Kritiky.cz > Speciály > Vlastníci

Vlastníci

word image

O FILMU

Komedie pro ty, kdo to neza­ži­li. Drama pro ty, kdo tím žijí.

Mnozí maji­te­lé bytů to asi zna­jí z vlast­ní zku­še­nos­ti. Hrdinové fil­mu Vlastníci jsou totiž jed­ně­mi z nich, pat­ří jim byty v jed­nom postar­ším čin­žov­ním domě a prá­vě mají spo­leč­nou schůzi, na kte­ré se musí dohro­ma­dy na mno­hém dohod­nout a roz­hod­nout. Najdou se mezi nimi ide­a­lis­té, kte­ří jed­na­jí ve pro­spěch cel­ku, jsou zde i vypo­čí­ta­ví pro­spě­chá­ři nebo dokon­ce rafi­no­va­ní mani­pu­lá­to­ři, ale také lidé ztra­ce­ní v poci­tech vlast­ní bez­vý­znam­nos­ti. Všichni se ale nako­nec musí spo­leč­ně domlu­vit na sprá­vě domu, ve kte­rém mají své byty…

Paní Zahrádková (Tereza Ramba) s man­že­lem (Vojta Kotek) ide­a­lis­tic­ky chtě­jí, aby spo­leč­ný­mi sila­mi dům zachrá­ni­li. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nad­še­ním při­po­ju­jí. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedant­sky kon­t­ro­lu­je řád­ný prů­běh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všech­no ini­ci­a­tiv­ně komen­tu­je. Naivní pan Švec (David Novotný) zastu­pu­je svo­ji mamin­ku. Paní Procházková (Pavla Tomicová), zastu­po­va­ná panem Novákem (Ondřej Malý), hle­dá způ­so­by jak zhod­no­tit svůj maje­tek. Pan Nitranský (Andrej Polák) tou­ží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsled­ně sabo­tu­je jaké­ko­liv roz­hod­nu­tí. A v poza­dí číha­jí brat­ři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen sta­rý pan pro­fe­sor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic neko­men­tu­je…

Producent fil­mu Marek Jeníček (CinemArt) o vzni­ku fil­mu řekl: „Když jsem si na jaře 2017 pře­če­tl text s pra­cov­ním názvem SVJ, řekl jsem si, že by to koneč­ně moh­la být vhod­ná lát­ka pro Jirkův fil­mo­vý debut, o kte­rém jsme spo­lu něko­li­krát hovo­ři­li. Podpora Fondu kine­ma­to­gra­fie na dal­ší lite­rár­ní vývoj potvr­di­la kva­li­tu tex­tu, sou­běž­ně s pří­pra­vou fil­mu Jirka při­pra­vo­val diva­del­ní hru s VOSTO5, kte­rá se setka­la se skvě­lým při­je­tím. Finální ver­ze fil­mo­vé­ho scé­ná­ře pak byla dokon­če­na v červ­nu 2018.“

Film kopro­du­ko­va­la Česká tele­vi­ze. Kreativní pro­du­cent České tele­vi­ze Jaroslav Sedláček o fil­mu pro­hlá­sil:

„Na sou­čas­ných čes­kých fil­mech mi vadí, že jsou tak tro­chu mimo čas a pro­stor. To Vlastníci nejsou. V nich je naše sou­čas­nost vidět ve vší tragi­ko­mic­ké naho­tě. Chvíli se smě­je­te, chví­li vás mra­zí. Všichni chtě­jí víc, než mají. Všichni se domá­ha­jí svých práv, ale nikdo se nehlá­sí ke svým povin­nos­tem. To je čes­ká spo­leč­nost dneš­ních dní. Jirka Havelka to napsal skvě­le a her­ci to skvě­le zahrá­li. Jsem zvě­dav, co na to divá­ci.“

Jiří Havelka se při vol­bě téma­tu inspi­ro­val vlast­ní­mi zážit­ky ze schůzí vlast­ní­ků byto­vých jed­no­tek a divá­kům vzka­zu­je: „Ten film je kome­die. A mys­lím, že pro všech­ny věko­vé kate­go­rie i pro voli­če všech poli­tic­kých stran. Snad tam je celé dneš­ní spek­trum. Takže ide­ál­ní by bylo se v kině bavit a dou­fat, že „peklo jsou ti dru­zí“.“ 


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […]
  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […]
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY