Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Vlastnosti a účinky vitamínu D

Vlastnosti a účinky vitamínu D

Osteropoza

Vitamin D je vět­ši­nou spo­jen s pre­ven­cí kři­vi­ce a oste­o­poró­zy. Málokdo ví, že vita­min D může také zabrá­nit roz­vo­ji depre­se a cuk­rov­ky. Měl by být také pří­to­men ve stra­vě lidí, kte­ří chtě­jí zhub­nout, pro­to­že pomá­há zba­vit se nad­by­teč­né­ho tuku. Proto by se lidé, kte­ří se potý­ka­jí s nad­vá­hou a obe­zi­tou (zejmé­na obe­zi­tou v bři­še), měli zvláš­tě sta­rat o správ­ný pří­jem toho­to vita­mi­nu.

Vitamin D je sku­pi­na che­mic­kých slou­če­nin: Vitamin D1 (cal­ci­fe­rol), Vitamin D2 (ergo­kal­ci­fe­rol) a Vitamin D3 (cho­le­kal­ci­fe­rol). Jsou to vita­mi­ny roz­pust­né v tucích. To zna­me­ná, že se nevy­lu­ču­jí při­ro­ze­ně (močí nebo potem), ale jsou ulo­že­ny v tuko­vé tká­ni a ját­rech. Kromě toho se lépe absor­bu­jí v kom­bi­na­ci s tukem.

Vitamin D se podí­lí na regu­la­ci meta­bo­lis­mu váp­ní­ku a fos­fo­ru, jakož i na mine­ra­li­za­ci kos­tí. Jinými slo­vy, při­spí­vá ke stra­vi­tel­nos­ti váp­ní­ku a fos­fo­ru - dvou prv­ků, kte­ré jsou nezbyt­né pro správ­né fun­go­vá­ní kost­ní tká­ně a zubů. Při nedo­stat­ku vita­mí­nu D dochá­zí k poru­še­ní těch­to pro­ce­sů, v důsled­ku čehož příštít­ná tělís­ka vylu­ču­jí hor­mon, kte­rý zvy­šu­je uvol­ňo­vá­ní váp­ní­ku z kos­tí. Důsledkem toho je poru­še­ní mine­ra­li­za­ce kos­tí a v důsled­ku toho vzni­ká one­moc­ně­ní kos­tí, včet­ně kři­vi­ce, oste­o­pe­nie a oste­o­poró­zy.

Vzhledem k tomu, že vita­min D je zod­po­věd­ný za udr­žo­vá­ní správ­né kon­cen­t­ra­ce váp­ní­ku v krvi, kte­rá je nezbyt­ná při prů­cho­du ner­vo­vých impul­sů a sva­lo­vých kon­trak­cí, zajiš­ťu­je také správ­né fun­go­vá­ní ner­vo­vé­ho a sva­lo­vé­ho sys­té­mu.

Vitamin D a rakovina

Četné stu­die uka­zu­jí vztah mezi níz­kou kon­cen­t­ra­cí aktiv­ní­ho meta­bo­li­tu vita­mí­nu D - 1,25-dihydroxycholecalciferolu, zkrá­ce­né­ho 25 (OH) D3, v krev­ním séru a zvý­še­ným rizi­kem rako­vi­ny, imu­nit­ních one­moc­ně­ní, imu­nit­ních poruch a opa­ku­jí­cích se infek­cí, psy­chi­at­ric­kých a neu­ro­de­ge­ne­ra­tiv­ních one­moc­ně­ní. Nelze však jed­no­znač­ně určit, zda je nedo­sta­tek vita­mi­nu D bez­pro­střed­ní pří­či­nou jejich výsky­tu, zda one­moc­ně­ní způ­so­bu­je sní­že­ní kon­cen­t­ra­ce toho­to vita­mi­nu v těle.

Vitamin D a hypertenze, srdeční choroby

Může vita­mín D v kom­bi­na­ci s váp­ní­kem pomo­ci zabrá­nit hyper­ten­zi a sou­vi­se­jí­cím one­moc­ně­ním? Předchozí stu­die uká­za­ly, že při­dá­ní těch­to dvou látek způ­so­bi­lo význam­né sní­že­ní systo­lic­ké­ho tla­ku asi o 9 pro­cent a mír­né sní­že­ní diasto­lic­ké­ho tla­ku. To však není tak jed­no­du­ché, pro­to­že nedáv­né stu­die ten­to úči­nek nepo­tvr­di­ly.

