Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vlci (Skinwalkers)

Vlci (Skinwalkers)

n200806141042 1
n200806141042 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200806141042_1Otázka: „Co má spo­leč­né­ho ten­to film s fil­mem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykan­tro­pii.“

Příběh je, jak jste odhad­li z úvo­du, vel­mi pros­tý. Dvě sku­pi­ny vlkodla­ků vál­čí kvů­li chlap­ci, jenž má za chvil­ku osla­vit naro­ze­ni­ny. Jedna sku­pi­na ho chrá­ní, dru­há chce vidět klu­ka mrt­vé­ho. Důvod tkví v pra­starém pro­roc­tví, ostat­ně tak už to u podob­ných fil­mů cho­dí, pod­le kte­ré­ho bude mít tři­nác­ti­le­tý harant v rukách osud všech vlkodla­ků. Děj fil­mu se dá v kost­ce cha­rak­te­ri­zo­vat jako bitva o 13. svíč­ku na dor­tu.

n200806141042_2Začíná se prů­měr­ným roz­jez­dem a kon­čí se finál­ní scé­nou v opuš­tě­né továr­ně přes­ně v duchu akč­ních fil­mů tří­dy B z 90. let. Těžko se dá pocho­pit, čeho se obá­va­jí „ti hod­ní“ vlkod­la­ci, když je jich víc? „Špatní“ jsou pou­ze čty­ři a řek­ně­me si upřím­ně, tak drs­ní zase nejsou. Nic na tom nemě­ní sku­teč­nost, že je scé­náris­ta posa­dil na motor­ky. Představte si, že celá ves­ni­ce chrá­ní jed­no­ho klu­ka, ale když dojde k prv­ní pře­střel­ce, všich­ni se někam ztra­tí. Hodní vlkod­la­ci se postup­ně jeden po dru­hém obě­tu­jí, aby se na kon­ci zjis­ti­lo, že jejich před­sta­va o výsled­ku se šered­ně roz­chá­zí se sku­teč­nos­tí.

Samotné pře­střel­ky jsou zkla­má­ním. Chcete je v krát­kos­ti popsat? Záběr – stří­lí ten špat­ný, scho­vá se za pře­káž­ku, stří­lí ten hod­ný, scho­vá se… Opakujte done­ko­neč­na a máte před­sta­vu. Mimochodem nedo­ře­še­ná je otáz­ka žán­ru. Je to sla­sher, nebo sho­o­ter, akč­ní film, road-movie, hard­co­re, nebo soft-porn (ach jo vlast­ně, PG-13). Těžko se vyznat.

n200806141043_3Takže - jinak. Je otáz­kou, co si od fil­mu vlast­ně sli­bu­je­te. Jestliže se těší­te na kla­sic­ké Béčko, bude­te spo­ko­je­ní. Pokud oče­ká­vá­te vyš­ší úro­veň kva­li­ty, v pří­pa­dě Skinwalkers čeká­te zby­teč­ně. Dosud jsem hod­no­til film z pohle­du pře­mrš­tě­né­ho oče­ká­vá­ní, pojď­me se podí­vat na stra­nu B!

Ve fil­mech této tří­dy nepo­tře­bu­je­te logi­ku. Ke vše­mu ješ­tě máme film z pro­stře­dí vlkodla­ků, kde jsou hra­ni­ce prav­dě­po­dob­nos­ti či rea­lis­tič­nos­ti posu­no­vá­ny dle potře­by. Kořeny najde­me už v lido­vých pohád­kách. Prostě chce­me věřit – je to hez­ké.

n200806141043_4Ve Skinwalkers máme vyvo­le­né­ho chlap­ce. Proč zrov­na on, během fil­mu se nedo­zví­me. Zlí vlkod­la­ci jez­dí na motor­kách (sym­bol svo­bo­dy), po nocích se pro­mě­ňu­jí, vraž­dí (bez­trest­nost + vypouš­tě­ní ven toho nega­tiv­ní­ho, co v kaž­dém z nás je), jsou sexu­ál­ně odvá­za­ní (dal­ší skry­té tuž­by). Herci ve fil­mu jsou za obě stra­ny sym­pa­tič­tí. Ženy jsou hez­ké, muži se tvá­ří nebez­peč­ně, pro­mlu­ví zbra­ně, hud­ba je sluš­ná, konec krva­vý. Jinými slo­vy tu máme jed­no­du­chou pohád­ku, kte­rá zájem­cům o no-brain zále­ži­tost nabí­zí odpo­ví­da­jí­cí podí­va­nou. Konec je ote­vře­ný. Že by se plá­no­va­lo pokra­čo­vá­ní?

Co vám pora­dit? Tedy smím-li skrom­ně vyjá­d­řit názor, máte vel­mi dobrou mož­nost pří­jem­ně strá­vit 110 minut, kte­ré film trvá, Mimo jeho dosah. Pokud se u vás náho­dou sejdou odpo­ví­da­jí­cí nála­da a DVD s fil­mem, může­te expe­ri­men­to­vat. Jsem snad vaše chů­va?

Vlci (Skinwalkers)      

Horor

USA, 2006, 110 min

Režie: James Isaac

Hrají: Elias Koteas, Rhona Mitra, Kim Coates, Natassia Malthe, Sarah Carter, Carl Marotte, Jason Behr, Wendy Crewson, Julian Richings, Tig Fong, Scott Anderson


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,37133 s | počet dotazů: 242 | paměť: 61479 KB. | 28.11.2022 - 06:31:02