Kritiky.cz > Speciály > Vlastníci

Vlastníci

word image

O FILMU

Komedie pro ty, kdo to neza­ži­li. Drama pro ty, kdo tím žijí.

Mnozí maji­te­lé bytů to asi zna­jí z vlast­ní zku­še­nos­ti. Hrdinové fil­mu Vlastníci jsou totiž jed­ně­mi z nich, pat­ří jim byty v jed­nom postar­ším čin­žov­ním domě a prá­vě mají spo­leč­nou schůzi, na kte­ré se musí dohro­ma­dy na mno­hém dohod­nout a roz­hod­nout. Najdou se mezi nimi ide­a­lis­té, kte­ří jed­na­jí ve pro­spěch cel­ku, jsou zde i vypo­čí­ta­ví pro­spě­chá­ři nebo dokon­ce rafi­no­va­ní mani­pu­lá­to­ři, ale také lidé ztra­ce­ní v poci­tech vlast­ní bez­vý­znam­nos­ti. Všichni se ale nako­nec musí spo­leč­ně domlu­vit na sprá­vě domu, ve kte­rém mají své byty…

Paní Zahrádková (Tereza Ramba) s man­že­lem (Vojta Kotek) ide­a­lis­tic­ky chtě­jí, aby spo­leč­ný­mi sila­mi dům zachrá­ni­li. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nad­še­ním při­po­ju­jí. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedant­sky kon­t­ro­lu­je řád­ný prů­běh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všech­no ini­ci­a­tiv­ně komen­tu­je. Naivní pan Švec (David Novotný) zastu­pu­je svo­ji mamin­ku. Paní Procházková (Pavla Tomicová), zastu­po­va­ná panem Novákem (Ondřej Malý), hle­dá způ­so­by jak zhod­no­tit svůj maje­tek. Pan Nitranský (Andrej Polák) tou­ží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsled­ně sabo­tu­je jaké­ko­liv roz­hod­nu­tí. A v poza­dí číha­jí brat­ři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen sta­rý pan pro­fe­sor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic neko­men­tu­je…

Producent fil­mu Marek Jeníček (CinemArt) o vzni­ku fil­mu řekl: „Když jsem si na jaře 2017 pře­če­tl text s pra­cov­ním názvem SVJ, řekl jsem si, že by to koneč­ně moh­la být vhod­ná lát­ka pro Jirkův fil­mo­vý debut, o kte­rém jsme spo­lu něko­li­krát hovo­ři­li. Podpora Fondu kine­ma­to­gra­fie na dal­ší lite­rár­ní vývoj potvr­di­la kva­li­tu tex­tu, sou­běž­ně s pří­pra­vou fil­mu Jirka při­pra­vo­val diva­del­ní hru s VOSTO5, kte­rá se setka­la se skvě­lým při­je­tím. Finální ver­ze fil­mo­vé­ho scé­ná­ře pak byla dokon­če­na v červ­nu 2018.“

Film kopro­du­ko­va­la Česká tele­vi­ze. Kreativní pro­du­cent České tele­vi­ze Jaroslav Sedláček o fil­mu pro­hlá­sil:

„Na sou­čas­ných čes­kých fil­mech mi vadí, že jsou tak tro­chu mimo čas a pro­stor. To Vlastníci nejsou. V nich je naše sou­čas­nost vidět ve vší tragi­ko­mic­ké naho­tě. Chvíli se smě­je­te, chví­li vás mra­zí. Všichni chtě­jí víc, než mají. Všichni se domá­ha­jí svých práv, ale nikdo se nehlá­sí ke svým povin­nos­tem. To je čes­ká spo­leč­nost dneš­ních dní. Jirka Havelka to napsal skvě­le a her­ci to skvě­le zahrá­li. Jsem zvě­dav, co na to divá­ci.“

Jiří Havelka se při vol­bě téma­tu inspi­ro­val vlast­ní­mi zážit­ky ze schůzí vlast­ní­ků byto­vých jed­no­tek a divá­kům vzka­zu­je: „Ten film je kome­die. A mys­lím, že pro všech­ny věko­vé kate­go­rie i pro voli­če všech poli­tic­kých stran. Snad tam je celé dneš­ní spek­trum. Takže ide­ál­ní by bylo se v kině bavit a dou­fat, že „peklo jsou ti dru­zí“.“ 

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,13687 s | počet dotazů: 218 | paměť: 50211 KB. | 12.04.2021 - 00:03:12