jež tak­to zís­ká pově­do­mí o uve­de­né pro­ble­ma­ti­ce a v někte­rých pří­pa­dech si může drob­něj­ší pro­blém vyře­šit sama, napří­klad prou­dě­ní vzdu­chu, oka­po­vé rou­ry, odto­ky vody, chod­ní­ky atd. Častou pří­či­nou vzni­ku plís­ní bývá nespráv­ná mon­táž výpl­ní sta­veb­ních otvo­rů, pře­de­vším při výmě­ně sta­rých oken za plas­to­vá a chyb­né namon­to­vá­ní bal­kó­no­vých dve­ří. Problémem může být také nevhod­ně pro­ve­de­né vnitř­ní zatep­le­ní ve for­mě nale­pe­ní poly­sty­re­no­vých desek na stro­py či obvo­do­vé stě­ny budo­vy. Pod des­ka­mi čas­to vzni­ká v chlad­ných měsí­cích roku kon­den­zát a tvo­ří se plís­ně.

Autor věnu­je pozor­nost objek­tům památ­ko­vé péče, zejmé­na mos­tům, chrámům, kláš­te­rům, roz­hled­nám, mlýnům a měst­ským domům.

Příručku dopl­ňu­jí pří­kla­dy s mno­ha foto­gra­fie­mi, tech­nic­ký­mi nákre­sy i popi­sem úprav, kte­ré bylo tře­ba usku­teč­nit u jed­not­li­vých sta­veb. Tyto prá­ce se liši­ly, jeli­kož se jed­na­lo o budo­vy z minu­lých sta­le­tí, posta­ve­né  na  růz­ných pozem­cích, mimo jiné na ska­lách, řekách nebo mean­drech, napří­klad his­to­ric­ký měst­ský byto­vý dům s pod­skle­pe­ním, stě­ny pod skal­ním ost­ro­hem, nemoc­ni­ce z 19. sto­le­tí, kláš­ter­ní  kom­plex, kap­le, gotic­ký chrám, his­to­ric­ký mlýn, most, kamen­ná roz­hled­na či vod­ní hrad. Značný pří­nos rov­něž spat­řu­ji v uve­de­ní  odka­zů na odbor­né fir­my, kte­ré mohou úpra­vy zre­a­li­zo­vat.

Publikace se čti­vou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou zabý­vá slo­ži­tým téma­tem záchra­ny pamá­tek lid­ské čin­nos­ti. Je pře­hled­ně zpra­co­vá­na a oslo­ví jak laic­kou veřej­nost, tak odbor­ní­ky.

 

Autor: Michael Balík

Název: Vlhkost v domě

Odstranění a pre­ven­ce

Vydavatelství: GRADA Publishing, a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS

Formát: 150 × 200 mm

Počet stran: 91

Datum vydá­ní: 5. 10. 2020

ISBN: 978-80-271-2892-1

Hodnocení: 100 %

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,23797 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46698 KB. | 17.01.2021 - 09:31:09