Vitamin D je zod­po­věd­ný za udr­žo­vá­ní poža­do­va­né hla­di­ny pro­tei­nu, kte­rý je sou­čás­tí „dob­ré­ho“ HDL cho­leste­ro­lu. Lidé s vyš­ší­mi hla­di­na­mi vita­mí­nu D v krvi mají vyš­ší hla­di­ny HDL (ve srov­ná­ní s lid­mi s níz­ký­mi hla­di­na­mi toho­to vita­mi­nu v krev­ním séru). Proto může vita­min D zabrá­nit reduk­ci „dob­ré­ho“ cho­leste­ro­lu.

Vitamin D může zabránit cukrovce

Již v 80. a 90. letech bylo pro­ká­zá­no, že pro vita­mín D je nezbyt­ná funk­ce pan­kre­a­tic­kých buněk. Vitamin D sti­mu­lu­je sekre­ci inzu­lí­nu, a pro­to udr­žu­je nor­mál­ní hla­di­ny glukó­zy v krvi, kte­ré mohou zabrá­nit cuk­rov­ce 2. typu. Je důle­ži­té si uvě­do­mit, že úči­nek vita­mi­nu D na půso­be­ní inzu­lí­nu v kos­ter­ním sva­lu a tuko­vých buň­kách také závi­sí na váp­ní­ku.

Vitamin D může zabránit depresi a demenci

Vitamin D3 je důle­ži­tý pro správ­né fun­go­vá­ní ner­vo­vé­ho sys­té­mu. Vhodná hla­di­na vita­mí­nu D3 nás může chrá­nit před depre­sí, demen­cí, Alzheimerovou cho­ro­bou. V pří­pa­dě roz­trou­še­né skleró­zy správ­ná hla­di­na vita­mi­nu D3 význam­ně sni­žu­je rizi­ko vzni­ku toho­to one­moc­ně­ní.


Foto:

Popis
English: An illustrati­on depicting oste­o­po­ro­sis.
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorBruceBlaus

Licence:

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

 • 7 tipů jak se naučit pít vodu14. května 2020 7 tipů jak se naučit pít vodu Hydratace je klíčem ke zdraví - přináším vám 7 tipů, jak zařadit pití vody do svého každodenního života. Jaro je v plném rozpuku, začíná se oteplovat a my bychom měli pamatovat na […] Posted in Zdraví
 • 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres29. května 2020 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres Stres je v našem životě bohužel všudypřítomný. Setkáváme se s ním denně, doma i v práci. Nemusíme snad připomínat, že krátkodobý stres vás sice může vyburcovat k maximálnímu výkonu, ale […] Posted in Zdraví
 • Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu11. října 2019 Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu Závislost na alkoholu je častější u mužů, ale ženy jsou také náchylné k této nemoci. Nemoc se vyvíjí stejně u obou pohlaví a léčebné metody se shodují. Liší se pouze důvody k pití […] Posted in Zdraví
 • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
 • Bezinka nebo-li černý bez17. října 2019 Bezinka nebo-li černý bez Je to drobný, planě rostoucí keř, který je v době květu obsypán žlutavými až bílými květy. Po odkvetení se mění v lesklé, kulaté, černofialové plody, jež lze dále zpracovávat. Sbíraná […] Posted in Zdraví
 • Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení15. srpna 2019 Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení Když nás postihne rýma, kašel a nachlazení, není to zrovna dvakrát příjemná záležitost a bohužel právě v tomto nevlídném počasí se nám to málokdy vyhne. Po čem ale rychle sáhnout, […] Posted in Zdraví
 • Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin31. srpna 2019 Zásady sběru, sušení a skladování léčivých rostlin   Zásady sběru léčivých roslin Důležitým předpokladem úspěšného sběru léčivých rostlin je dobrá znalost jednotlivých druhů. Pokud máte pochybnosti, čerpejte informace z některé […] Posted in Zdraví
 • Příčiny bolesti žaludku po jídle7. května 2020 Příčiny bolesti žaludku po jídle Každá bolest je vždy nepříjemná a bolestivá. Jedinou touhou v tomto stavu je něco udělat, aby se mučení zastavilo. Významné nepohodlí způsobuje bolest žaludku, zejména pokud se objeví po […] Posted in Zdraví
 • Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce22. července 2020 Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce Při cukrovce tělo nedokáže udržet koncentraci glukózy, tedy krevního cukru ve správných mezích. Ať už jde o cukrovku 1. typu, která se objevuje v dětství či mládí a charakterizuje ji […] Posted in Zdraví
 • Asertivita jako zlatá střední cesta5. září 2019 Asertivita jako zlatá střední cesta „Asertivita je hledání střední cesty mezi agresivitou a pasivitou, respektující osobní hranice všech společenských vztahů.“ (Mark Dombeck)  Pokud by si všichni lidé na světě osvojili […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...