Kritiky.cz > Filmové recenze > Vlci (Skinwalkers)

Vlci (Skinwalkers)

n200806141042 1

n200806141042_1Otázka: „Co má spo­leč­né­ho ten­to film s fil­mem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykan­tro­pii.“

Příběh je, jak jste odhad­li z úvo­du, vel­mi pros­tý. Dvě sku­pi­ny vlkodla­ků vál­čí kvů­li chlap­ci, jenž má za chvil­ku osla­vit naro­ze­ni­ny. Jedna sku­pi­na ho chrá­ní, dru­há chce vidět klu­ka mrt­vé­ho. Důvod tkví v pra­starém pro­roc­tví, ostat­ně tak už to u podob­ných fil­mů cho­dí, pod­le kte­ré­ho bude mít tři­nác­ti­le­tý harant v rukách osud všech vlkodla­ků. Děj fil­mu se dá v kost­ce cha­rak­te­ri­zo­vat jako bitva o 13. svíč­ku na dor­tu.

n200806141042_2Začíná se prů­měr­ným roz­jez­dem a kon­čí se finál­ní scé­nou v opuš­tě­né továr­ně přes­ně v duchu akč­ních fil­mů tří­dy B z 90. let. Těžko se dá pocho­pit, čeho se obá­va­jí „ti hod­ní“ vlkod­la­ci, když je jich víc? „Špatní“ jsou pou­ze čty­ři a řek­ně­me si upřím­ně, tak drs­ní zase nejsou. Nic na tom nemě­ní sku­teč­nost, že je scé­náris­ta posa­dil na motor­ky. Představte si, že celá ves­ni­ce chrá­ní jed­no­ho klu­ka, ale když dojde k prv­ní pře­střel­ce, všich­ni se někam ztra­tí. Hodní vlkod­la­ci se postup­ně jeden po dru­hém obě­tu­jí, aby se na kon­ci zjis­ti­lo, že jejich před­sta­va o výsled­ku se šered­ně roz­chá­zí se sku­teč­nos­tí.

Samotné pře­střel­ky jsou zkla­má­ním. Chcete je v krát­kos­ti popsat? Záběr – stří­lí ten špat­ný, scho­vá se za pře­káž­ku, stří­lí ten hod­ný, scho­vá se… Opakujte done­ko­neč­na a máte před­sta­vu. Mimochodem nedo­ře­še­ná je otáz­ka žán­ru. Je to sla­sher, nebo sho­o­ter, akč­ní film, road-movie, hard­co­re, nebo soft-porn (ach jo vlast­ně, PG-13). Těžko se vyznat.

n200806141043_3Takže - jinak. Je otáz­kou, co si od fil­mu vlast­ně sli­bu­je­te. Jestliže se těší­te na kla­sic­ké Béčko, bude­te spo­ko­je­ní. Pokud oče­ká­vá­te vyš­ší úro­veň kva­li­ty, v pří­pa­dě Skinwalkers čeká­te zby­teč­ně. Dosud jsem hod­no­til film z pohle­du pře­mrš­tě­né­ho oče­ká­vá­ní, pojď­me se podí­vat na stra­nu B!

Ve fil­mech této tří­dy nepo­tře­bu­je­te logi­ku. Ke vše­mu ješ­tě máme film z pro­stře­dí vlkodla­ků, kde jsou hra­ni­ce prav­dě­po­dob­nos­ti či rea­lis­tič­nos­ti posu­no­vá­ny dle potře­by. Kořeny najde­me už v lido­vých pohád­kách. Prostě chce­me věřit – je to hez­ké.

n200806141043_4Ve Skinwalkers máme vyvo­le­né­ho chlap­ce. Proč zrov­na on, během fil­mu se nedo­zví­me. Zlí vlkod­la­ci jez­dí na motor­kách (sym­bol svo­bo­dy), po nocích se pro­mě­ňu­jí, vraž­dí (bez­trest­nost + vypouš­tě­ní ven toho nega­tiv­ní­ho, co v kaž­dém z nás je), jsou sexu­ál­ně odvá­za­ní (dal­ší skry­té tuž­by). Herci ve fil­mu jsou za obě stra­ny sym­pa­tič­tí. Ženy jsou hez­ké, muži se tvá­ří nebez­peč­ně, pro­mlu­ví zbra­ně, hud­ba je sluš­ná, konec krva­vý. Jinými slo­vy tu máme jed­no­du­chou pohád­ku, kte­rá zájem­cům o no-brain zále­ži­tost nabí­zí odpo­ví­da­jí­cí podí­va­nou. Konec je ote­vře­ný. Že by se plá­no­va­lo pokra­čo­vá­ní?

Co vám pora­dit? Tedy smím-li skrom­ně vyjá­d­řit názor, máte vel­mi dobrou mož­nost pří­jem­ně strá­vit 110 minut, kte­ré film trvá, Mimo jeho dosah. Pokud se u vás náho­dou sejdou odpo­ví­da­jí­cí nála­da a DVD s fil­mem, může­te expe­ri­men­to­vat. Jsem snad vaše chů­va?

Vlci (Skinwalkers)      

Horor

USA, 2006, 110 min

Režie: James Isaac

Hrají: Elias Koteas, Rhona Mitra, Kim Coates, Natassia Malthe, Sarah Carter, Carl Marotte, Jason Behr, Wendy Crewson, Julian Richings, Tig Fong, Scott Anderson


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com